dnes je 15.2.2019
Input:

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)

15.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.13
Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Přeprava podlimitního množství

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá ustanovení Dohody ADR.

Znamená to, že při podlimitní přepravě například dopravce:

 • nemusí použít pro přepravu řidiče, který vlastní osvědčení o školení (podle kapitoly 8.2 Dohody ADR),

 • neoznačuje vozidlo oranžovými tabulkami,

 • ve vozidle nemusejí být písemné pokyny,

 • ve vozidle nemusí být předepsaná výbava (kromě alespoň 2kg hasicího přístroje),

 • neplatí ustanovení o osádce vozidla,

 • neplatí bezpečnostní předpisy (podle kapitoly 1.10 Dohody ADR).

Pro přepravu podlimitního množství zůstává v platnosti:

 • proškolení osádky vozidla podle kapitoly 1.3 Dohody ADR,

 • schvalování obalů a značení kusů,

 • zákaz společné nakládky,

 • zajištění nákladu proti pohybu,

 • větrání vozidel (tam, kde je předepsáno),

 • zákaz kouření,

 • zákaz otevírání kusů,

 • je zakázán vstup do uzavřených vozidel s jinou svítilnou než takovou, která je konstruovaná tak, aby nemohla zapálit unikající hořlavé plyny nebo páry (svítilna do výbušného prostředí označená symbolem „EX”),

 • odesílatel je povinen vystavit a předat řidiči předepsaný přepravní doklad,

 • výbava dopravní jednotky práškovým hasicím přístrojem o obsahu 2 kg

 • a některá další.

Podlimitní množství se zjišťuje na základě zařazení nebezpečné látky do příslušné přepravní kategorie v následující tabulce, kde je v pravém sloupci uvedeno nejvyšší celkové množství na jednu dopravní jednotku, tedy maximální množství, které je tzv. podlimitní:

Poznámka: Pro UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 je nejvyšší celkové množství na dopravní jednotku 50 kg.

Kategorie podlimitních množství je přiřazena k jednotlivým UN číslům ve sloupci 15 tabulky A kapitoly 3.2 ADR.

Přepravní
kategorie 
   Látky nebo předměty, obalová skupina nebo klasifikační kód / skupina nebo UN číslo  Nejvyšší celkové
množství na jednu
dopravní jednotku 
(1)                     (2)  (3) 
Třída 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L a UN 0190
Třída 3: UN 3343
Třída 4.2: Látky patřící k obalové skupině I
Třída 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131,
3134, 3148, 3396, 3398 a 3399
Třída 5.1: UN 2426
Třída 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 a 3294
Třída 6.2: UN 2814 a 2900
Třída 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333
Třída 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ)
Třída 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a předměty obsahující takové látky nebo směsi a prázdné nevyčištěné obaly, kromě obalů zařazených pod UN číslo 2908, které obsahovaly látky zařazené do této přepravní kategorie 
Látky a předměty patřící k obalové skupině I a nezařazené do přepravní kategorie 0 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 1: 1.1B až 1.1Ja /1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da
Třída 2: skupiny T, TC a, TO, TF, TOC a TFC; aerosoly: skupiny C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
Třída 4.1: UN 3221 až 3224 a 3231 až 3240, 3533 a 3534
Třída 5.2: UN 3101 až 3104 a 3111 až 3120 
20 
Látky a předměty patřící k obalové skupině II a nezařazené do přepravních kategorií 0, 1 nebo 4 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
Třída 2: skupina F; aerosoly: skupina F
Třída 4.1: UN 3225 až 3230, 3531 a 3532
Třída 4.3: UN 3292
Třída 5.1: UN 3356
Třída 5.2: UN 3105 až 3110
Třída 6.1: UN 1700, 2016 a 2017 a látky patřící k obalové skupině III
Třída 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480 a 3481
333 
Látky a předměty patřící k obalové skupině III a nezařazené do přepravních kategorií 0, 2 nebo 4 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 2: skupiny A a O; aerosoly: skupiny A a O; chemické látky pod tlakem: UN 3500
Třída 3: UN 3473
Třída 4.3: UN 3476
Třída 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 a 3506
Třída 9: UN 2990 a 3072 
1 000 
Třída 1: 1.4S
Třída 4.1: UN 1331,1345,1944,1945,2254 a 2623
Třída 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III
Třída 7: UN 2908 až 2911
Třída 9: UN 3268, 3499, 3508 a 3509
a prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly nebezpečné věci, kromě věcí zařazených do přepravní kategorie 0 
bez omezení 

a Pro UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz