dnes je 7.10.2022

Input:

Novela zákona o silniční dopravě z pohledu silničních kontrol

3.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Novela zákona o silniční dopravě z pohledu silničních kontrol

Mgr. Karel Kovář

Zákonem č. 337/2020 Sb. byl s platností od 1. 10. 2020 novelizován zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen "zákon o silniční dopravě"). Uvedená novelizace přinesla i změny v oblasti silničních kontrol vznikem nových oprávnění kontrolních orgánů, kdy byla některá oprávnění přenesena ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Nová oprávnění kontrolních orgánů

Řidič vozidla je povinen podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky přístup k tachografu nebo jinému záznamovému zařízení. Dopravce je povinen s odvoláním na ustanovení § 34 odst. 5 zákona o silniční dopravě zajistit, aby řidič poskytl obecní policii a Policii České republiky součinnost při výkonu kontroly.

Kontrolní orgán je podle ustanovení § 35i zákona o silniční dopravě oprávněn nařídit kontrolu tachografu autorizovaným metrologickým střediskem. V zákoně o silniční dopravě je Policii České republiky nebo osobě pověřené výkonem státního odborného dozoru stanoveno oprávnění za účelem kontroly tachografu přikázat řidiči jízdu do autorizovaného metrologického střediska (dále jen "AMS") k podrobení kontroly tachografu. Řidič je povinen této výzvy uposlechnout a při samotné kontrole se musí řídit pokyny pracovníka AMS provádějícího kontrolu tachografu. Náklady na provedení kontroly tachografu hradí AMS ten, kdo ji nařídil. Pokud bylo kontrolou tachografu zjištěno jeho nesprávné fungování nebo nalezeno zařízení určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem, uhradí dopravce náklady na provedení této kontroly tomu, kdo ji nařídil.

Ustanovení § 35j zákona o silniční dopravě opravňuje zabránit v jízdě vozidlu, jehož řidič nedodržuje stanovené požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku. Podle tohoto ustanovení je Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru oprávněna přikázat řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku tím, že:

  • nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole;

  • nedodržuje požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku;

  • předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem;

  • neumožní přístup k tachografu;

  • neuposlechne příkazu jízdy do autorizovaného metrologického střediska nebo se neřídí pokyny osoby, která nařídila nebo provádí kontrolu tachografu;

jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo zakázat pokračovat v jízdě a zadržet řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou. Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené s parkováním a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži řidiče. Odpovědnost řidiče za vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

Řidič může pokračovat v jízdě, odpadne-li nebezpečí dalšího nedodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, nejpozději však po uplynutí 24 hodin od zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů. Dále je možné vozidlo uvolnit a umožnit jeho pokračování v jízdě, ujme-li se řízení jiný způsobilý řidič. Samozřejmostí k uvolnění vozidla a pokračování v jízdě je projednání zmiňovaných porušení s řidičem a oznámení dopravci, včetně vybrání kauce podle ustanovení § 35c zákona o silniční dopravě. Bez splnění uvedeného nemůže být vozidlo, včetně nákladu, uvolněno.

Ustanovení § 35k zákona o silniční dopravě opravňuje Policii České republiky nebo osobu pověřenou výkonem státního odborného dozoru odebrat řidiči kartu řidiče, pokud je řidič podezřelý, že:

  • padělal, potlačil nebo zničil na kartě řidiče údaje o době řízení, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku, případně na kartě řiče provedl jiné neoprávněné změny;

  • použil padělanou kartu řidiče;

  • použil kartu řidiče, která byla vydána jiné osobě;

  • použil kartu řidiče, která byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená.

Odebraná karta řidiče se spolu se spisovým materiálem postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, který údaj o odebrání karty řidiče zapíše do informačního systému digitálního tachografu (Tachonet). Odebraná karta řidiče se nevrací.

Přestupky fyzických osob

Podle ustanovení § 34e odst. 3 zákona o silniční dopravě se řidič vozidla dopustí přestupku tím, že:

a) nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí (příkaz na místě do 10 000 Kč – ve správním řízení () pokuta do 50 000 Kč);

b) nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole (příkaz na místě do 5 000 Kč – pokuta do 15 000 Kč);

c) nedodržuje požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku (příkaz na místě do 5 000 Kč – pokuta do 15 000 Kč);

d) předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem (příkaz na místě do 5 000 Kč – pokuta do 15 000 Kč);

Nejsou-li

Nahrávám...
Nahrávám...