dnes je 4.10.2023

Input:

Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

redakce DLprofi.cz

Dne 17. září 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 371/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy přistoupilo k novelizaci vyhlášky č. 522/2006 Sb. vzhledem k novelizaci zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 337/2020 Sb., který byl dne 11. srpna 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů a nabyl účinnosti dne 1. října 2020. Novelou zákona byla provedena implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a jiných souvisejících předpisů Evropské unie.

V této souvislosti proto dochází k dílčím úpravám ve vyhlášce, které spočívají v provedení terminologických změn předmětných ustanovení a příloh a dále ve stanovení vzoru formuláře o zabránění v jízdě v souvislosti s institutem uvedeným v § 35j zákona.

Novelu vyhlášky lze rozdělit na tři tematické okruhy.

První okruh se týká terminologických úprav spočívajících ve změně názvu "Evropské společenství" na "Evropské unie" a rovněž úprav odkazů na pojmy "analogový tachograf" a "digitální tachograf", a to v souvislosti s tím, že podle nařízení č. 165/2014 je digitálním tachografem nejen tachograf podle přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ale rovněž i tzv. inteligentní tachograf dle přílohy IC prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí. Z těchto důvodů se nahrazují odkazy na přílohu I a IB nařízení č. 3821/85, a to normativními odkazy na článek 2 odst. 2 písm. h) a g) nařízení č. 165/2014, který obsahuje legální definici těchto pojmů. Rovněž se ruší příloha č. 1, která stanovuje vzor paměťové kontrolní karty a spolu s tím dochází k úpravě předmětu vyhlášky, když změnou zákona se zrušuje zmocnění ke stanovení vzorů jednotlivých paměťových karet (řidiče, podniku, dílny a kontrolní) vyhláškou, a to z důvodu, že náležitosti a základní vyobrazení těchto karet obsahují přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Druhý okruh se týká změny zde upravených formulářů, které vyplňují krajské a celní úřady popřípadě Policie České republiky na základě jimi prováděných kontrol, a postupují je Ministerstvu dopravy. Podobu tabulek stanovuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. 3. 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedeny v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Tyto tabulky obsahují výčet jednotlivých ustanovení přímo použitelných unijních předpisů, která dopravce porušil v oblasti dodržování režimu práce řidičů a způsobu jejich zaznamenávání, s tím, že však neobsahují ustanovení nařízení č. 165/2014 spolu s některými odkazy na ustanovení zákona, která budou jeho novelou změněna, nebo popřípadě obsahují odkaz na již zrušené nařízení č. 3821/85.

Třetí okruh se týká změny formulářů uvedených v přílohách č. 10 a 11, kdy novela vyhlášky nově stanovuje formulář "Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla" (dále jen "potvrzení o zabránění v jízdě"), který se vystavuje podle § 35j odst. 3 zákona. Tento formulář je plně v souladu s ustanovením § 35j zákona, které nově zavádí do zákona opatření spočívající v možnosti zabránit řidiči v jízdě použitím technického prostředku nebo zadržet doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou v situaci, kdy řidič je podezřelý ze spáchání přestupku podle § 34e odst. 3 písm. b), c), e) nebo f)zákona, tedy řidiči, který aktuálně porušuje některý z požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku. Ve vzoru potvrzení o převzetí kauce, který je stanoven přílohou č. 11, je graficky zvětšen prostor pro vypsání důvodu uložení kauce, kterou lze podle § 35c zákona vybrat pouze v případě existence důvodné obavy, že se dopravce bude vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. Výkon uvedené kompetence je tak založen na správním uvážení daného kontrolního orgánu, který je v případě vybrání kauce povinen poučit řidiče, který pro účely výběru kauce zastupuje dopravce, o důsledku vybrání kauce a zejména je povinen vyhotovit potvrzení o převzetí kauce s uvedením důvodu jejího uložení. S ohledem na ustálenou judikaturu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 149/2015 – 18 ze dne 7. 9. 2015 nebo č. j. 4 Aps 9/2013 – 48) je pak nezbytné, aby kontrolor do potvrzení uvedl všechny důvody, pro které byla kauce vybrána, přičemž tyto důvody musí být, a to i s ohledem na případný správní a soudní přezkum tohoto zásahu, srozumitelné a musí obsahovat zřetelné vyjádření, v čem je spatřován důvod naplnění zákonných podmínek pro uložení kauce. Současný vzor přitom obsahuje nedostatečný prostor pro odůvodnění učiněného opatření.

Komentář k novelizovaným ustanovením vyhlášky č. 522/2006 Sb. je výňatkem z aplikace ODok.

Komentář k vybraným ustanovením

§ 1

Novelou zákona se zrušuje zmocnění pro vydání vyhlášky ke stanovení vzorů jednotlivých paměťových karet (řidiče, podniku, dílny a kontrolní), kdy náležitosti a základní vyobrazení těchto karet obsahují přímo použitelné předpisy Evropské unie. V této souvislosti se proto změnil předmět vyhlášky, kdy se vypustila část věty týkající se stanovení vzoru paměťové kontrolní karty. Rovněž se zrušila příloha č. 1 vyhlášky, která tento vzor obsahovala.

Vedle toho se aktualizuje poznámka pod čarou č. 2a, kdy se nahrazuje odkaz na zrušené rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2008, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, a to odkazem na platné rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Současně se upravila použitá terminologie nahrazením formulace "Evropská společenství" slovy "Evropská unie".

§ 2 Obecná ustanovení

V souvislosti s novelou zákona a implementací přímo použitelných unijních předpisů, které stanovují požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech, se novelou vyhlášky upravují ustanovení, jimiž je odkazováno na pojmy "analogový tachograf" a "digitální tachograf". Z důvodu, že nařízení č. 3821/85, včetně jeho přílohy I, bylo zrušeno nařízením č. 165/2014, se nově odkazuje na příslušná ustanovení nařízení č. 165/2014, ve kterých je uvedena legální definice těchto pojmů.

Vedle toho je v této souvislosti nezbytné uvést, že podle čl. 46 nařízení č. 165/2014 platí, že

Nahrávám...
Nahrávám...