dnes je 16.2.2019
Input:

Práce s kapacitními úzkými místy ve výrobě

29.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.1 Práce s kapacitními úzkými místy ve výrobě

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Vyhledávání úzkých míst a soustředění se na ně při řízení se musí stát nepřetržitým procesem. Má probíhat v těchto krocích:

1. Identifikuj úzké místo systému.

2. Rozhodni, jak využít úzké místo.

3. Podřiď vše ostatní výše uvedenému rozhodnutí.

4. Nejsou-li kroky 2 a 3 řešením, pozvedni výkon úzkého místa zásadnějšími opatřeními.

5. Je-li vyřešeno úzké místo, vrať se zpět ke kroku 1. Nedovol, aby se úzkým místem stala tvá netečnost!

V uvedených pěti krocích je skryta závažná myšlenka: po identifikaci úzkého místa se snažíme nejprve (v kroku 2) nalézt a uplatnit jednoduchá opatření k jeho lepšímu využití. Znamená to zejména:

 • přisouvat meziprodukty k úzkému místu s potřebným předstihem (vytvářet „časové zásobníky”),

 • zkrátit nečinnost úzkého místa z důvodu seřizování, např.:

 • úkoly zadávat v takovém pořadí, aby se minimalizovaly nároky na seřizování,

 • volit na úzkém místě velké dávky,

 • racionalizovat seřizovací postupy,

 • údržbu provádět v nepracovních směnách,

 • v době zákonné přestávky pracovníka nasadit na úzké místo náhradní obsluhu,

 • řízení jakosti cíleně zaměřit na odhalení neshodných produktů před jejich příchodem na úzké místo.

Krok 3 znamená, že režim na ostatních pracovištích přizpůsobíme opatřením, která jsme přijali v kroku 2. Mezi jiným tedy půjde i o takové řízení a motivaci neúzkoprofilových pracovišť, aby dodržela stanovené předstihy dodávek pro úzké místo.

Teprve po vyčerpání všech možností, jak lépe využít úzkého místa, se přikročí ke kroku 4, který umožní zvýšení kapacity úzkého místa (např. zavedení další směny, nákup dalšího stroje apod.). Opatření ke zvýšení kapacity úzkého místa jsou však podstatně nákladnější a jsou také riziková, zejména u měnícího se sortimentu. Odstranění momentálního úzkého místa zvýšením jeho kapacity může přinést jen velmi dočasný dílčí efekt v průchodnosti systému. Při vysoce pravděpodobných změnách struktury požadavků vznikne brzy úzké místo v jiné části systému, čímž nebude možno uhradit náklady vynaložené na provedenou akci, a celkový efekt bude negativní. Proto teorie omezení zdůrazňuje, aby se kroky 2 a 3 nevynechávaly.

Krok 1 – Zjišťování kapacitních úzkých míst

Výchozím krokem při práci s kapacitními úzkými místy je zjištění, která pracoviště jsou úzkými místy. Současně s tím je potřeba blíže poznat charakter úzkého místa, příčiny jeho existence a další okolnosti.

Otázky při zjišťování kapacitních úzkých míst

Přehled nejdůležitějších otázek, které bychom si měli položit a zodpovědět při hledání kapacitních úzkých míst ve výrobě, je uveden v tabulce:

K zodpovězení některých otázek budeme muset provést analýzu současného způsobu organizace výroby.

Odpovědi na otázky bychom měli přehledně písemně zpracovat a získaný dokument považovat za významný podklad pro řešení situace na úzkých místech.

Požadavky a úskalí při hledání kapacitních úzkých míst

Odpověď na otázku, jak nalézt kapacitní úzká místa, je zdánlivě jednoduchá:

„Nerovnováhu v kapacitách přece zjistíme kapacitním propočtem.” Avšak ve skutečnosti je úloha náročnější zejména z těchto důvodů:

a) Musíme zpracovat množství dat, což je pracné a bez vyspělých informačních technologií obtížné až nereálné. Navíc je často problematická kvalita a tím i použitelnost existujících dat.

b) Agregované kapacitní údaje mohou být zavádějící.

c) Zjišťování úzkých míst není jednorázovým propočtem. Tuto úlohu bychom potřebovali provádět velmi často, abychom zachytili změny v požadavcích, měnící se situaci ve výrobě, změny v kapacitní vyváženosti po případném zvýšení kapacity momentálního úzkého místa. Analýza úzkých míst by měla být dynamickou úlohou a plnit i preventivní funkci.

Postupy při hledání kapacitních úzkých míst

Jaké postupy jsou vhodné při hledání kapacitních úzkých míst?

a) Pozorování a zkušenost

Tam, kde jsou úzká místa stálá a výrobky a procesy jednoduché, víme o úzkých místech zpravidla dopředu.

U složitějších procesů bude o existenci úzkého místa vypovídat to, že před některým pracovištěm se opakovaně hromadí rozpracovanost, resp. některé operace se neustále zpožďují.

b) Kapacitní propočty

Kapacitní propočty spočívají ve zjištění kapacitních nároků uvažované varianty plánu a v jejich porovnání s disponibilní kapacitou jednotlivých pracovišť. Tato kapacitní bilance umožní zjistit stupeň vyváženosti, místa přetížení či nevytížení kapacit.

Hrubé kapacitní bilance založené na souhrnných normách pracnosti a rámcových objemech finálních výrobků poskytují jen orientační přehled. Nezohledňují pořadí výroby, velikost dávek ani rozsah seřizování. Provádějí se zpravidla pro skupiny pracovišť a nikoli pro jednotlivá pracoviště. V okamžiku, kdy máme k dispozici podrobnější data a příslušnou počítačovou techniku, je potřebné pokračovat detailnějšími propočty. Kapacitní bilance by se tedy měla provést znovu při každém zjemnění plánu. Teorie omezení v této souvislosti nabádá:

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz