dnes je 26.1.2022

Input:

Návrh novely vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

7.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7
Návrh novely vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy

Návrh vyhlášky, která novelizuje stávající vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky”) upravuje rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, rozsah nízkorychlostního kontrolního vážení a úpravu náležitostí dokladů o výsledku kontrolního vážení a vážního lístku vysokorychlostního kontrolního vážení.

První oblast novely se týká vymezení rozsahu nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení. Návrh vyhlášky již upravuje způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, kdy zákon o pozemních komunikacích předpokládá, že vyhláška bude upravovat také jeho rozsah. S ohledem na uvedené, a na skutečnost, že součástí předkládaného návrhu je také úprava rozsahu a způsobu provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, předkladatel návrhu přistoupil také k vymezení rozsahu u nízkorychlostního kontrolního vážení tak, aby byla zachována jednotnost k oběma typům kontrolního vážení.

Druhá oblast novely se týká dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení. Návrh vyhlášky obsahuje několik oprav v jejich náležitostech a opravy v nadpisech a poznámkách pod čarou novelizované vyhlášky v návaznosti na provedené novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích”), a nově přijatou vyhlášku upravující největší povolené hmotnosti a rozměry vozidel (vyhláška č. 209/2018 Sb., nahrazující ve vztahu k této části regulace část obsahu vyhlášky č. 341/2002 Sb.).

Druhá část novely se týká náležitostí vážního lístku. Vážní lístek je dokument, který předchází vydání dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení. Vážní lístek představuje záznam o provedeném vysokorychlostním kontrolním vážení, kde jsou zachyceny zjištěné skutečnosti a vydává jej subjekt zajišťující vysokorychlostní kontrolní vážení (např. vlastník nebo správce pozemní komunikace). Teprve na jeho základě může správní orgán po zjištění dalších skutečností z registru vozidel vydat doklad o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení, který doručí provozovateli vozidla a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku.

Z posledních zkušeností s vysokorychlostním kontrolním vážením vyplynulo, že některé správní orgány odmítají vážní lístky, které neobsahují všechny údaje stanovené vyhláškou. Konkrétně se jedná o údaj o tovární značce a typu vozidla a podpis oprávněné osoby vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím pověřené osoby. Cílem návrhu vyhlášky je tento problém odstranit. V souvislosti s popsanými změnami se upřesňuje označení osob vydávajících vážní lístek a doklad o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení apod.

S ohledem na skutečnost, že návrh vyhlášky obsahuje zpřesnění technických parametrů některých ustanovení týkajících se kontrolního vážení, nemá závažné dopady na veřejné rozpočty a další sledované oblasti a nebyly identifikovány dalších varianty právní úpravy, nebylo v souladu s částí 3.

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) pro navržené změny hodnocení dopadů regulace zpracováno. Tato výjimka byla schválena dopisem ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, paní Mgr. Marie Benešové, č. j. 31616/2020-UVCR ze dne 14. září 2020 a dopisem č. j. 28790/2021-UVCR ze dne 27. 7. 2021.

VYHLÁŠKA

ze dne ………… 2021,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., k provedení § 38b odst. 5 a § 38d odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011, vyhlášky č. 288/2012, vyhlášky č. 26/2014, vyhlášky č. 9/2015, vyhlášky č. 338/2015 Sb. a vyhlášky č. 208/2018 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu nad označením § 51a se slova „(K § 38b odst. 6 zákona)” nahrazují slovy „(K § 38b odst. 5 zákona)”.

V nadpisu části desáté novelizované vyhlášky se opravuje označení odstavce ustanovení zákona o pozemních komunikacích, k jehož provedení slouží konkrétní část vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novelizovaná vyhláška”).

2. Nadpis § 51a zní:

„Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení”.

Nadpis § 51a se mění, a to s ohledem na rozšíření tohoto ustanovení o úpravu rozsahu nízkorychlostního kontrolního vážení.

3. V § 51a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Nízkorychlostním kontrolním vážením se provádí kontrola a) hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy,

b) poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě,

c) rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav, d) rozměrů vozidla a jízdní soupravy včetně nákladu,

e) dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě.”. Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

Ustanovení § 51a nově upravuje nejen způsob ale také rozsah provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, čímž došlo k nové formulaci celého ustanovení. Rozsah nízkorychlostního kontrolního vážení upravený v odst. 1 navrhovaného znění předpokládá provádění kontroly ve všech zákonem o pozemních komunikacích předvídaných kategoriích. Způsob provádění upravený v odst. 1 je zachován dle dosavadního znění.

4. V § 51a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) U jízdních souprav tvořených tažným vozidlem a návěsem se kontrola poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě provádí kontrolou poměru součtu hmotností náprav těchto vozidel.”.

V souvislosti s vymezením rozsahu provádění nízkorychlostního kontrolního vážení je speciálně upraven způsob provádění kontroly poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě tvořených tažným vozidlem a návěsem, u kterých se provádí kontrola poměru součtu hmotností náprav těchto vozidel. V daném případě se jedná o aspekt bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy hmotnost přípojného vozidla (návěsu), jehož nejvyšší konstrukční rychlost je vyšší než

5. V § 51b odst. 1 písm. c) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„c) údaje o největší povolené hmotnosti vozidla, o největší povolené hmotnosti na nápravu a skupinu náprav vozidla a o největších povolených rozměrech vozidla a jeho nákladu vyplývající ze zvláštního právního předpisu1,

V náležitostech dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení v § 51b odst. 1 novelizované vyhlášky je nadbytečně, coby pozůstatek předchozí právní úpravy, uvedena okamžitá hmotnost vozidla, resp. okamžitá hmotnost na nápravu či skupinu náprav. Nejedná se přitom o výsledek měření [viz § 51b odst. 1 písm. d) novelizované vyhlášky] nebo označení pro naměřené hodnoty v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení (viz bod 1 přílohy č. 10 novelizované vyhlášky). Nově se v tomto bodě uvádí údaj o největších povolených rozměrech, které se doposud v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení povinně neuváděly, nicméně byly také jeho předmětem. Pro úplnost lze dodat, že v náležitostech dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vážním lístku údaje o rozměrech nejsou zahrnuty, neboť technologie používané při vysokorychlostním kontrolním vážení zatím neumožňují jejich měření.

Současně se opravuje poznámka pod čarou č. 10. Oprava spočívá v uvedení vyhlášky, která v roce 2018 nahradila původní vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. V § 51b odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) údaje o největší technický přípustné hmotnosti vozidla a jízdní soupravy a, jsou-li k dispozici, údaje o největší technicky přípustné hmotnosti na jednotlivé nápravy,”.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena e) až q).

Nově se do dokladu o nízkorychlostním kontrolním vážení uvádí údaje o největší technicky přípustné hmotnosti vozidla a jízdní soupravy, neboť u některých vozidel je nejvyšší technicky přípustná hmotnost nižší než největší povolená hmotnost dle vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, a je na místě, z hlediska zejména bezpečnosti silničního provozu, aby obsahem kontroly bylo také zjišťování, zda hmotnost kontrolovaného vozidla odpovídá jeho konstrukčním vlastnostem a provedení, které je vyjádřeno největší technicky přípustnou hmotností.

7. V § 51b odst. 1 písm. e) se slova „a okamžité hmotnosti vozidla” nahrazují slovy „okamžité hmotnosti vozidla a jízdní soupravy a okamžitých rozměrů vozidla a jeho nákladu,”.

V § 51b odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 104/1997 Sb. se uvádí výsledek měření, tj. okamžité hmotnosti na nápravu a skupinu náprav a okamžité hmotnosti vozidla. Nesystematicky se v náležitostech dokladu a v jeho vzoru v příloze č. 10 neuvádí největší povolené rozměry ale obecný požadavek na údaje o měření rozměrů. Výsledek měření rozměrů vozidla je vyžadován dle § 51b odst. 1 písm. f) novelizované vyhlášky. Cílem změn je lepší přehlednost povinností a porušení konkrétní povinnosti v dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení.

8. V § 51b odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) výsledek kontroly poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě a dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě,”.

Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena i) až r).

Nově se výčet náležitostí dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení rozšiřuje o informaci o výsledku kontroly poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě a dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě, což je odrazem vymezení rozsahu provádění nízkorychlostního

Nahrávám...
Nahrávám...