dnes je 6.12.2022

Input:

Předložení zboží celnímu úřadu, souhrnné celní prohlášení a dočasné uskladnění

3.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.2 Předložení zboží celnímu úřadu, souhrnné celní prohlášení a dočasné uskladnění

Petr Škapa

Předložení zboží celnímu úřadu

Zboží, které bylo dopraveno na celní úřad nebo na jiné, celními orgány stanovené nebo určené místo, musí osoba, která je na celní území Společenství dopravila, případně osoba, která převzala odpovědnost za přepravu tohoto zboží po jeho vstupu na celní území Společenství, předložit celnímu úřadu.

Vstupuje-li zboží dovážené ze třetí země na celní území Společenství vzdušnou cestou a následně je, na podkladě téhož přepravního dokladu a stejným způsobem bez překládky, dopravováno na jiné letiště Společenství, předkládá se zboží celnímu úřadu až na letišti, ve kterém se toto zboží vykládá nebo překládá.

Kontrola zboží a odběr vzorků

Po předložení zboží celnímu úřadu, a povolily-li to celní orgány, může být zboží prohlíženo nebo z něj mohou být odebírány vzorky za účelem přidělení celně schváleného určení. Povolení prohlédnout zboží lze udělit osobě oprávněné navrhovat přidělení zboží některé celně schválené určení, a to na základě její ústní žádosti, nepovažuje-li celní úřad s ohledem na okolnosti za potřebné, aby byla žádost podána písemně. Odběr vzorků může být povolen pouze na základě písemné žádosti. Písemnou žádost musí žadatel podepsat a podat u příslušného celního úřadu. Žádosti musí obsahovat jméno a adresu žadatele, místo, kde se zboží nachází, číslo souhrnného celního prohlášení, pokud již bylo podáno a pokud do něj celní úřad tyto údaje nezapisuje sám, nebo odkaz na předchozí celní režim, anebo údaje nezbytné ke ztotožnění dopravního prostředku, na němž se zboží nachází, a všechny ostatní údaje nutné ke ztotožnění zboží.

Povolí-li celní úřad odběr vzorků, uvede také množství zboží, které může být odebráno.

Předběžná prohlídka zboží a odběr vzorků se provádějí podle pokynů vydaných celním úřadem a pod jeho dohledem. Vybalení, vážení, opětovné zabalení a ostatní manipulace se zbožím jsou prováděny na náklady a nebezpečí žadatele. Žadatel rovněž hradí náklady na provedení rozboru vzorků. Dojde-li při prohlídce vzorků k jejich poškození, zničení nebo nenapravitelné ztrátě, celní dluh nevzniká.

Souhrnné celní prohlášení

Na zboží předložené celnímu úřadu je nutno podat souhrnné celní prohlášení. Souhrnné celní prohlášení se podává současně s předložením zboží celnímu úřadu. Celní úřad však může prodloužit lhůtu k podání prohlášení, jež uplyne nejpozději první pracovní den následující po dni, kdy bylo zboží předloženo celnímu úřadu.

Souhrnné celní prohlášení se zpravidla podává v elektronické podobě a v případě, kdy bude zboží navrženo na základě podání celního prohlášení do celního režimu, může být od podání souhrnné deklarace upuštěno.

Samotná souhrnná deklarace ("SD") musí obsahovat minimálně údaje obsažené v příloze 30A prováděcího nařízení (především pak informace o osobě podávající SD, popis zboží a HS kód zboží, množství zboží a fakturovanou cenu). Dále musí být z SD patrné, kde bude zboží dočasně uskladněno a jakou formou se navrhuje zajištění případného celního dluhu.

Samotné podání SD nebo dopředu podané celní prohlášení (pro režim tranzitu nebo jiné dovozní režimy) je považováno za úmysl umístit zboží, které nemá status zboží Společenství, do dočasného skladu, nebo jeho propuštění do celního režimu.

Pro samotné podání SD nebo předběžného celního prohlášení je nezbytné disponovat povolením elektronické komunikace s úřadem, jemuž jsou zboží a samotná SD předkládány. Tímto povolením k elektronické komunikaci je stanovena osoba, která podání učinila (součástí povolení je i určení parametrů komunikace, jimiž je stanoven kvalifikovaný podpis identifikující osobu podepisující, případně šifrující elektronická data).

Na podkladě takto podané SD jsou ze strany celní správy vyhodnocována bezpečnostní rizika na národní úrovni a opětovně může být rozhodnuto o provedení případné kontroly zboží či o dokumentační kontrole.

Není-li tím ohrožen celní dohled nad dováženým zbožím, může celní úřad upustit od požadavku na podání souhrnného celního prohlášení, byly-li před uplynutím lhůty uvedené v celním kodexu splněny formality nezbytné k přidělení celně schváleného určení pro dané zboží.

Do doby, než bude dovezenému zboží přiděleno celně schválené určení, je osoba, která souhrnné celní prohlášení podala a podepsala, povinna znovu předložit celnímu úřadu na jeho žádost zboží

Nahrávám...
Nahrávám...