dnes je 25.3.2023

Input:

Organizování železničních přeprav

20.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.1 Organizování železničních přeprav

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Při organizování železničních přeprav hraje jednu z hlavních rolí zasilatel, resp. jím pověřený poskytovatel přepravních služeb. Hlavní úlohou zasilatele je obstarat přepravu a poskytnout doplňkové služby, jako je skladování, balení, manipulace se zbožím, celní odbavení, pojištění, logistické poradenství. Zasilatel tyto služby může poskytovat vlastními silami nebo k tomu využívá externích služeb poskytovatele přepravních služeb. Obchodní případ lze rozdělit do 3 fází:

1. Zahajovací fáze

 • Obchodní případ začíná poptávkou přepravce u zasilatele - zpravidla uplatní poptávku u 3 - 4 zasilatelů a otevře tak výběrové řízení pro volbu poskytovatele přepravní služby. O výběru zasilatele rozhoduje většinou cena, flexibilita, odbornost, přizpůsobivost potřebám přepravce, ale i rozsah služeb a image firmy.

 • Poptávka obsahuje název zboží, množství, rozměry, velikost 1 lotu, požadované místo nakládky a vykládky, dodací paritu dle Incoterms 2000, předpokládaný termín přepravy, kontaktní jméno a spojení.

 • Cenovou nabídku zpracuje zasilatel. Obvykle obsahuje název zboží, množství celkem a množství v 1 lotu, typ železničního vagónu, ložení v tunách, relaci (tj. odesílací železniční stanice - pohraniční přechodová stanice - cílová železniční stanice), dodací paritu dle Incoterms 2000, přepokládaný termín přepravy, finanční částku za zásilku (včetně specifikace, jaké kategorie nákladů jsou v ceně zahrnuty), platební podmínky (akontace, splatnosti, akreditiv, bankovní garance) a platnost nabídky.

2. Realizační fáze

 • Objednávka přepravy obsahuje podrobný popis zásilky (včetně nákresu, pokud je potřeba), hmotnost a rozměry jednotlivých samostatně ložených celků (včetně specifikace nutnosti nestandardní manipulace), zvláštnosti zásilky (označení těžiště, označení míst pro podepření, úchyty lan pro překládku a způsob uchycení), popis místa nakládky a vykládky, dobu uskutečnění přepravy.

 • V případě přepravy mimořádné zásilky musí zasilatel žádat o souhlas k přepravě, a to v případě vnitrostátní přepravy v předstihu 14 dnů a v případě mezinárodní přepravy 30 dnů. Pokud je nutná překládka na jiný rozchod, pak je nutno žádat 3 měsíce před uskutečněním přepravy. Žádosti vyřizují kanceláře ČD URMIZA Praha a Olomouc. Žádost obsahuje mimo jiné zejména den podání zásilky, druh a rozměry zásilky, polohu těžiště, způsob uložení a zajištění zásilky ve voze, u mezinárodní přepravy i předpokládanou přepravní cestu.

 • Smlouvou o přepravě věci (podle § 2555-2571 NOZ) se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné.

 • Pojištění má 3 formy: 1. zasilatelské - pro případ, že zasilatel není schopen dostát zákonné povinnosti nahradit příkazci škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu podle obchodního zákoníku, 2. dopravce - pojištění poskytovatele železniční přepravy (jednotlivé železnice), 3. zásilky - pro rychlejší a snazší vymahatelnost případných škod (a to i když je zasilatel a dopravce pojištěn), resp. při vyšší ceně zásilky, než je limit pojištění zasilatele.

 • Mezinárodní nákladní list CIM je dokument obsahující odesílací instrukce a slouží jako podklad pro vystavení nákladního listu (NL). Mezinárodní NL CIM se používá pro mezinárodní přepravu vozových zásilek a spěšnin. Je minimálně dvojjazyčný (jazyk země odesilatele a francouzština, resp. němčina). Mezinárodní NL CIM má 5 dílů: 1. prvopis - pro příjemce se zásilkou ve stanici určení,

 • 2. kartu - zúčtovací listina pro železnici určení,

 • 3. odběrný list - průvodní list zásilky ze stanice odesílací do stanice určení, a tam zůstane uložen po potvrzení převzetí zásilky příjemcem,

 • 4. druhopis NL - vydá se odesilateli po převzetí zásilky k přepravě,

 • 5. účetní list - doprovází zásilku ze stanice odesílací do stanice určení a splnění přepravní smlouvy zůstane u železnice odesílací.

 • Nakládka vozu se provádí po přichystání vozu k nakládce obvykle ve stanicích na všeobecných nakládkových nebo vykládkových kolejích, na vlečkách nebo na složištích.

 • Celní projednání je řešeno předpisem KN 20 o celním řízení na železnici a příslušnou vyhláškou Přepravního a tarifního

Nahrávám...
Nahrávám...