dnes je 15.2.2019
Input:

Přeprava zboží z pohledu DPH

10.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.1
Přeprava zboží z pohledu DPH

Ing. Dagmar Fitříková

Dopravci a spediční firmy zajišťují pro různé osoby a na různých územích přepravu zboží. Přeprava zboží patří z pohledu DPH do kategorie poskytování služeb. Pro zajištění správného postupu při uplatnění DPH při poskytování těchto služeb je rozhodující stanovení místa plnění. Skutečnost, zda je přeprava zboží realizována v rámci autodopravy po pozemních komunikacích nebo jinak a jinými dopravními prostředky, není pro určení místa plnění důležitá. Pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí přepravních služeb upravená zákonem o DPH se s účinností od 1. 1. 2016 nemění.

Přeprava zboží

Přeprava zboží představuje pro plátce provozující autodopravu základní typ plnění patřící do kategorie služeb, se kterými se plátci v praxi poměrně často setkávají jako poskytovatelé i příjemci těchto služeb. Správné určení místa plnění při poskytnutí služeb přepravy zboží je důležité nejen pro plátce, který takovou službu poskytuje, ale i pro plátce, který je v pozici příjemce přepravní služby, pokud je poskytovatelem takové služby osoba neusazená v tuzemsku (§ 4 odst. 1 písm. m) ZDPH). Na rozdíl od jiných služeb se u přepravních služeb a služeb souvisejících s přepravou zboží může plátce dostat do situace, kdy je jím poskytnutá nebo přijatá přepravní služba v tuzemsku od daně osvobozena (§ 69 ZDPH).

Pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služeb

Základní informace týkající se pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb, která je plátce povinen respektovat, jsou uvedeny v kap. Práva a povinnosti dopravce při uplatňování DPH v tuzemsku. Z těchto principů je nutné vycházet i při stanovení místa plnění při poskytování přepravy zboží. Pokud český plátce poskytuje službu neuvedenou ve výjimkách ze základního pravidla, tzn., že poskytuje službu neuvedenou v § 10 a 10a až § 10i ZDPH, je pro určení místa plnění důležité, komu je taková služba poskytnuta, zda osobě povinné k dani nebo osobě nepovinné k dani. Základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 1 ZDPH, podle kterého se místo plnění při poskytnutí služeb stanoví podle sídla, popř. podle umístění provozovny příjemce služby, se použije pouze v případě, že jde o službu neuvedenou ve výjimkách ze základního pravidla a poskytovanou osobě povinné k dani. Základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 ZDPH, podle kterého se místo plnění při poskytnutí služby neuvedené v § 10 a 10a až § 10i ZDPH stanoví podle místa, kde má poskytovatel předmětné služby sídlo, popř. podle umístění jeho provozovny, se použije pouze v případě, že se jedná o službu neuvedenou ve výjimkách ze základního pravidla a poskytovanou osobě nepovinné k dani. Přeprava

zboží, pokud je poskytována osobě nepovinné k dani, patří do kategorie služeb uvedených v § 10f ZDPH, tzn. do kategorie služeb uvedených ve výjimkách ze základního pravidla. To znamená, že pokud je v pozici příjemce takto zajišťované přepravy zboží osoba nepovinná k dani, je nutné při určení místa plnění respektovat pravidla upravená citovaným ustanovením, tj. § 10f ZDPH. Pro určení místa plnění nelze v těchto případech použít základní pravidlo upravené v § 9 odst. 2 ZDPH. Naproti tomu, přeprava zboží poskytovaná pro osobu povinnou k dani, není v § 10 a 10a až § 10i ZDPH uvedena, a proto se místo plnění v těchto případech určuje podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 1 ZDPH. U většiny plátců poskytujících služby v oblasti přepravy zboží převažuje poskytování služeb přepravy zboží pro osoby povinné k dani.

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží

Jak již bylo výše zdůrazněno, při poskytování služby přepravy zboží je nutné rozlišovat, kdo je v pozici příjemce služby. Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží pro osobu nepovinnou k dani je upraveno v § 10f ZDPH, tzn., že takto poskytovaná služby patří mezi výjimky, u kterých se místo určí podle pravidla upraveného tímto ustanovením, nikoli podle základního pravidla vymezeného v § 9 odst. 2 ZDPH. Naproti tomu tytéž služby, tj. přeprava zboží, pokud jsou poskytovány pro osobu povinnou k dani, nepatří do kategorie služeb uvedených ve výjimkách ze základního pravidla, a proto se v těchto případech určuje místo plnění podle základního pravidla upraveného v § 9 odst. 1 ZDPH. U přepravy zboží realizované s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o přepravu zboží spojenou s vývozem nebo dovozem zboží, je nutné si uvědomit, že při splnění podmínek stanovených v § 69 ZDPH je takto poskytnutá přeprava zboží v tuzemsku od daně osvobozena.

V následujícím textu je na konkrétních příkladech provedeno vyhodnocení místa plnění při poskytnutí služeb přepravy zboží, a to s rozlišením na situace, kdy je taková služba poskytnuta osobě povinné k dani a osobě nepovinné k dani. Místo plnění u posuzovaných služeb je v níže uvedených příkladech řešeno variantně, tzn., že v pozici poskytovatele služby je český plátce a v pozici příjemce přepravní služby je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku i mimo tuzemsko a pro srovnání je místo plnění u služeb přepravy zboží vyhodnoceno v případech, kdy je v pozici příjemce služby osoba nepovinná k dani. Přepravní služby jsou v návaznosti na určení místa plnění posouzeny i v případech, kdy je český plátce v pozici příjemce takové služby. Součástí řešení každého příkladu je i postup při uvádění údajů týkajících se přijatých nebo poskytovaných služeb uvnitř EU a ve vztahu k třetím zemím v daňovém přiznání k DPH a popř. v souhrnném hlášení.

Přeprava zboží pro osobu nepovinnou k dani

Pokud poskytuje plátce provozující autodopravu přepravní službu (přepravu zboží) pro osobu nepovinnou k dani, použije pro určení místa plnění pravidlo vymezené v § 10f ZDPH. Podle § 10f ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje, s výjimkou případu, kdy se jedná o přepravu zboží mezi členskými státy EU poskytnutou osobě nepovinné k dani. Místem plnění při poskytnutí přepravy zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani je místo zahájení přepravy. V tom případě se místo plnění určí na celém úseku přepravy podle toho, kde byla přeprava zahájena, nikoli podle jednotlivých úseků přepravy. Z uvedeného vyplývá, že při poskytnutí služby přepravy zboží pro osoby nepovinné k dani se místo plnění určí buď podle úseku, na kterém je přeprava zboží realizována, nebo podle místa zahájení přepravy, pokud jde o přepravu zboží mezi členskými státy. Při určení místa plnění při poskytnutí přepravy zboží pro osobu nepovinnou k dani se v žádném případě nepoužije základní pravidlo podle § 9 odst. 2 ZDPH.

Příklad 1:

Dopravce, plátce, poskytuje v různých obchodních centrech umístěných v ČR přepravu zboží zákazníkům, kteří zde nakupují zboží a požadují zajištění přepravy nakoupeného zboží. Ve většině případů jde o zákazníky, kteří nejsou osobami povinnými k dani. V měsíci dubnu 2016 zajistila dopravní firma přepravu zboží na území ČR pro zákazníky, osoby nepovinné k dani, v celkové hodnotě 242 000 Kč. Místo plnění se při poskytnutí služby přepravy zboží realizované pouze na úseku ČR pro osobu nepovinnou k dani stanoví podle § 10f odst. 1 ZDPH, tj. podle území, kde se příslušný úsek přepravy realizuje. V daném případě byla přeprava zboží pro osoby nepovinné k dani uskutečněna pouze na území ČR. Místo plnění se proto určí na celém úseku v tuzemsku. Takto poskytnutá služba podléhá české DPH. Jde o přepravní službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH).

Přeprava zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani

Místem plnění při poskytnutí přepravy zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani je podle § 10f odst. 2 ZDPH místo zahájení přepravy. Místo plnění se při poskytnutí přepravy určí na celém úseku přepravy podle toho, kde byla přeprava zahájena, nikoli podle jednotlivých úseků přepravy. Z uvedeného vyplývá, že při poskytnutí služby přepravy zboží mezi členskými státy pro osoby nepovinné k dani se místo plnění určí vždy ve státě zahájení přepravy zboží bez ohledu na skutečnost, že přeprava zboží je fakticky realizována na území dvou nebo více členských států. Definice přepravy zboží mezi členskými státy i místa zahájení přepravy jsou pro účely DPH upravena v § 10f odst. 3 ZDPH. Při určení místa plnění při poskytnutí přepravy zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani se nepoužije základní pravidlo podle § 9 odst. 2 ZDPH.

Příklad 2:

Dopravce, plátce, poskytuje v různých obchodních centrech umístěných v ČR přepravu zboží zákazníkům, kteří zde nakupují zboží a požadují zajištění přepravy nakoupeného zboží. Ve většině případů jde o zákazníky, kteří nejsou osobami povinnými k dani. V měsíci dubnu 2016 zajistil dopravce mimo jiné i přepravu zboží z Prahy na určené místo v Polsku za celkovou částku 6 000 Kč. V tomto případě jde, stejně jako v předchozím příkladu, o poskytnutí přepravy zboží pro osobu nepovinnou k dani a současně o přepravu zboží mezi členskými státy. Místo plnění se při poskytnutí služby přepravy zboží realizované pro osobu nepovinou k dani, pokud jde o přepravu zboží mezi členskými státy, stanoví podle § 10f odst. 2 ZDPH, tj. podle místa zahájení přepravy. V tomto případě byla přeprava zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani zahájena v ČR. Místo plnění u takto poskytnuté služby je v tuzemsku. Úplata za takto poskytnutou službu podléhá české DPH. Jde o přepravní službu neuvedenou v příloze č. 2 ZDPH, tzn., že podléhá základní sazbě daně (§ 47 ZDPH). Skutečnost, že příjemcem služby je osoba s místem trvalého pobytu mimo tuzemsko, nemá vliv na stanovení místa plnění. Určení místa plnění neovlivní ani skutečnost, že část přepravy zboží je fakticky realizována na území mimo tuzemsko.

Příklad 3:

Český dopravce zajišťuje pro slovenského občana přepravu nábytku z Bratislavy do Brna. Z hlediska DPH se jedná, stejně jako v předchozím příkladu, o přepravu zboží mezi členskými státy poskytnutou pro osobu nepovinnou k dani. Místo plnění při poskytnutí přepravy zboží mezi členskými státy pro osobu nepovinnou k dani je upraveno speciálně v § 10f odst. 2 ZDPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o přepravu zboží mezi členskými státy, určí se místo plnění podle místa, kde je přeprava zboží zahájena, tj. je v daném případě mimo tuzemsko. U takto poskytnuté přepravní služby nevzniká českému dopravci, plátci daně, povinnost přiznat daň v tuzemsku. Český dopravce je však povinen registrovat se k DPH na Slovensku a zde mu vzniká povinnost přiznat a zaplatit slovenskou DPH.

Přeprava zboží pro osobu povinnou k dani

Přeprava zboží uskutečněná ve prospěch osoby povinné k dani nepatří do kategorie služeb uvedených ve výjimkách ze základního pravidla, a proto se pro určení místa plnění v těchto případech použije základní pravidlo upravené v § 9 odst. 1 ZDPH. Podle § 9 odst. 1 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží pro osobu povinnou k dani místo, kde má příjemce služby sídlo. Pokud je služba přepravy zboží pro osobu povinnou k dani poskytnuta provozovně příjemce služby, určí se místo plnění podle umístění této provozovny. Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží pro osobu povinnou k dani se stanoví vždy pouze podle sídla, popř. podle umístění provozovny příjemce služby, tzn. vždy v jedné zemi bez ohledu na skutečnost, zda je přeprava zboží realizována pouze na území jednoho státu nebo více států. Předmětem české DPH je pouze přeprava zboží realizovaná pro osobu povinnou k dani se sídlem, popř. provozovnou umístěnou v ČR. Pokud má příjemce služby přepravy zboží sídlo, popř. provozovnu mimo území ČR, určí se místo plnění vždy mimo tuzemsko. Podle § 69 ZDPH je od daně osvobozena přeprava zboží při vývozu a služby přímo vázáné na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu. Zatímco přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku od daně bez dalších podmínek osvobozena, osvobození od daně podle § 69 odst. 1 ZDPH u přepravy zboží při dovozu zboží je podmíněno tím, že osoba, které vzniká daňová povinnost při dovozu zboží, je povinna přepravu zboží jako vedlejší výdaj při dovozu zboží zahrnout do základu daně při dovozu zboží (§ 38 ZDPH). Z uvedeného vyplývá, že v případě přepravy zboží s místem plnění v tuzemsku se DPH při splnění podmínek vymezených v § 69 ZDPH neuplatní, protože se jedná o službu, která je od daně osvobozena s nárokem na odpočet daně.

Příklad 4:

Český dopravce zajišťuje pro českou obchodní korporaci, plátce, přepravu zboží z Prahy do Brna. Příjemcem takto poskytnuté služby je český subjekt, osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku. Pro určení místa plnění je rozhodující pouze sídlo příjemce služby, protože se jedná o službu neuvedenou ve výjimkách ze základního pravidla. Místo plnění při poskytnutí přepravy zboží pro osobu povinnou k dani se určí podle § 9 odst. 1 ZDPH, tj. v tuzemsku, protože zde má příjemce služby své sídlo. U takto poskytnuté přepravní služby je český dopravce, plátce povinen přiznat daň na výstupu ve výši základní sazby daně. Údaje o poskytnuté přepravní službě uvede poskytovatel služby, český plátce daně, v daňovém přiznání k DPH v ř. 1 za příslušné zdaňovací období. V souhrnném hlášení se takto poskytnutá služba neuvádí.

Příklad 5:

Český dopravce zajišťuje pro obchodní firmu se sídlem na Slovensku přepravu zboží z Prahy do Brna. Příjemcem takto poskytnuté služby je osoba povinná k dani se sídlem na Slovensku, tj. mimo tuzemsko, a současně se jedná o osobu registrovanou k DPH na Slovensku. Příjemce přepravní služby nemá v ČR sídlo, ani provozovnu. Pro určení místa plnění je rozhodující pouze sídlo příjemce služby, protože se jedná o službu neuvedenou ve výjimkách ze základního pravidla. Místo plnění při poskytnutí přepravy zboží pro osobu povinnou k dani se určí podle § 9 odst. 1 ZDPH, tj., na rozdíl od předchozího případu, mimo tuzemsko, protože příjemce služby má sídlo na Slovensku. U takto poskytnuté přepravní služby nevzniká českému dopravci, plátci, povinnost přiznat daň na výstupu a není povinen se registrovat k DPH na Slovensku, protože v tomto případě dojde k přenosu daňové povinnosti na příjemce přepravní služby. Vzhledem k tomu, že příjemce přepravní služby je registrován k DPH na Slovensku, uvádí český dopravce údaje o takto poskytnuté přepravní službě v daňovém přiznání k DPH v ř. 21 a současně i v souhrnném hlášení s kódem plnění „3”.

Příklad 6:

Český dopravce zajišťuje pro obchodní firmu se sídlem na Slovensku přepravu zboží z Bratislavy do Košic. Příjemcem takto poskytnuté služby je osoba povinná k dani se sídlem na Slovensku, tj. mimo tuzemsko, a současně se jedná o osobu registrovanou k DPH na Slovensku.

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz