dnes je 26.9.2022

Input:

Návrh novely vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

31.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9
Návrh novely vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy ČR zveřejnilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Předmětem návrhu je zavedení speciálních hmotnostních a rozměrových limitů pro vozidla hasičských záchranných sborů (dále jen "HZS") a jednotek požární ochrany (dále jen "JPO") a dále implementace ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES (dále jen "nařízení 2019/1242") ve vztahu ke změně směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz, v platném znění (dále také "směrnice 96/53/ES").

Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky byly identifikovány problémy spojené s rostoucími nároky na množství a objem přepravovaných věcných prostředků ve vozidlech JPO, které jsou ovlivněny stále rozmanitější skladbou zásahů JPO, a to ve vztahu k hmotnostním omezením obsaženým v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel (dále jen "vyhláška"), tj. k celkovým hmotnostem vozidel a jízdních souprav včetně nákladu, jejichž překročení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace.

Vzhledem k postupnému dosažení vyhláškou stanovených hodnot některými typy vozidel JPO, resp. nemožnosti vybavit tato vozidla dalšími věcnými prostředky, aniž by došlo k překročení uvedených limitů, a tedy např. nutnosti obstarávat povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je navrženo zavedení speciálních hmotnostních limitů, kterými bude umožněn provoz výše uvedených vozidel v režimu obecného užívání pozemních komunikací podle § 19 téhož zákona. Navržená úprava tak mj. vytváří prostor pro plné využití konstrukčního potenciálu vozidel JPO při současném splnění požadavků na ochranu pozemních komunikací a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Současně je ve vztahu k vozidlům HZS (týká se i vozidel JPO) navržena úprava dílčích rozměrových limitů, v jejímž důsledku dojde, spolu s úpravou hmotnostních limitů, k celkovému snížení administrativní zátěže.

Předmětem návrhu je také implementace ustanovení nařízení 2019/1242 upravujících ustanovení směrnice 96/53/ES co do možnosti dodatečného navýšení celkové hmotnosti tzv. vozidel s nulovými emisemi až o 2,00 t.

S ohledem na skutečnost, že předložený materiál je zařazen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2022 schválený ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády s vyznačením, že hodnocení dopadů regulace se neprovede, nebyla k němu zpracována závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (RIA).

Návrh znění novely z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ............ 2022,

kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 43a odst. 6 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, se mění takto:

1.V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.".

2. V § 2 písm. f) bodu 5 se slovo "a" zrušuje.

3. V § 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

"g) nulovými emisemi emise menší než 1 g CO2.kWh-1 stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel6), nebo emise menší než 1 g CO2.km-1 stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel7), a

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

Směrnice 96/53/ES umožňuje členským státům Evropské unie na jejich území povolit běžný provoz vozidel nebo souprav vozidel ve vnitrostátní přepravě, pokud tato vozidla nevyhovují požadavkům na hmotnost, tak jak jsou stanovena v bodě 2 přílohy I této směrnice (viz čl. 4 odst. 2 směrnice 96/53/ES).

Současně nicméně podle čl. 3 směrnice 96/53/ES nesmí členské státy Evropské unie odmítnout nebo zakázat použití vozidel vyhovujících požadavkům na hmotnost dle přílohy I směrnice 96/53/ES, která jsou registrována nebo uvedena do provozu v jiných členských státech Evropské unie. Nařízení 2019/1242 do směrnice 96/53/ES zavedlo právní úpravu týkající se maximálních přípustné hmotnosti vozidel s nulovými emisemi. Jedná se o obdobnou právní úpravu, jako je ta týkající se maximální přípustné hmotnosti vozidel s alternativním pohonem, která již dříve byla ve směrnici

Nahrávám...
Nahrávám...