dnes je 26.5.2024

Input:

Přeprava zkazitelných potravin

27.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1
Přeprava zkazitelných potravin

Ing. Jiří Novotný

Dohoda ATP

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), uzavřená v Ženevě 1. září 1970, vstoupila v platnost 21. listopadu 1976.

Dohoda a její přílohy jsou od doby jejího vstupu v platnost pravidelně měněny a doplňovány Pracovní skupinou (WP.11) Výboru pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise.

Dne 11. července 2016 bylo publikováno v částce 19 Sbírky mezinárodních smluv Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 32/2016 Sb.m.s., kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP). Změny a doplňky Dohody vstoupily v platnost zpětně od 30. září 2015.

ATP je dohodou mezi státy a není stanoven žádný společný donucovací orgán. Nejsou ani předepsány sankce. Smluvními státy dohody ATP jsou: Albánie, Andora, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Spojené státy Americké, Tunisko, Ukrajina, Uzbekistán.

Dohoda se vztahuje na přepravy probíhající po území nejméně dvou výše uvedených smluvních států. Některé země převzaly dohodu za základ svých národních předpisů.

Struktura dohody je zřejmá z následujícího schématu.

Struktura dohody ATP

Vlastní dohoda je členěna do čtyř kapitol.

První kapitola stanoví, podle kterých kritérií se smějí označovat dopravní a přepravní prostředky pro mezinárodní přepravu zkazitelných potravin jako izotermické, chlazené, chladicí a mrazicí nebo vyhřívané. Vlastní kritéria jsou obsažena v příloze 1 dohody. v kapitole je dále uveden požadavek, aby smluvní strany kontrolovaly a ověřovaly, zda tyto dopravní a přepravní prostředky vyhovují normám uvedeným v příloze 1. Současně dohoda stanoví, že smluvní strany si vzájemně uznávají platnost vydaných osvědčení podle přílohy 1, dodatku 1, odstavce 4.

V druhé kapitole je stanoven postup, podle kterého se pro přepravu zkazitelných potravin vyjmenovaných v přílohách 2 a 3 používají dopravní a přepravní prostředky. Současně je také stanovena působnost dohody pro:

 • dopravu pro vlastní i cizí potřebu,

 • železniční nebo silniční dopravu nebo jejich kombinaci a námořní přepravu do vzdálenosti 150 km.

Kapitola také obsahuje ustanovení, kdo zodpovídá během přepravy za její dodržování (dopravce, odesílatel, právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela přepravní smlouvu). Dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřebu, má povinnosti v rozsahu, v jakém na sebe vzal závazek obstarat nebo poskytnout služby, nezbytné pro splnění ustanovení dohody.

Kapitola třetí stanovuje, že se dohoda nepoužije v případě pozemní přepravy v kontejnerech, kdy nedošlo k překládce věcí a této přepravě předchází nebo po ní následuje námořní přeprava na vzdálenost delší než 150 km. Podstatné je také to, že nedodržení ustanovení dohody neovlivňuje existenci ani platnost uzavřených přepravních smluv.

Závěrečná čtvrtá kapitola obsahuje formální ustanovení týkající se ratifikace a platnosti dohody, navrhování změn a podávání námitek atd.

Upozornění! Pokud by během přepravy nebyly dodrženy požadavky týkající se dopravního prostředku a předepsaných teplotních podmínek, nesmí nikdo disponovat s potravinami na území smluvní strany po skončení přepravy, pokud příslušné orgány této smluvní strany neuznají, že povolení takové dispozice je v souladu s hygienickými požadavky.

Příloha 1

Příloha obsahuje definice a normy specializovaných prostředků pro přepravu zkazitelných potravin. Specializovanými prostředky se rozumějí železniční vozy, nákladní automobily, přívěsy, kontejnery a jiné podobné dopravní a přepravní prostředky.

V příloze jsou pak uvedeny následující dopravní nebo přepravní prostředky:

 1. Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek
  Stěny skříně zamezují výměně tepla mezi vnitřním a vnějším povrchem skříně a podle celkového součinitele prostupu tepla (součinitel "K") se rozděluje do dvou kategorií. Kategorie s normální izolací (K ˜ 0,7 W/m2.K) nebo zesílenou izolací (K ˜ 0,4 W/m2.K).
 2. Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek
  Je izotermický dopravní nebo přepravní prostředek, který při použití zdroje chladu jiného, než je strojní nebo absorpční, umožňuje, při vnější teplotě +30 °C, snížit teplotu uvnitř prázdné skříně a udržovat ji na úrovni podle jedné ze čtyř tříd. V případě třídy A nejvýše +7 °C, třídy B nejvýše –10 °C, třídy C nejvýše –20 °C a třídy D nejvýše 0 °C.
 3. Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek
  Je izotermický dopravní nebo přepravní prostředek vybavený vlastním strojním chladicím zařízením. Tímto zařízením může být mechanický kompresor nebo absorpční zařízení. Toto zařízení umožňuje při vnější teplotě +30 °C snížit teplotu uvnitř prázdné skříně a udržovat ji na úrovni podle jednotlivých tříd A až F. V případě tříd A až C jde o rozmezí, v kterém se teplota může pohybovat, a v případě tříd D až F o mezní teplotu, která může být maximálně dosažena.
 4. Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek
  Je izotermický dopravní nebo přepravní prostředek vybavený vytápěcím zařízením umožňujícím zvýšit teplotu uvnitř prázdné skříně a pak ji udržet bez dodatečného přívodu tepla po dobu nejméně 12 hodin na prakticky stálé úrovni nejméně +12 °C při průměrné vnější teplotě:
  10 °C v případě třídy A,
  20 °C v případě třídy B.

Příloha 1, dodatek 1

Dodatek obsahuje ustanovení o kontrole izotermických, chlazených, chladicích a mrazicích a vyhřívacích dopravních nebo přepravních prostředků. Kontroly musejí být prováděny:

 • před uvedením dopravního nebo přepravního prostředku do provozu,

 • periodicky, nejméně jednou za šest let,

 • kdykoliv o to požádá příslušný orgán státní správy.

Osvědčení o shodnosti s normami musí být vydáno příslušným orgánem země, v níž je dopravní nebo přepravní prostředek registrován. Osvědčení nebo jeho ověřená fotokopie musí být během přepravy uložena v přepravním nebo dopravním prostředku a předložena na požádání kontrolních orgánů.

V případě České republiky je tímto orgánem Centrum výzkumu a vývoje Praha, Ostrovského 34, Praha 5. Jde o jedinou zkušební stanici ATP v ČR akreditovanou Ministerstvem dopravy ČR.

Pokud výrobce izotermických skříní v ČR nechá změřit součinitel K ve zkušební stanici, opravňuje ho to po dobu šesti let k výrobě až 100 kusů skříní téhož typu. Každá konkrétní skříň musí mít vlastní osvědčení ATP. Osvědčení pro konkrétního zákazníka má platnost také šesti let. Doba platnosti je určena měsícem a rokem. Skončí-li platnost osvědčení, musí se majitel nebo provozovatel přepravního nebo dopravního prostředku přihlásit ke kontrole izolačních vlastností skříně a účinnosti tepelného zařízení. Tato kontrola je časově náročná a trvá cca 6 hodin. Pokud vyhoví dopravní nebo přepravní prostředek zkoušce, získá osvědčení, jehož platnost je stanovena nejvýše na dobu tří let. Jako rovnocenný osvědčení je uznáván ATP štítek.

Metody a postupy, které je třeba použít při kontrole, zda dopravní a přepravní prostředek vyhovuje normám, stanoví dodatek 2.

Příloha 1, dodatek 2

Osahem dodatku je:

 • definice celkového součinitele prostupu tepla "K", charakterizujícího izotermické vlastnosti dopravních nebo přepravních prostředků. Vzorec pro určení středního povrchu skříně. Stanovení bodů pro měření střední teploty vnější a vnitřní a doba trvání zkoušky;

 • izolační vlastnosti zařízení. Metoda měření součinitele "K" cisteren a jiných zařízení než cisteren určených k přepravě kapalných potravin (obsahuje zkušební metody a vlastní postup zkoušky);

 • účinnost tepelného zařízení dopravních a přepravních prostředků;

 • zkušební metody pro určení účinnosti:

  • chlazených dopravních a přepravních prostředků,

  • chladicích a mrazicích dopravních a přepravních prostředků,

  • vyhřívacích dopravních a přepravních prostředků;

 • měření skutečného chladicího výkonu Wo chladicí jednotky při odmraženém výparníku. Obsažen je popis zkušební metody, měřicí přístroje a zkušební podmínky;

 • kontrola izolačních vlastností dopravních a přepravních prostředků v provozu.
  Kontrolu lze provést podle postupu uvedeného v předcházející části "Izolační vlastnosti" nebo prostřednictvím znalce, který provede celkovou kontrolu dopravního nebo přepravního prostředku, kontrolu těsnosti skříně a vyhodnotí výsledky;

 • kontrola účinnosti tepelných zařízení dopravních a přepravních prostředků v provozu. Kontrolu lze provést opět podle postupu uvedenému v předcházející části "Účinnost tepelného zařízení dopravních prostředků" nebo prostřednictvím znalce;

 • vzory protokolů o zkoušce. Podle přiložených vzorů "Protokolu o zkoušce" musí být vystaven každý protokol o výsledku testu dopravního nebo přepravního prostředku.

Příloha 1, dodatek 3

Dodatek obsahuje vzor tiskopisu osvědčení pro izotermické, chlazené, chladicí, mrazicí nebo vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředky použité pro mezinárodní vnitrozemskou přepravu zkazitelných potravin a vzor certifikačního štítku osvědčujícího, že dopravní nebo přepravní prostředek splňuje požadavky dohody ATP.

Osvědčení nebo jeho ověřená fotokopie musí být během přepravy uložena v přepravním nebo dopravním prostředku a předložena na požádání kontrolních orgánů.

Certifikační štítek musí být trvale připevněn na dopravním nebo přepravním prostředku a musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku po formální i obsahové stránce.

Příloha 1, dodatek 4

Obsahuje požadavek na provedení a umístění rozlišovacích značek. Pod rozlišovací značkou musí být uvedeno datum skončení doby platnosti osvědčení vydaného pro dopravní nebo přepravní prostředek, které je uvedeno v osvědčení.

Příklad rozlišovací značky (barva písmen tmavomodrá, podklad bílý).

FRB
10 - 2011 
Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy B.
Ukončení platnosti osvědčení (měsíc říjen, rok 2011). 

Příloha 2

Pro přepravu následujících zmrazených a hluboko zmrazených potravin musí být použit dopravní nebo přepravní prostředek, u kterého maximální teplota potravin v kterékoli její části nepřekročí předepsanou teplotu.

Zmrzlina  –20 °C 
Zmrazené nebo hluboko zmrazené ryby a všechny hluboko zmrazené potraviny  –18 °C 
Všechny zmrazené potraviny (kromě másla)  –12 °C 
Nahrávám...
Nahrávám...