dnes je 26.4.2019
Input:

Digitální tachograf

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5
Digitální tachograf

Ing. Jiří Novotný

Záznamová zařízení

Nové nařízení (EU) č. 165/2014 uvádí, že pokud nebudou prováděcí akty k článkům 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 31 a 39 přijaty, použijí se i nadále ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně přílohy IB, až do dne použitelnosti prováděcích aktů.

Digitální tachograf je záznamové zařízení pro automatické nebo poloautomatické zobrazení, záznam a ukládání podrobností o pohybu vozidla a o určitých pracovních dobách řidičů, které splňuje požadavky obsažené v příloze IB nařízení Rady (EHS) č.  3821/85 , ve znění pozdějších předpisů. Záznamové zařízení zahrnuje kabely, snímač pohybu a celek ve vozidle. Celek ve vozidle pak tvoří řídicí jednotka, paměťová jednotka, řídicí hodiny, čtecí zařízení čipových karet, tiskárna, displej, vizuální výstraha, kalibrační/stahovací konektor a zařízení pro vkládání uživatelských údajů.

Funkce záznamového zařízení

Záznamové zařízení plní následující funkce:

 • Monitoruje vkládání a vyjímání karet.

Při vložení karty ověří mimo jiné, zda je vložená karta platná a identifikuje typ karty (čtyři druhy karet).

 • Měří rychlost a ujetou vzdálenost.

Měření probíhá nepřetržitě a obsahuje údaje o rychlosti a ujeté vzdálenosti. Vozidlo se považuje za pohybující, jakmile snímač registruje pohyb po dobu nejméně pěti vteřin více než jeden impuls/s. Měření vzdálenosti (nejméně 1000 m) v provozu probíhá v toleranci 4 %. Rychlost se měří v rozsahu 0 až 220 km/hod. a maximální tolerance zobrazené rychlosti je +6 km/hod.

 • Měří čas.

Čas se měří průběžně a udává se v digitální podobě. Zpožďování nebo zrychlování hodin nesmí překročit +2 vteřiny za den. Měření času není ovlivněno odpojením kontrolního zařízení od externího napájení. Čas je udáván buď jako čas UTC, nebo jako čas místní. UTC čas (Universal Time Coordinated) je čas, který odpovídá 0. časové zóně. V tomto čase jsou vedeny všechny časové záznamy týkající se pracovní doby, doby pohotovosti, doby řízení a doby odpočinku uložené v kontrolním zařízení, kartách i výtiscích. Čas UTC je možné korigovat maximálně o +1 minutu týdně. Čas místní je třeba přizpůsobit časové zóně a také na začátku nebo konci letního času v krocích po +30 minutách. Vzájemný vztah mezi místním časem a časem UTC je následující: místní čas = čas UTC + časová zóna + letní čas. Vztah jednotlivých států a časových zón vyplývá z následující tabulky.

Časová zóna  Státy 
00.00 (UTC)  GB, P, IRL, IS 
+01.00  A, B, CZ, CY, D, DK, E, F, H, I, L, M,
NL, PL, S, SK a SLO 
+02.00  BG, EST, FIN, GR, LT, LV, RO a TR 
+03.00  RUS 
 • Monitoruje činnosti řidiče.

Činnost prvého i druhého řidiče je nepřetržitě a nezávisle monitorována. Řidičovy činnosti jsou jízda, práce, pohotovost a přestávka/odpočinek. Řidič může ručně navolit následující činnosti: práci, pohotovost a přestávku/odpočinek. Jestliže se vozidlo pohybuje, nastaví se jízda automaticky pro prvého řidiče a pohotovost se nastaví automaticky pro druhého řidiče. V případě zastavení vozidla se u prvého řidiče nastavuje automaticky jiná práce.

 • Monitoruje jízdní status řízení vozidla.

Status řízení vozidla „posádka” se navolí automaticky, jestliže jsou vloženy do záznamového zařízení dvě platné karty řidiče. U jednotlivých údajů o činnosti řidiče, pokud jsou vykonávány při vložených kartách řidičů, se objeví symbol osádky (dva piktogramy řidiče).

 • Vkládá údaje řidičem ručně zadané.

Údaje o místu počátku a/nebo ukončení denní práce, a to nejen automaticky při vkládání nebo vyjímání karty řidiče z kontrolního zařízení, ale i mimo tuto dobu. Místem se rozumí stát, pouze v případě Španělska jde ještě o uvedení jednotlivých oblastí.

Zařízení umožní řidiči také dodatečně vložit údaje o následujících činnostech: jiná práce, pohotovost a přestávka/odpočinek. Není možné však prostřednictvím této funkce přepsat již zaznamenané a uložené údaje.

Řidič může vkládat údaje o specifických podmínkách týkajících se rozsahu platnosti a trajektu/převozu vlakem. Vymezení rozsahu platnosti z hlediska začátku a konce je vyznačeno jako OUT začátek a OUT konec a využívá se pro vyznačení případu, kdy není užívání záznamového zařízení podle nařízení č. 3820/85/EHS vyžadováno. Pobyt na trajektu nebo ve vlaku se vyznačuje vložením symbolu lodičky.

 • Umožňuje uzamčení dat společnosti.

Dopravce může pomocí karty podniku uzamknout data řidičů firmy. Vložením karty podniku a přihlášením se je vyznačen začátek dat řidičů. Ukončení je pak provedeno odhlášením se pomocí karty podniku. Data, která jsou uvedena mezi přihlášením se a odhlášením se pomocí karty podniku, jsou přístupna pouze firmě, která tato data takto uzamkla.

 • Monitorování kontrolní činnosti.

Tato funkce umožňuje monitorovat činnosti zobrazování, tisk a stahování dat, a to jak z tachografu, tak také z karty, které jsou prováděny v kontrolním režimu, tzn. že je vložena do kontrolního zařízení kontrolní karta.

Také kontrola překročení rychlosti je monitorována v případě vložení kontrolní karty a vytištění nebo zobrazení „překročení povolené rychlosti” a stahování dat „události a závady” z tachografu.

 • Zjišťování událostí a závad.

Událostí se rozumí mimořádná činnost detekovaná registračním zařízením, která může pocházet z pokusu o podvod. Záznamové zařízení registruje následující události:

 • vložení neplatné karty tachografu (nevhodná karta vložena do tachografu v režimu jízda),

 • překrývání času (vznikne, když datum posledního vyjmutí karty řidiče je pozdější než aktuální datum záznamového zařízení, do kterého je karta vložena),

 • jízda bez platné karty (nastane, když není například vložena žádná karta při režimu jízda),

 • vložení karty při jízdě (vznikne při vložení karty tachografu v době činnosti řidiče označené jako řízení),

 • při nesprávně ukončeném posledním vložení karty (karta byla vyjmuta dřív, než na ni byla uložena data),

 • přerušení elektrického napájení (nastane při přerušení na dobu delší než 200 milivteřin),

 • chybná komunikace celku ve vozidle se senzorem,

 • překročení povolené rychlosti (přípustná maximální rychlost byla překročena po dobu delší než 60 vteřin),

 • pokus o porušení bezpečnostního systému (v případě, že je ohrožena bezpečnost systému snímače pohybu, celku ve vozidle nebo karty),

 • konflikt karet (nevhodná kombinace karet v tachografu za jízdy).

Závadou se rozumí chybná činnost detekovaná registračním zařízením, která může pocházet z chybné funkce nebo poruchy zařízení. Záznamové zařízení registruje následující závady:

 • chybná funkce karty,

 • porucha senzoru,

 • interní porucha tachografu,

 • porucha tiskárny,

 • porucha zobrazení,

 • porucha při stahování dat.

  • Vestavěné zkoušky a autotesty.

Záznamové zařízení samo zjišťuje vlastní závady v průběhu vestavěných zkoušek a autotestů.

 • Načítání z paměti dat.

Záznamové zařízení je schopno načíst jakékoliv údaje uložené v paměti dat.

Kapacita paměti

 • Zaznamenávání a ukládání do paměti dat.

Kapacita paměti dat tachografu dosahuje minimálně 365 kalendářních dnů průměrné činnosti řidiče ve vozidle.

Jde o údaje:

 • identifikující zařízení (data celku ve vozidle a snímače pohybu),

 • bezpečnostní prvky (evropský veřejný klíč, certifikát členského státu a zařízení),

 • související s vložením a vyjmutím karty řidiče (jméno a příjmení držitele karty, číslo karty, členský stát vydávající kartu a datum její platnosti, datum a čas vložení karty, ujetá vzdálenost v době vložení a vyjmutí karty, otvor, do kterého byla karta vložena, datum a čas vyjmutí karty, informace o posledním řidičem použitém vozidle),

 • o aktivitě řidiče (kdykoliv dojde ke změně činnosti řidiče, statusu řízení vozidla, vsunutí nebo vyjmutí karty),

 • týkající se místa, kde začíná nebo končí doba denní práce (kdykoliv řidič vloží místo začátku nebo ukončení práce),

 • o ujeté vzdálenosti,

 • o okamžité rychlosti vozidla po dobu nejméně 24 hodin, jestliže se vozidlo pohybuje,

 • o každé zjištěné události (údaje o každé zjištěné události se ukládají podle pravidel (viz pravidla pro ukládání dat),

 • o závadách karty a záznamového zařízení (10 posledních závad a první závada po poslední kalibraci),

 • o kalibraci (kalibrační parametry v okamžiku aktivace, první kalibrace po aktivaci a v současném vozidle, pět posledních kalibrací),

 • o nastavení času (čas posledního nastavení času a pět největších nastavení času od poslední kalibrace),

 • o kontrolní činnosti (jde o data vztahující se k posledním 20 případům kontrolní činnosti),

 • o uzamčení dat společností (data se týkají 20 posledních případů použití uzamčení společností),

 • o stahování dat (jde o data týkající se posledního stahování dat z paměti do externího média)

 • o specifických podmínkách (údaje se týkají dat a času vkládání dat a druhu specifických podmínek).

  • Čte z karet tachografu příslušné údaje týkající se typu karty, držitele karty, předcházejícího použitého vozidla, posledního vyjmutí karty a v té době navolené činnosti, způsob ukončení posledního použití karty, sumu řidičovi nepřetržité jízdy, kumulativní dobu přestávek a kumulativní dobu jízdy v předcházejícím a aktuálním týdnu. V případě chyby načítání dat opakuje záznamové zařízení operaci maximálně třikrát.

  • Zaznamenává a uchovává data na kartě tachografu.

  • Zobrazuje defaultové údaje, údaje vztahující se k výstražným sdělením a k přístupovému menu a ostatní údaje požadované uživatelem na displej. Displej musí mít minimálně 20 znaků a používá piktogramy nebo kombinace piktogramů uvedených v dodatku 3, přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85.

  • Tiskne údaje z vlastní paměti nebo z karet tachografu. Jde o následující výtisky:

 • činnosti řidiče podle denního výpisu karty,

 • činnosti řidiče podle denního výpisu vozidlové jednotky,

 • událostí a závad podle výpisu karty,

 • událostí a závad podle výpisu vozidlové jednotky,

 • technických údajů,

 • překročení povolené