dnes je 10.12.2022

Input:

Právní souvislosti v oblasti smluvních vztahů v přepravě se zaměřením na problematiku prodlení v důsledku pandemie koronaviru

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8
Právní souvislosti v oblasti smluvních vztahů v přepravě se zaměřením na problematiku prodlení v důsledku pandemie koronaviru

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.

Od února 2020 se také podnikatelé v oblasti přepravy potýkají s potížemi způsobenými pandemií koronaviru a různými státními opatřeními proti jeho šíření. Podnikatelského života dopravců a zasílatelů v oblasti silniční nákladní přepravy se negativně dotkla nejdříve především opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů České republiky do zahraničí a opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Tato opatření totiž v oblasti silniční nákladní přepravy způsobují nemalá prodlení. Ještě pár dnů před ukončením nouzového stavu vznikaly i přes postupná uvolňování opatření v důsledku hraničních kontrol na hranicích i mnohahodinové kolony.

Odpovědnost za škody

Zasílatelé a dopravci se ptají, zda a případně za jakých podmínek za škody způsobené těmito prodleními odpovídají či jaké mohou učinit kroky k zabránění jejich odpovědnosti.

Východiskem úpravy odpovědnosti zasílatelů v situacích, kdy skutečně uzavřeli zasílatelskou smlouvu, je ustanovení § 2475 NOZ (občanského zákoníku), podle nějž je zasílatel povinen ujednat způsob a podmínky přepravy s vynaložením potřebné péče tak, aby co nejlépe vyhovovaly zájmům příkazce, které zasílatel zná.

V situaci, kdy se zasílatel zaváže navíc sám přepravu provést nebo v situaci, kdy neoznačí příkazci dopravce, s nímž uzavřel smlouvu o přepravě, se navíc dostává nebo může dostat také do pozice dopravce a v rámci mezinárodní silniční nákladní přepravy i české vnitrostátní silniční nákladní přepravy pro něj tedy nad rámec shora uvedeného je relevantní i ustanovení čl. 17 Úmluvy CMR. Toto je relevantní a je třeba zohlednit také v případě, kdy zasílatel, jak je zásadně jeho povinností ve smyslu § 2466 občanského zákoníku, vymáhá pro svého příkazce po dopravci případné škody z překročení dodací lhůty.

Je skutečně koronavirus neodvratitelná okolnost?

Dle čl. 17 odst. 1 a odst. 2 Úmluvy CMR dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty. Dopravce je zproštěn této odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným příkazem oprávněného, který nebyl vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.

Máme zato, že ke dni přípravy tohoto příspěvku, tedy ke 30. 5. 2020 nelze přinejmenším ve vztahu ke smlouvám v rámci přepravy uzavřeným nejpozději po 12. 3. 2020 (tedy, po vyhlášení nouzového stavu) šíření nákazy koronaviru a různá státní opatření proti jeho šíření považovat ve vztahu k nedodržení dodacích lhůt bez dalšího a paušálně za neodvratitelnou okolnost ve smyslu čl. 17 odst. 2 Úmluvy CMR. Podotýkáme, že smlouvou v tomto smyslu chápeme nikoliv smlouvy rámcové uzavřené případně i před 12. 3. 2020 (respektive jinak v okamžiku, kdy ještě nebylo možné šíření koronaviru a závažnost jeho důsledků a vládami přijatých opatření rozumně předpokládat), ale buď jednotlivé realizační smlouvy uzavírané na základě smluv rámcových, a to v případě, že nejsou již v takových dříve uzavřených rámcových smlouvách, jež jsou jejich podkladem, sjednány určité konkrétní či jasně určitelné termíny dodání. Případně jimi chápeme smlouvy o přepravě či smlouvy zasilatelské (například i potvrzené objednávky či zasilatelské příkazy) uzavřené zvlášť bez existence takzvaných rámcových smluv. Samozřejmě pak i smlouvy rámcové, pokud byly uzavřeny po 12. 3. 2020 (respektive jinak v okamžiku, kdy již bylo možné šíření koronaviru a závažnost jeho důsledků a vládami přijatých opatření rozumně předpokládat).

Zohlednění okolností a požadavků

Z tohoto důvodu je tedy v současnosti již třeba nastalé okolnosti šíření koronaviru a odpovídajících státních opatření s tím souvisejících brát v úvahu jak při sjednávání smluv o přepravě, tak smluv zasilatelských a mimo jiné termíny dodání domlouvat reálně při zohlednění těchto okolností. Ve vztahu ke smlouvám zasílatelským je s ohledem na požadavek potřebné péče zasílatele dle našeho názoru třeba zohlednit i další případné zájmy příkazce, včetně eventuálního zájmu na rychlém dodání (například u rychle zkazitelného zboží a podobně) a v takových případech i zhodnotit vhodnou organizaci obstarávané

Nahrávám...
Nahrávám...