dnes je 6.12.2022

Input:

Návrh novely zákona o silničním provozu

30.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7
Návrh novely zákona o silničním provozu

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy ČR vydalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Odůvodnění hlavních principů novely

Hlavními cíli předloženého návrhu jsou zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zefektivnění procesu postihu porušení pravidel silničního provozu. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu by mělo vést nejen zpřísnění správních trestů, ale i celkové nastavení sazeb správních trestů tak, aby důsledně odpovídaly typové závažnosti přestupků, dále pak posílení možnosti vyřešit přestupek policií na místě a rovněž okamžité dočasné vyloučení z provozu řidičů, kteří postrádají základní předpoklady pro řízení.

Za tím účelem se navrhují jednak změny v úpravě zadržování řidičského průkazu, dále se navrhuje provést revizi správních trestů za přestupky, která se týká jak pokut ukládaných ve správním řízení a pokut ukládaných příkazem na místě, tak ukládání zákazu činnosti, tedy zákazu řízení motorových vozidel, a další z navrhovaných změn jsou změny v bodovém systému.

V úpravě možnosti zadržet řidičský průkaz se navrhuje možnost prohlásit řidičský průkaz za zadržený, i pokud ho řidič nemá u sebe. Zamezí se tím zvýhodnění řidiče, který by v okamžiku, kdy by mu měl být řidičský průkaz zadržen, jej neměl u sebe nebo by zapřel, že ho u sebe má.

Návrhem dochází k revizi skutkových podstat přestupků tak, aby důsledněji odpovídaly povinnostem obsaženým v zákoně o silničním provozu a navazovaly na změny provedené v jiných právních předpisech. Novými skutkovými podstatami se stávají některá jednání, která byla dosud zařazena do "zbytkové" skutkové podstaty uvedené v § 125c odst. 1 písm. k). Jsou to jednak přestupky, které mají závažné následky, a proto vyžadují přísnější postih než ostatní méně závažná porušení pravidel silničního provozu obsažená ve "zbytkové" skutkové podstatě. Dále jsou to přestupky, za jejichž spáchání se zapisují body do bodového hodnocení řidičů. V případě těchto přestupků jejich výslovné zařazení mezi samostatné skutkové podstaty povede ke zpřehlednění právní úpravy a pro řidiče bude seznatelnější, za které přestupky jsou zapisovány body.

Návrhem dále dochází ke změnám ve výších sazeb pokut za jednotlivé přestupky. Ze současných 7 pásem sazeb pokut se navrhuje redukce na 4 pásma, do kterých se přestupky rozdělují důsledně podle jejich typové závažnosti.

Za přestupky v prvním, nejpřísnějším pásmu bude možné uložit pokutu od 25 000 Kč do 75 000 Kč (§ 125c odst. 5. a)). Jedná se o nejzávažnější přestupky, jako je odmítnutí podrobit se vyšetření, zda byl řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, řízení vozidla, aniž by byl řidič držitelem řidičského oprávnění nebo pokud řidič cizinec pozbyl právo řízení motorového vozidla na území České republiky či řízení se zadrženým osvědčením o registraci vozidla. Téměř všechny tyto přestupky jsou už nyní zařazeny do nejpřísněji trestaného pásma.

Za přestupky ve druhém pásmu bude možné uložit pokutu od 7 000 Kč do 25 000 Kč (§ 125c odst. 5 písm. b)).

Za přestupky ve třetím pásmu bude možné uložit pokutu od 4 000 Kč do 10 000 Kč (§ 125c odst. 5 písm. c)).

Za přestupky ve čtvrtém pásmu bude možné uložit pokutu od 2 000 Kč do 5 000 Kč (§ 125c odst. 5 písm. d)).

V jednotlivých pásmech dochází ke zvýšení zejména horních hranic sazeb. Dochází tím k rozšíření jednotlivých pásem tak, aby bylo v případě potřeby vzhledem k okolnostem spáchání přestupku možno uložit tvrdší pokutu než dnes.

Současně úpravou dolních hranic sazeb pokut dochází ke zvýraznění rozdílu mezi sazbou pokuty ukládané příkazem na místě a minimální sazbou pokuty ukládané ve správním řízení. Cílem tohoto odsazení sazeb pokut je zvýšení motivace k vyřízení přestupku příkazem na místě.

Novinkou je dále navyšování horní hranice sazby pokuty na dvojnásobek, pokud byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší možná výše pokuty, tj. za způsobení dopravní nehody přestupkem spadajícím do prvního pásma, je však omezena na 100 000 Kč.

V souvislosti se zvyšováním sazeb pokut je však potřeba na druhou stranu zmínit možnost uložit pokutu i pod dolní hranici sazby, která vychází z obecné úpravy v přestupkovém zákoně. Dle této úpravy bude možné v odůvodněných případech snížit výši ukládané pokuty až na 1/5 dolní hranice sazby. Díky tomuto institutu bude možné ve výjimečných případech předejít například hrozícím likvidačním důsledkům ukládané pokuty.

V oblasti úpravy pokut ukládaných příkazem na místě se navrhuje provést zásadní změnu spočívající v tom, že s výjimkou nejmírnějšího pásma se bude nově jednat o sazby pevné (1 500 Kč, 2 500 Kč a 5 000 Kč), zatímco v současné době jsou u všech sazeb pokut ukládaných příkazem na místě stanoveny pouze horní hranice sazeb a je na uvážení policisty, jak vysokou pokutu v konkrétním případě uloží. Nově však bude sazba za každý přestupek pevně daná a pokuty za stejné přestupky budou ukládány ve všech případech ve stejné výši. Výjimkou zůstane pouze nejmírnější pásmo, kde má uvážení a individuální posouzení každého přestupku své opodstatnění. Do tohoto pásma spadají přestupky zahrnuté § 125c odst. 1 písm. k), tedy porušení pravidel silničního provozu, která nejsou uvedena v samostatných skutkových podstatách. Ve skutečnosti tato skutková podstata zahrnuje porušení více než 300 různých pravidel. U těchto přestupků dochází ke snížení horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě, a to ze současných 2 000 Kč na navrhovaných 1 500 Kč. Lze tedy konstatovat, že výsledkem revize přestupků je nejen zpřísnění sankcí za závažné přestupky, ale i zmírnění sankcí u naprosté většiny méně závažných porušení pravidel silničního provozu.

Další podstatnou změnou je rozšíření okruhu přestupků, které lze projednat příkazem na místě. Konkrétně se jedná o některé přestupky spočívající v porušení pravidel silničního provozu, u kterých se v současné době při jejich druhém spáchání v jednom roce ukládá zákaz činnosti a nelze je tedy projednat příkazem na místě. Navrhuje se tyto přestupky vyjmout z okruhu přestupků, za které se ukládá zákaz činnosti, a umožnit jejich projednání příkazem na místě. Důrazný postih recidivy bude u těchto přestupků zajištěn prostřednictvím bodového systému, kdy bodové ohodnocení těchto přestupků bude nastaveno tak, aby po opakovaném spáchání takového přestupku řidič dosáhl maximální hranice bodového hodnocení a na rok pozbyl oprávnění k řízení motorových vozidel.

Dílčí změny se navrhuje provést i u dalšího správního trestu, který je ukládán za porušení pravidel silničního provozu, a tím je zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Jednou z těchto změn je prodloužení doby, na kterou se zákaz činnosti ukládá. Zároveň se však výrazně snižuje počet přestupků, za něž se ukládal zákaz činnosti, zejména se vypouští přestupky, za které se ukládal zákaz činnosti při jejich druhém spáchání v jednom roce. Jak již bylo uvedeno, účelem této změny je umožnit jejich projednání příkazem na místě.

Vzhledem k tomu, že nejzávažnějším důsledkem porušení pravidel silničního provozu je způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví (nebo způsobena smrt, což je však vždy trestným činem), navrhuje se v případě způsobení tohoto následku ukládat vždy zákaz činnosti na 6 – 18 měsíců, ať k tomuto následku došlo spácháním jakéhokoli přestupku.

V oblasti úpravy bodového systému se navrhují dílčí změny v okruhu přestupků, za které jsou ukládány body, přehodnocení výše bodů za jednotlivé přestupky a rozšíření možností informování řidičů o uloženém počtu bodů.

I v oblasti bodového ohodnocení jednotlivých jednání (přestupků, trestných činů), za která jsou body ukládány, dochází k jejich rozdělení podle typové závažnosti, a to ze současných 5 do 3 skupin, což výrazně přispěje k zpřehlednění právní úpravy. Nově tak budou tři sazby bodů – 6 bodů, 4 body a 2 body, což odpovídá pojetí bodového systému jako nástroje, kterým se dočasně vyloučí ze silničního provozu řidiči, kteří opakovaně porušují pravidla silničního provozu, a to "2x a dost" v případě jednání, za která je 6 bodů, a "3x a dost" v případě jednání, za která jsou 4 body. Současně není žádoucí rezignovat na bodový postih i některých dalších přestupků, za něž budou zapisovány 2 body.

Zároveň se z bodového systému vypouští některá jednání, za která dle praktických zkušeností není účelné ukládat body. Jak již bylo výše uvedeno, do výčtu skutkových podstat přestupků se doplňují jednání, za která se ukládají body, ale která nyní spadají do "zbytkové" skutkové podstaty (§ 125c odst. 1 písm. k)). Každému přestupku, za který se ukládají body, tak bude odpovídat samostatná skutková podstata, čímž dojde ke zpřehlednění systému tak, aby měl řidič lepší možnost vědět, že za daný přestupek jsou zapisovány body.

Návrh dále mění okamžik, ke kterému dochází k odečtení všech dosažených bodů v případě pozbytí řidičského oprávnění na 1 rok v důsledku dosažení stanoveného počtu bodů. V současné době dochází k odečtení všech dosažených bodů ke dni vrácení řidičského oprávnění. V důsledku této úpravy však zůstávají "bodově" nepostiženi řidiči, kteří, přestože pozbyli řidičské oprávnění, řídí vozidlo a dopustí se přestupku nebo trestného činu, za který se v registru řidičů zaznamenávají body. Navrhuje se proto nově zaznamenávat odečtení všech dosažených bodů již ke dni pozbytí řidičského oprávnění (nebo práva k řízení motorového vozidla v případě řidičů cizinců). Pokud by řidič řídil vozidlo v době, kdy nemá řidičské oprávnění a dopustil se jednání, za která se v registru řidičů zaznamenávají body, budou mu tyto body zaznamenány a budou se mu počítat do "nového" bodového hodnocení.

Významnou změnou, která vychází jak z judikatury, tak z potřeb praxe, je informování řidičů o dosaženém počtu bodů. Problémem současné praxe je, že se řidiči nedozvídají o zaznamenání bodů, pokud se o to aktivně nezajímají. Většina řidičů si neuvědomuje, že za každý přestupek či trestný čin, který spadá do bodového hodnocení, se v registru řidičů zapisují body. Zejména si tuto skutečnost neuvědomují v případě, že se přestupek vyřeší uložením pokuty příkazem na místě, a mají za to, že se úhradou pokuty na místě vyhnuli zápisu bodů v registru řidičů. Navrhuje se proto umožnit informování řidičů o každé změně v jejich bodovém hodnocení. Tento způsob informování bude probíhat na žádost řidiče elektronickou formou (zvažováno je zasílání e-mailu, krátké textové zprávy nebo datové zprávy). Řidič v žádosti uvede kontaktní údaj, na který mu mají být informace o změnách v jeho bodovém hodnocení zasílány, a pokud pak bude v budoucnu v registru řidičů zaznamenána jakákoli změna v bodovém hodnocení řidiče, tzn. pokud budou řidiči zaznamenány body či pokud dojde k odečtení bodů, řidič bude o každé takové změně automaticky informován, a to způsobem, který si zvolil. Předpokládá se, že podávání žádosti o zasílání těchto informací bude probíhat primárně elektronicky přes portálové rozhraní, nicméně bude dána možnost podat žádost i v písemné podobě u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Další významnou změnou je zavedení specifického přístupu k mladým a začínajícím řidičům. Za tím účelem návrh zákona zakotvuje dva nové instituty, a to tzv. "řízení s mentorem" a "řidičský průkaz na zkoušku".

Řízení s mentorem spočívá v možnosti udělit řidičské oprávnění pro skupinu vozidel B již v 17 letech s tím, že tento mladý řidič je až do dovršení věku 18 let oprávněn k řízení vozidla pouze v doprovodu zkušeného bezúhonného řidiče (tzv. mentora) zapsaného v registru řidičů. Mentorem bude zpravidla rodič, ale může jím být i jakákoli jiná osoba splňující stanovené podmínky, přičemž každý mladý řidič bude moci mít v registru řidičů zapsány nejvýše 4 mentory.

Řidičský průkaz na zkoušku bude realizován prostřednictvím nových institutů, kterými je dopravně psychologická přednáška a evaluační jízda, které bude muset absolvovat řidič, který se ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Cílem je pozitivně ovlivnit chování začínajícího řidiče, zejména aby si uvědomil možné důsledky svého rizikového jednání, a poskytnout mu zpětnou vazbu ke způsobu řízení, které si od doby získání řidičského oprávnění osvojil. Pokud byl začínajícímu řidiči uložen zákaz činnosti nebo obdobné opatření podle trestního řádu, bude absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění, ledaže je řidič povinen absolvovat terapeutický program, jenž dle návrhu nahrazuje dopravně psychologickou přednášku. Pokud začínajícímu řidiči nebyl uložen zákaz činnosti, ale dopustil se přestupku nebo trestného činu, za který mu bylo v bodovém hodnocení zapsáno 6 bodů, neztrácí možnost řídit motorová vozidla, ale běží mu 3 měsíční lhůta, ve které musí dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu absolvovat.

Oproti formě "řidičského průkazu na zkoušku", která byla součástí vládního návrhu novely zákona o silničním provozu v minulém volebním období a která spočívala ve snížení hranice pro "vybodování" začínajícího řidiče na 6 bodů, se nyní navrhuje opatření, které není čistě represivní, ale jeho smyslem je s řidičem, který hned v úvodu své řidičské kariéry vykazuje znaky rizikového chování a sklony k porušování pravidel silničního provozu, dále pracovat a jeho přístup k řízení vozidla a dodržování pravidel silničního provozu zlepšit.

Návrh obsahuje rovněž změny, které povedou k zefektivnění projednávání přestupků podle zákona o silničním provozu.

Jedná se jednak o možnost zadržení registračních značek vozidla. V současné době jsou v oblasti vybírání kaucí při důvodném podezření, že se podezřelý ze spáchání přestupku bude vyhýbat řízení o přestupku, v zákoně upraveny alternativní instituty, které lze aplikovat, pokud podezřelý kauci nesloží. Těmito instituty jsou zajištění vozidla a zajištění osvědčení o registraci vozidla. Vzhledem k tomu, že v důsledku změn přijatých zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, (dále jen "zákon č. 261/2021 Sb.), nebude od 1. července 2025 za určitých podmínek nutné mít při řízení u sebe osvědčení o registraci vozidla, pozbude zajišťování osvědčení o registraci vozidla svůj význam. Navrhuje se proto namísto zajištění osvědčení o registraci vozidla zakotvit možnost zadržení registračních značek vozidla. Tento institut existuje v právním řádu již nyní a využívá se jako nástroj pro zefektivnění vymáhání pohledávek vzniklých z titulu neuhrazených pokut uložených podle zákona o silničním provozu, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě bude sloužit k zefektivnění výběru kaucí i samotného průběhu přestupkového řízení a následně k zaplacení uložené pokuty.

K rychlejšímu a efektivnějšímu projednání přestupků povede i navrhovaný přesun příslušnosti k projednání přestupků v hlavním městě Praze z Magistrátu hlavního města Prahy na úřady městských částí. Vzhledem k zahlcení Magistrátu hlavního města Prahy a zejména Ministerstva dopravy jakožto odvolacího orgánu dochází často k tomu, že přestupky nejsou v zákonem stanovené lhůtě projednány a pachatelé tedy nejsou potrestáni. Přesunutím této agendy a s ní související agendy rozhodování o zadržení řidičského průkazu by mělo dojít k důslednějšímu postihu pachatelů přestupků podle zákona o silničním provozu.

K revizi právní úpravy bylo přistoupeno rovněž v oblasti objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za zajištění dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích. Určité změny, které odstranily některé problémy, s nimiž se potýkala aplikační praxe, byly přijaty na základě poslaneckého návrhu zákonem č. 365/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny jsou od 1. ledna tohoto roku již účinné. Nyní se navrhují další změny, které odstraňují zbývající identifikované nedostatky právní úpravy v této oblasti a rovněž formulačně precizují již přijaté změny. Změny se týkají výše, v jaké lze určenou částku stanovit, kde dochází ke snížení horní hranice na polovinu oproti současnému stavu. Dále se upravuje horní hranice sazby pokuty, kterou lze uložit za přestupek provozovatele vozidla, je-li projednáváno více těchto přestupků ve společném řízení, kde dochází k výraznému navýšení horní hranice sazby pokuty. Současně se možnost projednání těchto přestupků ve společném řízení omezuje pouze na přestupky, které se vztahují k věcem odloženým nebo zastaveným v jednom měsíci. Výslovně se uvádí, že pro správu placení určené částky se použije daňový řád, který se podpůrně používá již nyní, avšak jeho použitelnost se dovozuje pouze výkladem. Na to pak navazuje úprava případného vracení uhrazené určené částky a řeší se problémy, které vznikají v souvislosti s poukázáním určené částky v cizí měně či v souvislosti s doručováním výzvy k úhradě určené částky do ciziny.

V otázce samotných pravidel silničního provozu dochází k dílčí změně, která umožní zvýšit místní úpravou provozu nejvyšší povolenou rychlost na dálnici až na 150 km/h. Díky této úpravě bude možné na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí, umístit příslušnou dopravní značku. Tato změna odpovídá jednomu z úkolů vyplývajících z Programového prohlášení vlády.

Dále se racionalizuje právní úprava bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty s cílem umožnit předjetí cyklisty i na pozemních komunikacích, které nejsou dostatečně široké k tomu, aby bylo možné cyklistu předjet s odstupem 1,5 m. Povinnost dodržet tento přesně stanovený odstup nebude platit při předjíždění cyklisty rychlostí do 30 km/h.

Za účelem rychlejšího odstranění nepojízdných vozidel z dálnic a tím rychlejšího obnovení provozu se stanoví povinnost tuto skutečnost vždy neprodleně ohlásit policii, která má možnost nařídit odstranění vozidla.

Dále se rozšiřuje povinnost použít reflexní vestu, kterou bude nově muset mít řidič na sobě i v případě nouzového stání v obci, a současně se upřesňuje, že ji musí mít řidič ve vozidle ve svém dosahu.

K dílčím změnám patří rovněž výslovné zakotvení povinnosti provozovatele vozidla zajistit, aby barevné provedení a označení vozidla nebylo zaměnitelné s vozidly zdravotnické záchranné služby, či možnost vozidel základních složek integrovaného záchranného systému užít v nezbytných případech i chodník. K revizi dochází ve výčtu povinností, které nemusí dodržovat řidiči vozidel s právem přednostní jízdy.

Drobná změna se provádí i v úpravě řidičských oprávnění, a to za účelem podpory dosažení cílů čisté mobility, kdy návrh zákona při splnění stanovených podmínek umožní za účelem přepravy nákladu řízení vybraných vozidel používajících alternativní paliva či zdroje energie na základě řidičského oprávnění uděleného pro skupinu B, přestože jejich největší povolená hmotnost převýší 3 500 kg (nepřevýší však 4 250 kg).

Dále se zakotvuje možnost Ministerstva dopravy vydat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, opatření obecné povahy, kterým povolí výjimku ze zákazu zejména nedělních jízd některých vozidel. V daných případech pak nebude nutné výjimky povolovat individuálními správními akty.

V návaznosti na poznatky z aplikační praxe se provádí i další dílčí úpravy zákona o silničním provozu, například se doplňuje oprávnění celníků ve stejnokroji k usměrňování provozu na pozemních komunikacích, a to za účelem efektivnějšího zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zároveň k poskytnutí součinnosti složkám integrovaného záchranného systému.

ZÁKON

ze dne ............... 2023,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb. a zákona č. ..., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

"2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 3 odst. 3 písm. c) se slova "nebo skládá" nahrazují slovem ", skládá".

3. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo se účastní evaluační jízdy podle zvláštního právního předpisu4)".

Evaluační jízdy se budou účastnit nejen osoby, které se připravují k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, tj. osoby, kterým byl uložen zákaz činnosti nebo jim bylo uloženo obdobné opatření podle trestního řádu, ale i osoby, které nesplnily povinnost absolvovat dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu v tříměsíční lhůtě a v důsledku toho pozbyly řidičské oprávnění. Tyto osoby však v důsledku pozbytí řidičského oprávnění nejsou jeho držiteli, ani se nepřipravují k přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, neboť standardně je podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění v tomto případě pouze absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy. Vzhledem k tomu, že evaluační jízda probíhá přímo v silničním provozu, je nezbytné doplnit možnost řídit motorové vozidlo i v této situaci.

4. V § 3 odst. 5 písm. a) a § 35 odst. 1 větě druhé se slova "nejvyšší povolená" nahrazují slovem "konstrukční".

Navrhuje se terminologické upřesnění, neboť se nejedná o nejvyšší povolenou rychlost (ani nejvyšší dovolenou rychlost), ale o konstrukční rychlost, což je údaj, který je seznatelný z technického průkazu vozidla.

5. V § 4 písm. b) se slova "a 9" nahrazují slovy ", 9 a 10".

6. V § 5 odst. 1 písm. l) se slova "na sobě" nahrazují slovy "ve vozidle ve svém dosahu", slova ", nachází-li" se nahrazují slovy "a, nachází-li", slova "mimo obec" se zrušují a za slovo "stáním" se vkládají slova ", mít tyto doplňky na sobě".

Navrhuje se rozšíření povinnosti použít reflexní vestu v případě nouzového stání. Nově bude povinnost tuto vestu (nebo jiné oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu) použít v případě nouzového stání i v obci. Současně se upřesňuje, že je řidič povinen mít reflexní vestu ve vozidle ve svém dosahu. Z hlediska bezpečnosti provozu je totiž nezbytné, aby ji měl oblečenu již v okamžiku, kdy opouští vozidlo, a ne až poté, co ji např. vyndá ze zavazadlového prostoru. Zároveň i v případě nouzového stání v obci je žádoucí, aby byl řidič vystupující z vozidla dobře vidět.

7. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

"k) řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen "registrační značka") podle zvláštního právního předpisu38b) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

l) řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.".

Návrhem dále dochází k zpřesnění některých povinností řidičů. Jedná se o problematiku vozidel, na nichž není umístěna registrační značka nebo je umístěna registrační značka, která nebyla vozidlu přidělena, či je tabulka registrační značky zakryta, nečitelná, atd. V současné době je zákaz provozovat takové vozidlo obsažen pouze v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze ve vztahu k provozovateli vozidla. Zákaz řídit takové vozidlo v platném právním řádu není, avšak přestupky podle § 125c odst. 1 písm. a) bodů 1. a 2. se týkají řidiče takového vozidla. Navrhuje se proto právní úpravu doplnit o výslovný zákaz řízení vozidla, na němž není umístěna registrační značka nebo je umístěna registrační značka, která nebyla vozidlu přidělena či je tabulka registrační značky zakryta, nečitelná, atd., a to rozšířením povinností řidiče v § 5 odst. 2 písm. k) a l).

8. V § 6 odstavec 9 zní:

"(9) Předloží-li řidič při kontrole vozidla osvědčení o registraci vozidla, které bylo prohlášeno za zadržené podle § 6b odst. 4, nebo řidičský průkaz, který byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6, policista, vojenský policista, strážník obecní policie ve stejnokroji nebo celník jej odejme a bezodkladně jej odevzdá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Osobě, která měla tento doklad u sebe, o tom vydá potvrzení.".

9. V § 6b odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Do okamžiku vydání protokolu o technické prohlídce prokazujícího odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo, nelze vozidlo užít v provozu na pozemních komunikacích.".

10. V § 6b odst. 2 písm. f) se za slova "případě, že" vkládají slova "řidič nepředložil" a slova "nebylo možno zadržet z důvodu, že je řidič vozidla neměl u sebe" se zrušují.

11. V § 6b odstavec 4 zní:

"(4) Je-li dán důvod pro zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 a řidič jej policistovi nepředložil, policista toto osvědčení o registraci vozidla prohlásí za zadržené. Osvědčení o registraci vozidla se v takovém případě považuje za zadržené a odstavce 1 až 3 se použijí obdobně s tím, že osvědčení o registraci vozidla se ke kopii dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla nepřikládá a provozovatel vozidla má povinnost osvědčení o registraci vozidla do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl vydán doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla nebo mu byla doručena jeho kopie, odevzdat úřadu podle odstavce 3.".

Novelou zákona o silničním provozu (č. 48/2016 Sb.) byla do zákona doplněna úprava zadržování osvědčení o registraci vozidla v případě zjištění některých nebezpečných závad vozidla při kontrole technického stavu vozidla. K vrácení zadrženého osvědčení o registraci vozidla dochází pak na základě předložení protokolu o technické prohlídce prokazujícího odstranění nebezpečné závady.

Jedná se o institut, který má zajistit, že vozidlo s nebezpečnou závadou nebude do doby jejího odstranění užíváno v provozu. Řidič totiž není v případě, že je osvědčení o registraci vozidla zadrženo, schopen dostát povinnosti mít jej při řízení u sebe a toto protiprávní jednání je postihováno speciální skutkovou podstatou přestupku.

Těmto nepříznivým důsledkům zadržení osvědčení o registraci vozidla se však vyhne ten, kdo při kontrole osvědčení o registraci vozidla nepředloží, neboť pak nemůže být zadrženo.

Další novelou zákona o silničním provozu (č. 261/2021 Sb.) má s účinností od 1. července 2025 dojít ke zrušení povinnosti mít při řízení u sebe řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti, ale také osvědčení o registraci vozidla. Aby byl institut zadržení o registraci vozidla využitelný i při zrušení této povinnosti, tato novela zakotvuje možnost prohlásit osvědčení o registraci vozidla za zadržené, avšak neřeší důsledky, pokud vozidlo s nebezpečnou závadou, jehož osvědčení o registraci vozidla bylo prohlášeno za zadržené, bylo i nadále užíváno v provozu.

Navrhuje se proto novou (dosud neúčinnou) právní úpravu precizovat a zakotvit výslovný zákaz užívat v provozu vozidlo, jehož osvědčení o registraci vozidla bylo zadrženo či prohlášeno za zadržené, a to až do okamžiku, kdy bude vydán protokol o technické prohlídce prokazující odstranění nebezpečné závady. Porušení tohoto zákazu bude postihováno speciální skutkovou podstatou přestupku. Současně se navrhuje, aby tato právní úprava nabyla účinnosti dříve, než bylo původně zamýšleno, a to již 1. ledna 2024, a to zejména proto, aby byla co nejdříve odstraněna možnost, jak se účinkům tohoto institutu vyhnout. Zrušení povinnosti mít u sebe při řízení vozidla stanovené doklady přitom zůstává nedotčeno a účinnosti nabyde až 1. ledna 2025.

Z legislativně technického hlediska dochází ke zrušení části dosud neúčinné právní úpravy (čl. V návrhu) a jejímu nahrazení preciznějšími formulacemi.

12. V § 10 odst. 2 se za slovo "předpisu14b)" vkládají slova ", vozidel zdravotnické záchranné služby podle zvláštního právního předpisu52)".

Poznámka pod čarou č. 52 zní:

"52) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.".

Povinnost provozovatelů vozidel zajistit, aby označení jimi provozovaných vozidel nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením vozidel Vojenská policie, Policie České republiky, celní správy, obecní policie, Vězeňské služby České republiky a jednotek požární ochrany, se rozšiřuje o zaměnitelnost s vozidly zdravotnické záchranné služby. Je třeba těmto vozidlům, resp. jejich značení, zajistit stejnou ochranu jako vozidlům ostatních uvedených subjektů.

13. V § 12 odst. 2 větě třetí, § 12 odst. 4 a § 18 odst. 5 se slova "nejvyšší povolenou" nahrazují slovem "konstrukční".

14. V § 17 odst. 6 větě druhé se slova "Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se" nahrazují slovy "Při předjíždění cyklisty motorovým vozidlem jedoucím rychlostí převyšující 30 km.h-1 se bezpečným bočním odstupem" a věta třetí se zrušuje.

Zákonem č. 365/2021 Sb. byla v § 17 odst. 6 zakotvena povinnost řidiče motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, kterým je 1,5 metru, resp. 1 metr v místech s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h. Tato povinnost směřuje k ochraně cyklistů jakožto zranitelných účastníků silničního provozu a platí na všech pozemních komunikacích. Některé pozemní komunikace jsou však příliš úzké na to, aby bylo možné cyklistu předjet s tímto pevně stanoveným bezpečným odstupem. To pak může vyvolat nepříznivé dopravní situace, kdy se za cyklistou vytvoří kolona pomalu jedoucích vozidel, což jednak narušuje plynulost silničního provozu a zvyšuje napětí mezi jednotlivými skupinami účastníků silničního provozu.

Navrhuje se proto dílčí úprava tohoto v některých ohledech příliš striktního pravidla, která umožní řidičům motorových vozidel cyklistu předjet i na pozemních komunikacích, na kterých je dodržení 1,5 metrového bočního odstupu neproveditelné, ale na druhou stranu zachová smysl tohoto opatření, kterým je snížení rizika střetu cyklisty s motorovým vozidlem. Platí přitom, že předjíždění cyklisty je rizikové zejména při vyšších rychlostech motorového vozidla.

Stále bude povinné cyklistu předjíždět s dostatečným bezpečným bočním odstupem, avšak nově, pokud motorové vozidlo pojede rychlostí nejvýše 30 km/h, nebude nutné dodržet 1,5 metrový boční odstup.

Z § 17 odst. 6 se současně vypouští pravidlo menšího bezpečného odstupu (1 metr) v případě míst s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km, neboť se stává nadbytečným.

15. V § 18 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Na dálnici lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.".

Dává se možnost prostřednictvím dopravních značek zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici o 20 km/h, tzn. až na 150 km/h. Zvýšení bude provedeno stanovením místní úpravy provozu. Díky této úpravě bude možné na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí, umístit příslušnou dopravní značku.

16. V § 18 odst. 9 větě první se za slovo "řidiče" vkládá slovo "vozidel".

Jedná se o terminologické sjednocení s obdobnou výjimkou nově zakotvenou v § 19 odst. 4.

17. V § 19 odst. 1 se slova "dostatečnou bezpečnostní" nahrazují slovem "bezpečnou" a slova "se mohl vyhnout srážce" se nahrazují slovy "mohl zastavit vozidlo".

V právní úpravě bezpečné vzdálenosti se upřesňuje povinnost řidiče tak, že vždy musí ponechat za vozidlem jedoucím před ním bezpečnou vzdálenost, aby mohl zastavit v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení tohoto vozidla. Stávající formulace "aby se mohl vyhnout srážce" nevyjadřovala přesně cíl, kterého se chce stanovením povinnosti udržovat "bezpečnou vzdálenost" dosáhnout.

18. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Povinnost stanovená odstavcem 1 neplatí pro řidiče vozidel zpravodajských služeb, Generální inspekce bezpečnostních sborů a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem. Řidič je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.".

Navrhuje se zakotvit výjimku z povinnosti dodržovat bezpečnou vzdálenost pro vozidla bezpečnostních sborů. Tato vozidla v řadě případů využívají těsnější jízdy vozidel (např. vozidla v koloně při přepravě chráněných osob či přepravě jiného chráněného zájmu), kdy často nebývá (a z taktických důvodů ani nemůže být) dodržena bezpečná vzdálenost umožňující zastavení obecně. Obdobnou výjimku mají vozidla bezpečnostních sborů již nyní například z povinnosti dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost (§ 18 odst. 9).

19. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova "nebo pěší" nahrazují slovy ", pěší nebo cyklistické".

Upřesňuje se, že povinnost dát přednost vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci platí i při vyjíždění z cyklistické zóny na jinou pozemní komunikaci.

20. V § 27 odst. 6 větě první se za slova "odstavce 1" vkládají slova "až 4".

Navrhuje se rozšířit výjimku pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, vojenského zpravodajství, obecní policie, jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby ze zákazu zastavení a stání vozidla. Dosud platí tato výjimka pouze ze zákazu zastavení a stání podle § 27 odst. 1. V praxi však dochází k situacím, které při plnění služebních povinností vyžadují zastavení a stání vozidla v místech, kde je to obecnou úpravou zakázáno podle jiných odstavců tohoto ustanovení. Pokud by nedošlo k zastavení nebo stání služebního vozidla na takových místech, mohlo by být ohroženo plnění služebních úkolů, potažmo ohrožen život, zdraví nebo majetek osob. Jako příklad lze uvést výkon dohledu policie nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích na dopravních okruzích (např. měření rychlosti, kontrola zákazu požívání alkoholu a návykových látek), řešení dopravní nehody apod. I nadále bude mít řidič takovéhoto vozidla povinnost učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.

21. V § 35 odst. 1 větě první se slova "nejvyšší dovolená" nahrazují slovem "konstrukční".

22. V § 41 odst. 1 se slova "§ 5 odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. f), g) a h)", slova "§ 6 odst. 5 a 6," se zrušují, slova "§ 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6" se nahrazují slovy "§ 12 odst. 1, 2 a 4, 5, 6 a 7", slova "§ 19 odst. 2 a 3" se nahrazují textem "§ 19", slova "§ 21 odst. 2, 3 a 4" se nahrazují slovy "§ 21 odst. 2, 3, 4, 5 a 6", text "§ 26 odst. 3" se nahrazuje textem "§ 26", text "§ 32 odst. 6," se zrušuje, slova "§ 36 odst. 1 a 2 a" se nahrazují slovy "§ 36 odst. 1, 2 a 4," a za slova "§ 39 odst. 4 a 5" se vkládají slova ", § 39a odst. 3 a 4, § 47 odst. 2 písm. a), § 48 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 53 odst. 2 a § 67 odst. 8".

Navrhuje se upravit okruh povinností, které řidiči vozidel s právem přednostní jízdy nemusí dodržovat. Nově nebudou muset dodržovat povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci po přejezdu pro cyklisty, povinnost užít připojovací jízdní pruh, povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost, povinnost dát přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo, povinnost dát přednost vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu při odbočování vpravo, povinnost nastupovat nebo vystupovat z vozidla jen není-li tím ohrožena bezpečnost, povinnost zajistit vozidlo před jeho neoprávněným užitím jinou osobou, zákaz platící pro řidiče nákladních automobilů předjíždět jiné vozidlo, pokud k předjetí nemá dostatečnou rychlost, zákaz vjezdu do cyklistické zóny, povinnost dodržovat nejvyšší povolenou rychlost v cyklistické zóně, povinnost neprodleně zastavit vozidlo při účasti na dopravní nehodě, povinnosti při přepravě osob, zákaz užít chodník nebo stezku pro chodce a zákaz zastavení a státní na vyhrazeném parkovišti.

Z okruhu povinností, které řidiči vozidel s právem přednostní jízdy nemusí dodržovat, se naopak vypouští povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění, zda nejsou ovlivněni alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Dále se vypouští odkazy na některá ustanovení, v nichž samotné povinnosti stanoveny nebyly.

23. V § 43 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, ministerstvo může z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku ze zákazu podle odstavce 1 nebo 2 rovněž opatřením obecné povahy, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Návrh opatření obecné povahy se neprojednává s dotčenými orgány, nezveřejňuje se a připomínky ani námitky se k němu nepodávají. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

Pro vymezený okruh vozidel, zejm. těžkých nákladních vozidel, platí zákaz jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy, a to v neděli od 13 do 22 hodin a v červenci a srpnu i v pátek od 17 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. Na silnicích I. třídy platí v letních měsících v exponovaných časech zákaz jízdy i pro další vozidla (zvláštní vozidla, potahové či ruční vozíky). Z těchto zákazů jsou zákonem stanoveny určité výjimky, přičemž další výjimky může individuálním správním aktem povolit z důvodu hodného zvláštního zřetele krajský úřad či Ministerstvo dopravy, přesahují-li působnost kraje.

V posledních dvou letech se ukázalo, že mohou nastat celospolečenské situace, které vyžadují operativní řešení a vydávání individuálních správních aktů je v tomto ohledu limitující. Navrhuje se proto zakotvit možnost Ministerstva dopravy z důvodu hodného zvláštního zřetele, hrozí-li nebezpečí z prodlení, výjimky povolit opatřením obecné povahy, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Současně se navrhuje speciální právní úprava týkající se procesu vydávání opatření obecné povahy, která umožní vydat opatření obecné povahy skutečně rychle. Návrh opatření obecné povahy se nebude projednávat s dotčenými orgány, nebude se zveřejňovat a ani se k němu nebudou podávat připomínky ani námitky. Účinnosti pak nabyde dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.

24. V § 45 odst. 2 se za slovo "odstranit" vkládají slova "nebo je-li touto překážkou vozidlo na dálnici".

Navrhuje se upřesnit povinnosti řidičů v případě, že se jejich vozidlo stane překážkou provozu na dálnici. V takovém případě je řidič povinen tuto skutečnost vždy ohlásit policii, a to bez ohledu na to, zda je či není sám schopen vozidlo z dálnice odstranit. Cílem této úpravy je především zajištění bezpečnosti silničního provozu, neboť vozidlo překážející na dálnici představuje zvýšené riziko pro ostatní účastníky provozu, a pokud se policie o překážejícím vozidle nedozví, nemůže učinit příslušná opatření.

25. V § 48 odst. 2 se slova "se smějí na povolených místech přepravovat osoby" nahrazují slovy "lze osoby přepravovat pouze na povolených místech a".

Upřesňuje se povinnost přepravovat osoby pouze na povolených místech tak, aby bylo zřejmé, že například v zavazadlovém prostoru vozidla se osoby přepravovat nesmějí.

26. V § 51 odst. 2 se za slova "ozbrojených sborů" vkládají slova ", vojenských policistů" a slova "a jiných" se nahrazují slovy ", jiných".

27. V § 51 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a žáků vojenských škol při praktickém vyučování a akcích pořádaných Ministerstvem obrany".

Mezi osoby, pro které neplatí zákaz přepravy v ložném prostoru nákladního automobilu a ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru, se doplňují vojenští policisté a dále žáci vojenských škol, pro které výjimka z tohoto zákazu platí při praktickém vyučování a akcích pořádaných Ministerstvem obrany. Výjimka pro žáky vojenských škol je potřebná pro zajištění jejich plnohodnotného vzdělávání a přípravy ke vstupu do služebního poměru vojáka z povolání, a to proto, aby jejich příprava probíhala obdobně jako u vojáků z povolání. Výcvikové prostory se nachází mimo vojenská zařízení a jsou přístupné po nezpevněných komunikacích. Z tohoto důvodu nelze k přepravě žáků zvolit autobusovou dopravu. K naplnění plnohodnotné přípravy ke službě vojáka z povolání je rovněž nezbytné, aby se žáci sžili s vojenskou technikou. Přeprava žáků v ložném prostoru nákladního automobilu také zvýší možnosti využití žáků při zabezpečení odborně zájmových akcí, akcí za účelem reprezentace školy a akcí organizovaných Ministerstvem obrany (Dny NATO, Bahna, Darkovičky, Den Válečných veteránů, pietní a vzpomínkové akce, náborové akce s ukázkami techniky apod.).

28. V § 53 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo pokud nejde o užití chodníku vozidlem základní složky integrovaného záchranného systému nezbytné k plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností".

Navrhuje se, aby vozidla základních složek integrovaného záchranného systému mohla užívat chodník, zejména na něm zastavit a stát, nejen v případě užití zvláštního výstražného světla doplněného o zvláštní výstražné zvukové znamení. Tato možnost je však podmíněna tím, že užití chodníku bude nezbytné k plnění úkolů svěřených dotčeným složkám.

29. V § 67 odst. 1 se slova "stanovené prováděcím právním předpisem" zrušují.

Zrušením slov "stanovené prováděcím právním předpisem" se odstraňuje duplicita ve vztahu k § 67 odst. 11, podle něhož prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob, to je označení vozidel uvedených v § 67 odst. 1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností při postupu podle § 124 odst. 5 písm. j), kterým je mu dána kompetence vydávat speciální označení vozidel podle § 67, bude vydávat parkovací průkazy (označení vozidla) podle vzoru uvedeného v příslušné vyhlášce.

30. V § 69 se za slovo "řízení" vkládají slova "nebo usměrňování" a slova "nebo pokyny strážníka obecní policie k usměrňování provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 8" se nahrazují slovy ", 8, 9 nebo 10".

31. V § 75 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Celník ve stejnokroji je oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií. Při usměrňování provozu používá celník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

Navrhuje se doplnění oprávnění celníků ve stejnokroji k usměrňování provozu na pozemních komunikacích, a to za účelem efektivnějšího zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zároveň k poskytnutí součinnosti složkám integrovaného záchranného systému. Při výkonu své působnosti na pozemních komunikacích bývají celníci často jako první na místě dopravní nehody a je účelné, aby svými pokyny mohli v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, usměrňovat provoz, a to zejména do příjezdu složek záchranného integrovaného systému. Dále je účelné, aby i po příjezdu složek záchranného integrovaného systému mohli celníci pokyny usměrňovat provoz, není-li řízení provozu zajištěno policií, a tím zajištovat například bezpečnost zasahujících složek.

32. V § 75 odst. 10 se větě třetí slova "nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany" nahrazují slovy "jednotky požární ochrany nebo zaměstnanec právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, který jako zaměstnání vykonává činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku".

33. V § 76 odst. 5 se slova "policisty, strážníka obecní policie, vojenského policisty nebo příslušníka vojenské pořádkové služby" nahrazují slovy "dávané při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích podle § 75".

V souvislosti s rozšířením oprávnění celníků k usměrňování provozu se doplňuje odpovídající povinnost řidičů řídit se jejich pokyny. Současně se doplňuje povinnost řídit se pokyny příslušníků Hasičského záchranného sboru, jejichž oprávnění k usměrňování provozu je obsaženo v již platné právní úpravě, a upřesňuje se vymezení obdobného oprávnění člena jednotky požární ochrany a zaměstnance vykonávajícího činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku.

V této souvislosti se dále zobecňuje ustanovení upravující řízení provozu na pozemních komunikacích tak, aby zahrnovalo pokyny všech subjektů, které jsou podle § 75 oprávněny řídit nebo usměrňovat provoz.

34. V § 81 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B osobě, která je jeho držitelem nejméně 2 roky, opravňuje také k řízení vozidel bez přípojného vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladu a jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, pokud

a) jde o vozidla používající alespoň zčásti jako palivo nebo zdroj energie elektřinu, vodík, stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn nebo mechanickou energii ze zásobníku nebo zdroje ve vozidle, včetně odpadního tepla,

b) je hmotnost převyšující 3500 kg způsobena výlučně hmotností pohonného systému vozidla používajícího palivo nebo zdroj energie podle písmene a) ve srovnání s hmotností pohonného systému vozidla stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie, a

c) hmotnost přepravitelného nákladu ve vozidlu používajícím palivo nebo zdroj energie podle písmene a) není zvýšena oproti hmotnosti přepravitelného nákladu ve vozidlu stejných rozměrů, které nepoužívá takovéto palivo nebo takovýto zdroj energie.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Směrnice (EU) 2018/645 obsahuje fakultativní ustanovení, které doposud v České republice využito nebylo, nicméně za účelem podpory dosažení cílů čisté mobility a s ohledem na požadavky zástupců odborné veřejnosti se navrhuje jeho transpozice do českého právního řádu. Jde o ustanovení umožňující při splnění podmínek daných touto směrnicí řídit s řidičským oprávněním skupiny B i vozidlo na alternativní pohon, jehož maximální přípustná hmotnost přesahuje 3 500 kg. Návrh tak předpokládá, že vozidla používající vybrané (alternativní) druhy paliva nebo zdroje energie a určená pro přepravu nákladu, bude moci řídit řidič disponující řidičským oprávněním uděleným pro skupinu B přesto, že tato vozidla přesáhnou limit největší povolené hmotnosti 3 500 kg. Směrnice však podmiňuje využití uvedené možnosti taxativně vymezenými podmínkami, na něž nelze nijak rezignovat. Mezi tyto podmínky patří dle navrženého zákonného ustanovení držení řidičského oprávnění alespoň po dobu 2 let, povolená hmotnost vozidla nepřesahující 4 250 kg, dále podmínka, aby hmotnost převyšující 3 500 kg byla výlučně způsobena hmotností pohonného systému vozidla používajícího alternativní druhy paliva či zdroje energie a také podmínka, aby hmotnost přepravitelného nákladu takovéhoto vozidla (slovy směrnice jeho "nákladní kapacita") nebyla zvýšena oproti hmotnosti nákladu, jenž lze přepravit vozidlem používajícím klasický zážehový nebo vznětový spalovací motor.

35. V § 82 odst. 1 písm. f) se slova ", nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů" nahrazují slovy "a která v období předcházejícího 1 roku nedosáhla počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů".

S ohledem na skutečnost, že nově bude docházet k odečtení všech zaznamenaných bodů již v okamžiku pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení stanoveného počtu bodů, dochází k formulačnímu upřesnění podmínek pro udělení řidičského oprávnění tak, aby i nadále platilo, že jej nelze udělit ani rozšířit osobě, která pozbyla řidičské oprávnění v důsledku "vybodování" a dosud neuplynula lhůta, po které může požádat o jeho vrácení. V praxi toto pravidlo najde uplatnění v zásadě jen při rozšiřování řidičského oprávnění, a to při použití odkazu uvedeného v § 92 odst. 7, případně se uplatní v případě, že by o udělení řidičského oprávnění žádala osoba, která se "vybodovala", aniž by předtím získala řidičské oprávnění.

36. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní:

"§ 83a

Řízení s mentorem

(1) Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let (dále jen "sedmnáctiletý řidič") je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše na žádost zákonného zástupce sedmnáctiletého řidiče do registru řidičů jako jeho mentora osobu,

a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která nemá zadržený řidičský průkaz,

d) která nemá v bodovém hodnocení řidičů zaznamenán žádný bod a

e) která se zápisem do registru řidičů souhlasí.

(3) V registru řidičů mohou být zapsány nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.

(4) Má-li být jako mentor zapsán držitel řidičského průkazu vydaného cizím státem, za účelem prokázání splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) se k žádosti přiloží potvrzení vydané příslušným orgánem cizího státu, který mu vydal řidičský průkaz; toto potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) Jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2 a 3, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně nevyhotovuje rozhodnutí o žádosti o zápis mentora do registru řidičů. O zápisu mentora do registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora.

(6) Přestal-li mentor splňovat některou z podmínek podle odstavce 2 písm. b) až e), příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zrušení zápisu mentora v registru řidičů a bezodkladně o tom vyrozumí sedmnáctiletého řidiče, ve vztahu k němuž byl mentor v registru řidičů zapsán. Toto rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.

(7) Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.

(8) Mentor nesmí vykonávat doprovod

a) bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění mentora jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně, nebo

b) v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

(9) Mentor je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka povinen prokázat svou totožnost a na výzvu policisty, vojenského policisty, nebo strážníka obecní policie se podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.".

Navrhuje se možnost získat řidičské oprávnění pro skupinu B již v 17 letech s tím, že až do dovršení věku 18 let bude řidič oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny B pouze s doprovodem mentora zapsaným v registru řidičů.

Mentor bude zapsán do registru řidičů na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého řidiče, pokud bude splňovat zákonem stanovené podmínky. Těmi je jednak dostatečně dlouhá řidičská praxe. Držitelem řidičského oprávnění bude muset být alespoň 10 let. Tím bude zajištěn rovněž dostatečný věkový odstup od začínajícího řidiče, nebude se tedy jednat o pouhou spolujízdu kamarádů. Dále se vyžaduje bezúhonnost mentora. V posledních 5 letech musí být držitelem řidičského oprávnění nepřetržitě, tzn. nesmí mu být v této době zakázáno řídit v důsledku uloženého zákazu činnosti či v důsledku vybodování. Současně nesmí mít v okamžiku zápisu do registru řidičů zadržený řidičský průkaz a v bodovém hodnocení nesmí mít zaznamenán žádný bod. Poslední podmínkou je souhlas mentora se zápisem do registru řidičů. Splnění podmínek se bude ověřovat v registru řidičů, přičemž pokud půjde o držitele řidičského průkazu vydaného cizím státem, bude se k žádosti přikládat potvrzení vydané tímto cizím státem.

V případě, že budou podmínky pro zápis mentora splněny, příslušný úřad nebude vydávat písemné vyhotovení rozhodnutí, ale pouze provede zápis v registru řidičů a vyrozumí o tom mentora a sedmnáctiletého řidiče.

Pokud by v budoucnu přestal mentor některou z podmínek splňovat, příslušný úřad rozhodne o zrušení zápisu mentora v registru řidičů a vyrozumí o tom sedmnáctiletého řidiče. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bude vždy navazovat na pozbytí řidičského oprávnění mentora či uložený trest či správní trest, v souvislosti s nímž byly mentorovi zaznamenány body v jeho bodovém hodnocení, navrhuje se, aby bylo prvním v úkonem řízení a zároveň aby odvolání proti tomuto rozhodnutí nemělo odkladný účinek (§ 129 odst. 3).

Počet mentorů sedmnáctiletého řidiče nebude neomezený. Každý bude mít v registru řidičů zapsány nejvýše 4 mentory. Předpokládá se, že to budou zejména rodiče tohoto řidiče, jeho prarodiče či jiné blízké osoby.

Při doprovodu sedmnáctiletého řidiče mentor bude muset sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu a v případě potřeby poskytovat řidiči rady a nebude smět být pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Porušení těchto povinností bude přestupkem podle § 125c odst. 1 písm. h).

Pokud by sedmnáctiletý řidič řídil vozidlo zařazené do skupiny B bez doprovodu mentora, dopustil by se přestupku podle § 125c odst. 1 písm. e) bodu 7.

37. Za § 87c se vkládá nový § 87d, který včetně nadpisu zní:

"§ 87d

Dopravně psychologická přednáška

(1) Předmětem dopravně psychologické přednášky je získání a prohloubení znalostí o nejčastějších příčinách dopravních nehod a jejich předcházení a o prevenci a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

(2) Dopravně psychologickou přednášku provádí psycholog, který je držitelem akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření, v rozsahu 4 hodin.

(3) Osoba účastnící se dopravně psychologické přednášky předloží psychologovi výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

(4) O absolvování dopravně psychologické přednášky vydá psycholog potvrzení.

(5) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických přednáškách, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo osoby účastnící se dopravně psychologické přednášky nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologické přednášky. Údaje o dopravně psychologické přednášce se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jejího provedení.

(6) Obsah dopravně psychologické přednášky, nejvyšší počet účastníků dopravně psychologické přednášky a vzor potvrzení o jejím absolvování stanoví prováděcí právní předpis.".

Dopravně psychologická přednáška je jedno z opatření, kterými se bude se začínajícími řidiči dále pracovat. Povinnost absolvovat dopravně psychologickou přednášku budou mít řidiči, kteří se v době 2 let od získání řidičského oprávnění dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu a bude jim za to uložen zákaz činnosti (popřípadě uloženo obdobné opatření podle trestního řádu) či zapsáno 6 bodů v bodovém hodnocení řidiče (§ 102f).

Dopravně psychologické přednášky budou provádět dopravní psychologové, kteří jsou akreditováni k provádění dopravně psychologických vyšetření. Rozsah dopravně psychologické přednášky bude 4 hodiny a prováděcí právní předpis stanoví maximální počet účastníků dopravně psychologické přednášky a její obsah.

Obdobně jako u dopravně psychologických vyšetření bude i v tomto případě účastník povinen předložit dopravnímu psychologovi výpis údajů z registru řidičů.

Po skončení dopravně psychologické přednášky vydá dopravní psycholog účastníkovi potvrzení, které pak účastník předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Vzor potvrzení stanoví prováděcí právní předpis.

O provedených dopravně psychologických přednáškách povede dopravní psycholog evidenci.

38. V § 102 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Pokud se rozsudek nebo rozhodnutí vztahuje ke skutku, za který byl žadateli zadržen řidičský průkaz, plyne doba podle věty první ode dne zadržení řidičského průkazu.".

Podle stávající právní úpravy je v souvislosti s žádostí o vrácení řidičského oprávnění nutné prokázat zdravotní a odbornou způsobilost, uplynul-li více než jeden rok ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek nebo rozhodnutí, na jehož základě žadatel řidičské oprávnění pozbyl. Cílem této právní úpravy je přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti u osob, které byly po dobu delší než jeden rok vyloučeny z provozu. Současná právní úprava však nedoléhá na případy, kdy samotnému vydání rozsudku či rozhodnutí, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel předchází někdy i poměrně dlouhá doba, po kterou řidič nesměl řídit, protože mu byl v souvislosti s projednávaným skutkem zadržen řidičský průkaz. Vzhledem k tomu, že se doba zadržení řidičského průkazu započítává do doby výkonu trestu zákazu činnosti, lze řidičské oprávnění vrátit mnohem dříve, je časový úsek mezi právní moci rozhodnutí či rozsudku a okamžikem, kdy lze žadateli vrátit řidičské oprávnění, mnohem kratší, než je celková doba, po kterou byl vyloučen z provozu. Dochází tím k nedůvodnému zvýhodnění osob, které si část výkonu trestu či správního trestu zákazu činnosti odbyly v rámci zadržení řidičského průkazu, a přestože nesměli řídit po dobu delší než jeden rok, zdravotní a odbornou způsobilost prokazovat nemusí.

Navrhuje se proto stanovit, že předcházelo-li právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel, zadržení řidičského průkazu, počítá se doba rozhodná pro určení povinnosti prokázat zdravotní a odbornou způsobilost nikoli od právní moci rozsudku či rozhodnutí, ale již ode dne zadržení řidičského průkazu.

39. V § 102 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Žadatel, kterému vznikla povinnost podle § 102f, je povinen prokázat, že absolvoval dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu podle zvláštního právního předpisu4); absolvování dopravně psychologické přednášky neprokazuje, vznikla-li mu povinnost prokázat absolvování terapeutického programu.".

40. Za § 102e se vkládají nové § 102f a 102g, které včetně skupinového nadpisu znějí:

"Povinnost absolvovat dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu

§ 102f

(1) Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu podle zvláštního právního předpisu4) je dále povinna absolvovat osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. Dopravně psychologickou přednášku neabsolvuje osoba, které vznikla povinnost absolvovat terapeutický program.

(3) Po dobu pozbytí, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nebo zadržení řidičského průkazu se běh lhůty podle odstavce 1 nebo 2 staví.

(4) K absolvování dopravně psychologické přednášky nebo evaluační jízdy podle zvláštního právního předpisu4) přede dnem spáchání přestupku nebo trestného činu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlíží.

§ 102g

(1) Zaznamená-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů body za trestný čin nebo přestupek podle § 102f odst. 1, vyzve řidiče k absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy podle zvláštního právního předpisu4) a k předložení potvrzení o jejich absolvování. Není-li řidič v okamžiku provedení záznamu bodů v registru řidičů držitelem řidičského oprávnění, výzva se nezasílá.

(2) Nepředloží-li řidič potvrzení do 3 měsíců ode dne doručení výzvy podle odstavce 1, pozbývá uplynutím posledního dne této lhůty řidičské oprávnění a je povinen odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řidičský průkaz; o tom ho příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve výzvě poučí. Pro odevzdání řidičského průkazu platí obdobně § 113 odst. 5.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle odstavce 2, o jeho vrácení, absolvoval-li žadatel dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu podle zvláštního právního předpisu4). Pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, je žadatel povinen prokázat odbornou, zdravotní a psychickou způsobilost.".

Ve vztahu k začínajícím řidičům se navrhuje zakotvit povinnost absolvovat dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu, pokud ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchají přestupek nebo trestný čin, v souvislosti s nímž pozbydou řidičské oprávnění podle § 94a zákona o silničním provozu či je jim za něj v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů. Lhůta 2 let se přitom bude stavět po dobu, kdy řidič nebude smět řídit, tzn. po dobu pozbytí, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nebo zadržení řidičského průkazu.

První skupinou jsou tedy přestupky, za které se ukládá zákaz činnosti, ale také trestné činy, za které soud uloží zákaz činnosti, přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel či rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, pro jehož účely se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, nebo o přijetí nového závazku zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání. Pokud bude řidič, kterému vznikla tato povinnost, žádat o vrácení řidičského oprávnění, bude muset prokázat, že dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu absolvoval. Výjimkou bude, pokud měl rovněž povinnost absolvovat terapeutický program. V takovém případě nebude absolvovat dopravně psychologickou přednášku, neboť terapeutický program směřuje ke stejnému cíli a bylo by duplicitní, pokud by absolvoval obě opatření.

Druhou skupinou jsou přestupky a trestné činy, za které se v registru řidičů zapisuje 6 bodů. V tomto případě začínající řidič nepozbývá řidičské oprávnění, ale obecní úřad obce s rozšířenou působností ho vyzve k absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud řidič tuto povinnost nesplní, poslední den této lhůty pozbyde řidičské oprávnění a bude povinen odevzdat řidičský průkaz. Řidičské oprávnění mu bude následně vráceno na žádost, pokud prokáže, že dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu absolvoval. Pokud se mu bude řidičské oprávnění vracet po více než jednom roce, bude povinen prokázat i odbornou, zdravotní a psychickou způsobilost.

Dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu bude muset řidič absolvovat vždy až poté, co se dopustil předmětného přestupku nebo trestného činu, tzn. k předtím absolvovaným dopravně psychologickým přednáškám a evaluačním jízdám se nebude přihlížet. Dopravně psychologickou přednášku bude možné absolvovat kdykoli, evaluační jízdu (vzhledem k tomu, že její součástí je jízda přímo v silničním provozu) až po vykonání zákazu činnosti či závazku zdržet se řízení motorových vozidel.

Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění bude prokázání absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy rovněž v případě, že řidič pozbyde řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, pokud mu vznikla tato povinnost.

41. V § 117 se číslo "112" nahrazuje číslem "111", za slova "až 116," se vkládá text "§ 123b odst. 7," a slova ", 123e a 123f" se nahrazují slovy "a 123e".

Jedná se o doplnění odkazu na ustanovení upravující žádost o informování o změnách bodového konta do ustanovení upravujícího procesní stránku podávání žádostí. Současně se vypouští odkaz na ustanovení upravující podávání námitek, neboť v tomto případě není nezbytné vyžadovat úředně ověřený podpis, a rovněž odkaz na § 112, který byl zrušen již jednou z předchozích novel zákona o silničním provozu.

42. V § 118a odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "jiné osoby".

43. V § 118a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

44. V § 118a odst. 2 písm. b) se slova "tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích" nahrazují slovy "z důvodu nebezpečné závady2)".

Dochází k upřesnění důvodů pro zabránění v jízdě vozidla tak, aby bylo zřejmé, že při způsobení dopravní nehody, při níž došlo k těžké újmě na zdraví pouze řidiče samotného, k zabránění v jízdě nedochází.

Současně se pro nadbytečnost vypouští důvod spočívající v podezření, že řidič požil alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku během jízdy, neboť je z obsahového hlediska zahrnut v důvodu spočívajícím v řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo jiné návykové látky.

Dále se uvádí důvod spočívající v řízení vozidla technicky nezpůsobilého z důvodu nebezpečné závady do souladu se souvisejícími ustanoveními zákona o silničním provozu. Slovní spojení "bezprostřední ohrožení" obsažené ve stávající právní úpravě je neurčitým právním pojmem, který musí být vždy vyložen na základě konkrétních okolností každého případu. Pro praxi tak je nyní značně obtížné vyhodnotit, zda se již jedná, nebo nejedná o bezprostřední ohrožení, a zda má dojít k zabránění v další jízdě. Nově navrhovaný pojem "nebezpečná závada" vychází z přesně daného výčtu závad stanovených v jiném právním předpise (vyhláška č. 82/2012 Sb., kde se stanovují závady typu A, B a C) a umožní v praxi jednoduchou aplikaci. Policisté již nyní podle § 6a tyto závady vyhodnocují. V tomto případě se pak jedná o závady typu C.

45. V § 118b odstavec 1 zní:

"(1) Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz, je-li řidič podezřelý z přestupku nebo trestného činu spáchaného tím, že

a) řídil vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou byl ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítl podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

c) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel, nebo

d) způsobil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby.".

46. V § 118b odst. 4 větě první se slova ", v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo" nahrazují slovy "příslušnému podle místa spáchání skutku".

47. V § 118b odst. 4 větě druhé se slova "bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný" zrušují a slovo "přestupku" se nahrazuje slovem "skutku".

48. V § 118b odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou "Zadržení řidičského průkazu oznámí policie bez zbytečného odkladu rovněž obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení údajů o řidiči v registru řidičů, který o tom provede v registru řidičů záznam.".

49. V § 118b odstavec 6 zní:

"(6) Je-li dán důvod pro zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1 a řidič jej policistovi nepředložil, může policista tento řidičský průkaz prohlásit za zadržený. Řidičský průkaz se v takovém případě považuje za zadržený a odstavce 2 až 5 se použijí obdobně s tím, že řidičský průkaz se k oznámení nepřikládá a jeho držitel má povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne jeho prohlášení za zadržený odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání skutku.".

50. V § 118c odst. 1 větě první se za slovo "působností" vkládají slova "příslušný podle místa spáchání skutku".

51. V § 118c odst. 1 větě druhé se slova "registru řidičů držitele řidičského oprávnění" nahrazují slovy "údajů o řidiči v registru řidičů".

V úpravě možnosti zadržet řidičský průkaz dochází k výslovnému uvedení důvodů, pro které je možné řidičský průkaz zadržet. Jsou jimi absence základních předpokladů pro řízení, tzn. řízení pod vlivem alkoholu nebo drog a řízení bez řidičského oprávnění, či způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby.

Jedná se pouze o přestupky, za které lze uložit zákaz činnosti v délce 18 měsíců až 3 roky nebo 6 až 18 měsíců, či o trestné činy.

Nově se navrhuje možnost prohlásit řidičský průkaz za zadržený, i pokud ho řidič nemá u sebe. Řidiči se v takovém případě stanoví povinnost jej do 5 dnů odevzdat úřadu, ale již od okamžiku tohoto úkonu je na něj nahlíženo, jako by mu byl řidičský průkaz fakticky zadržen, tzn. nesmí řídit motorové vozidlo. Zamezí se tím zvýhodnění řidiče, který by v okamžiku, kdy by mu měl být řidičský průkaz zadržen, jej neměl u sebe nebo by zapřel, že ho u sebe má.

S touto změnou počítá i dosud neúčinná novela zákona o silničním provozu, zákon č. 261/2021 Sb., avšak až s účinností k 1. červenci 2025. Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby toto pravidlo nabylo účinnosti co nejdříve, navrhuje se vypuštění příslušných novelizačních bodů ze zákona č. 261/2021 Sb. a jeho začlenění do tohoto návrhu zákona.

Zároveň dochází k terminologickému upřesnění vymezení úřadů, které jsou příslušné k provedení jednotlivých úkonů (například se navrhuje namísto pojmu "přestupek" používat "skutek", neboť řidičský průkaz lze zadržet i při podezření z trestného činu).

52. V § 119 odst. 2 písm. a) se za slovo "řidiči" vkládají slova "motorového vozidla".

53. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

"u) údaje o zadržení řidičského průkazu a

v) údaje o mentorech.".

Upřesňuje se, že v registru řidičů jsou vedeny údaje pouze o řidičích motorových vozidel a nově se doplňuje, že v registru řidičů budou vedeny další údaje, které jsou nezbytné k výkonu agendy podle zákona o silničním provozu. Jedná se o údaje o zadržení řidičského průkazu a o údaje o mentorech.

54. V § 123b se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

"(7) Na žádost řidiče podanou u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řidiči zasílají informace o každé změně v jeho bodovém hodnocení. Žádost lze podat rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného ministerstvem; v tomto případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím prostředků elektronické identifikace podle právních předpisů upravujících elektronickou identifikaci.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, v platném znění.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

55. V § 123b se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Způsob zasílání informací o každé změně v bodovém hodnocení řidiče stanoví prováděcí právní předpis.".

S cílem zjednodušit a zefektivnit informování řidičů o dosaženém počtu bodů se navrhuje umožnit informování řidičů o každé změně v jejich bodovém hodnocení, a to jedním ze způsobů, který stanoví prováděcí právní předpis. Toto informování bude probíhat na žádost řidiče, který si zvolí způsob, kterým chce být informován (např. e-mailem). Žádost bude muset být opatřena úředně ověřeným podpisem řidiče tak, aby se zajistilo, že informace budou zasílány na skutečně řidičem požadovaný kontakt. Žádost bude možné podat i přes portálové rozhraní, přičemž v tomto případě nebude podání žádosti zpoplatněno správním poplatkem.

Pokud pak bude v budoucnu v registru řidičů zaznamenána jakákoli změna v bodovém hodnocení řidiče, tzn. pokud budou řidiči zaznamenány další body či pokud dojde k odečtení bodů, řidič bude o každé takové změně automaticky informován, a to způsobem, který si zvolil.

56. V § 123c se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dosáhl-li řidič celkového počtu 12 bodů provedením záznamu bodů za skutek, pro který pozbyl řidičské oprávnění podle § 94a, považuje se za den pozbytí řidičského oprávnění den, kdy došlo k pozbytí řidičského oprávnění podle § 94a.".

Upřesňuje se okamžik, od kterého běží lhůta 1 roku, po níž lze požádat o vrácení řidičského oprávnění, v případě, že za skutek, za nějž byly řidiči zapsány body, kterým došlo k jeho vybodování, mu byl současně uložen i zákaz činnosti. Dosud je praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností rozdílná, některé běh lhůty počítají ode dne pravomocného uložení zákazu činnosti, některé až od okamžiku uplynutí 5 dní ode dne doručení oznámení o dosažení stanoveného počtu bodů a výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Výslovně se proto stanoví, že v daném případě se lhůta 1 roku počítá ode dne, kdy došlo k pozbytí řidičského průkazu podle § 94a, tedy ode dne pravomocného uložení zákazu činnosti, neboť již od tohoto okamžiku nesmí řidič řídit motorové vozidlo.

57. V § 123c se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

"(9) Ke dni pozbytí řidičského oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7 zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů odečtení všech dosažených bodů. K bodům za jednání zařazené do bodového hodnocení, kterým byl přede dnem pozbytí řidičského oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7 spáchán přestupek nebo trestný čin, zaznamenaným do registru řidičů po dni pozbytí řidičského oprávnění podle odstavce 3 nebo práva k řízení motorového vozidla podle odstavce 7, se nepřihlíží; to neplatí v případě podle odstavce 3 věty poslední.

(10) Pokud není řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů, držitelem řidičského oprávnění, zaznamená ke dni provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů odečtení všech dosažených bodů.".

Návrhem se mění okamžik, ke kterému dochází k odečtení všech dosažených bodů v případě pozbytí řidičského oprávnění na 1 rok v důsledku dosažení příslušného počtu bodů. V současné době dochází k odečtení všech dosažených bodů ke dni vrácení řidičského oprávnění. V důsledku této úpravy však zůstávají "bodově" nepostiženi řidiči, kteří, přestože pozbyli řidičské oprávnění, řídí vozidlo a dopustí se přestupku nebo trestného činu, za který se v registru řidičů zaznamenávají body. Navrhuje se proto nově zaznamenávat odečtení všech dosažených bodů již ke dni pozbytí řidičského oprávnění (nebo práva k řízení motorového vozidla v případě řidičů cizinců). Pokud by řidič řídil vozidlo v době, kdy nemá řidičské oprávnění a dopustil se jednání, za která se v registru řidičů zaznamenávají body, budou mu tyto body zaznamenány a budou se mu počítat do "nového" bodového hodnocení. Obdobné platí pro řidiče, kteří se "vybodovali", aniž by byli držiteli řidičského oprávnění, či v době, kdy nejsou jeho držiteli (poté, co řidičské oprávnění pozbyli). V takém případě dojde k výmazu bodů v okamžiku dosažení 12 bodů (§ 123c odst. 10) a další případně zaznamenané body se řidiči počítají do "nového" bodového hodnocení. Nemožnost získat řidičské oprávnění v průběhu následujícího 1 roku pak vyplývá z § 82 odst. 1 písm. f) a nemožnost vrátit řidiči řidičské oprávnění v průběhu následujícího 1 roku pak vyplývá z § 123d odst. 4.

Návrh dále obsahuje úpravu zaznamenávání bodů za přestupky či trestné činy spáchané před dosažením stanoveného počtu bodů (tzn. před "vybodováním"), o nichž bylo pravomocně rozhodnuto až po tomto okamžiku. Dle navržené úpravy se takové body do nového bodového hodnocení nezapočítávají (s výjimkou bodů za jednání, kterým se řidič "vybodoval"), což ve svém významu odpovídá současné právní úpravě.

58. V § 123d odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "Vznikla-li žadateli povinnost podle § 102f, je podmínkou vrácení řidičského oprávnění rovněž prokázání absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy podle zvláštního právního předpisu4).".

59. V § 123d odstavec 4 zní:

"(4) Řidičské oprávnění nelze vrátit osobě, která v období předcházejícího 1 roku dosáhla počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče.".

60. V § 123e odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo "3" nahrazuje číslem "4".

Vzhledem k tomu, že se zjednodušuje škála bodových ohodnocení jednotlivých přestupků a trestných činů (budou pouze 2, 4 a 6 bodové přestupky a trestné činy), navrhuje se úprava i v oblasti odečítání bodů v návaznosti na absolvování školení bezpečné jízdy. Dosud se odečítali 3 body, nyní se navrhuje odečítání 4 bodů.

61. V § 123e se odstavec 6 zrušuje.

Vypouští se ustanovení, které vzhledem ke změně okamžiku, ke kterému dochází k odečtení všech zaznamenaných bodů, již postrádá smysl.

62. V § 123f odst. 3 se slovo "neodůvodněné" nahrazuje slovem "nedůvodnými".

Jedná se o opravu nepřesného pojmu. Námitky obecní úřad obce s rozšířenou působností zamítne, shledá-li je nedůvodné, nikoli neodůvodněné.

63. V § 124 odst. 5 se na konci textu písmene k) doplňují slova "a vede řízení o zadržení řidičského průkazu".

Upřesňuje se působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností k vedení řízení o zadržení řidičského průkazu, a to s ohledem na stávající zakotvení této kompetence již v § 118c.

64. V § 124 odst. 7 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní:

"4. zápisu mentora do registru řidičů nebo o jeho zrušení,".

U řízení o zápisu mentora do registru řidičů a u řízení o jeho zrušení se navrhuje rozvolněná místní příslušnost, tzn. příslušný k vedení tohoto řízení bude kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností.

65. V § 124 odst. 12 písm. n) se slova "osvědčení o registraci" nahrazují slovy "tabulky registrační značky".

66. V § 124 odst. 13 úvodní části ustanovení se slova "1, 3 až 6 a 8, 9 a 11" nahrazují slovy "1, 3 až 14 a § 125c odst. 1 písm. g)".

67. V § 124 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) porušením pravidel pro pěší, cyklistickou nebo obytnou zónu.".

S ohledem na rozsáhlejší formální změny ustanovení § 125c obsahujícího skutkové podstaty jednotlivých přestupků, dochází k úpravě odkazu na přestupky, které může příkazem na místě projednat obecní policie. Zároveň dochází k rozšíření oprávnění obecní policie k projednávání přestupků příkazem na místě o některé další přestupky.

68. V §

Nahrávám...
Nahrávám...