dnes je 9.12.2023

Input:

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí ČR předložilo návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Cílem předpisu je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotven v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"). Zmocňovacím ustanovením pro vydání vyhlášky je § 189 odst. 4 zákoníku práce.

Stávající vyhláška je platná pouze pro rok 2023. Ačkoli zmocňovací ustanovení nevylučuje stanovit vyhláškou sazby pro delší období, vydávání vyhlášky v jednoletých intervalech, v krajním případě vydání vyhlášky v mimořádném termínu, umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.

Ministerstvo financí je tedy zmocněno a zároveň povinno od 1. ledna roku 2024 stanovit výši základních sazeb zahraničního stravného, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí.

Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Návrhy na úpravu výše sazeb připravuje Ministerstvo zahraničních věcí na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s vývojem cenové hladiny ve veřejném stravování v místě svého působení. Při zpracování návrhu Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo financí v souladu se zákonným zmocněním přihlíží k oficiálním statistickým údajům mezinárodních institucí a navrhované změny jsou navíc informativně porovnávány s obdobnými předpisy vybraných států Evropské unie.

U zaměstnavatelů, kteří jsou státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, regionální radou regionu soudržnosti, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona, jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce při vybavování jejich zaměstnanců závazné. Podle § 179 zákoníku práce je však možné jejich navýšení pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Speciální úpravu v této oblasti pro některé vybrané osoby pak zajišťuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění.

Ostatní zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, potažmo o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby.

Nahrávám...
Nahrávám...