dnes je 23.4.2024

Input:

Nová závažná porušení předpisů Unie v silniční dopravě a pravidla hodnocení rizika dopravních podniků

21.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.1
Nová závažná porušení předpisů Unie v silniční dopravě a pravidla hodnocení rizika dopravních podniků

Ing. Jiří Novotný

Evropská Komise v návaznosti na balíček mobility, zejména nařízení (EU) 2020/1054 a nařízení (EU) 2020/1055 , která doplnily nařízení (ES) č. 1071/2009 , přistoupila ke změně nařízení (EU) 2016/403 , aby zahrnovalo nová porušení a zohledňovalo nová kritéria pro stanovení úrovně jejich závažnosti a četnosti výskytu. Změna byla provedena následujícím prováděcím nařízením:

Prováděcí nařízení (EU) 2022/694 , kterým se mění nařízení (EU) 2016/403, pokud jde o nová závažná porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě.

Nařízení zavedlo další kritérium, které má zohlednit při definování stupně závažnosti závažných porušení riziko narušení hospodářské soutěže na trhu silniční dopravy. Současně zohledňuje četnost výskytu porušení, při jejímž překročení mají být opakovaná porušení považována za závažnější, a přitom zohlednit počet vozidel používaných pro dopravní činnosti.

Provedené změny se konkrétně týkají Přílohy I Kategorie závažných porušení nařízení (EU) 2016/403:

Oddíl 1 Skupiny porušení nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy byla rozšířena v části týkající se dob odpočinku a organizace práce. Mezi velmi závažná porušení byla zařazena:

 • neposkytnutí náhradního odpočinku za dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku (čl. 8 odst. 6b);

 • čerpání běžné doby odpočinku nebo jakékoli týdenní doby odpočinku delší než 45 hodin ve vozidle (čl. 8 odst. 8);

 • neumožnění řidičům ze strany dopravce, aby se mohli vrátit do provozovny zaměstnavatele nebo do místa svého bydliště (čl. 8 odst. 8a).

Jako závažné porušení je posuzována skutečnost, že zaměstnavatel nehradí náklady na ubytování mimo vozidlo (čl. 8 odst. 8).

Oddíl 2 Skupiny porušení nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě v části předkládání informací. Mezi velmi závažná porušení bylo nově zařazeno:

 • neúplné vyplnění záznamového listu u analogových tachografů, včetně neuvedení symbolu země, do níž vstoupí řidič po překročení hranice členského státu. (čl. 34 odst. 6);

 • odmítnutí kontroly (čl. 36);

 • nepředložení ručních záznamů a výtisků pořízených během běžného dne a předchozích 28 dní (do 30. prosince 2024) /56dní (od 31. prosince 2024) (čl. 36).

Mezi závažná porušení, v případě digitálních tachografů, bylo nově zařazeno:

 • nesprávné použití nebo nepoužití značky trajekt/vlak (čl. 34 odst. 5 písm. b) bodu v);

 • neuvedení v záznamu symbolů zemí, jejichž hranice řidič překročil během denní pracovní doby (čl. 34 odst. 7);

 • neuvedení symbolů zemí, ve kterých začala a skončila denní pracovní doba řidiče (čl. 34 odst. 7).

Oddíl 6 Skupiny porušení směrnice 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti. Nově bylo zařazeno mezi velmi závažné porušení přítomnost anebo používání klamných přístrojů schopných pozměnit záznamy omezovače rychlosti nebo přítomnost anebo používání klamného omezovač rychlosti.

Oddíl 10 Skupiny porušení nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy týkající se problematiky kabotáže.

Nově bylo mezi velmi závažné porušení zařazeno:

 • -> provozování kabotáže, která není v souladu s platnými právními a správními předpisy hostitelského členského státu (čl. 8 odst. 2);
 • -> provozování kabotáže v témž členském státě do čtyř dnů po ukončení poslední oprávněné kabotáže v tomto členském státě (čl. 8 odst. 2a);
 • -> neschopnost podnikatele v silniční nákladní dopravě předložit jasné důkazy o předchozí mezinárodní přepravě nebo o každé následné kabotáži anebo o všech přepravách uskutečněných v případech, kdy se vozidlo nachází v hostitelském členském státě během čtyř dnů předcházejících mezinárodní přepravě, a předložit tyto důkazy během doby trvání silniční kontroly (čl. 8 odst. 3 a 4).

Oddíl 11 Skupiny porušení nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autobusové dopravy týkající se kabotáže.

Nově bylo mezi velmi závažná porušení zařazeno :

 • provozování kabotáže, která není v souladu s platnými právními a správními předpisy hostitelského členského státu (čl. 16);

 • ve vozidle se nenacházejí kontrolní doklady pro kabotáž (formulář cesty pro příležitostnou dopravu nebo smlouva uzavřená mezi dopravcem a organizátorem dopravy nebo její ověřený opis v případě zvláštní linkové dopravy) nebo je není možné předložit na žádost oprávněného kontrolora (čl. 17).

Nově bylo původních 12 oddílů doplněno o následující dva:

Oddíl 13 Skupinu porušení nařízení (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, které je zařazeno do kategorie velmi závažných porušení.

Vysvětlení: Nařízení č. 593/2008 se vztahuje na smluvní závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů. Například smlouva o přepravě zboží se řídí právem, které si strany zvolí. Nebylo-li právo rozhodné pro smlouvu o přepravě zboží zvoleno, je právem rozhodným pro takové smlouvy právo země obvyklého bydliště dopravce za předpokladu, že se místo převzetí nebo místo doručení nebo obvyklé místo bydliště odesílatele nacházejí rovněž v této zemi. Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se právo země, ve které se na základě dohody smluvních stran nachází místo doručení. Porušení těchto závazků včetně stanovení škody, jsou-li stanoveny právem v rámci pravomocí přiznaných soudu příslušným procesním

Nahrávám...
Nahrávám...