dnes je 3.12.2023

Input:

Návrh nařízení o zavedení norem upřesňujících úroveň služeb a ochrany bezpečných a chráněných parkovacích ploch a postupů pro jejich certifikaci

24.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Návrh nařízení o zavedení norem upřesňujících úroveň služeb a ochrany bezpečných a chráněných parkovacích ploch a postupů pro jejich certifikaci

Evropská komise

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 , pokud jde o zavedení norem upřesňujících úroveň služeb a ochrany bezpečných a chráněných parkovacích ploch a postupů pro jejich certifikaci.

1. Souvislosti aktu v přenesené pravomoci

Bezpečné a chráněné parkovací plochy jsou nezbytné pro zlepšení pracovních podmínek řidičů, neboť jim umožňují bezpečný a kvalitní odpočinek a zároveň přístup k minimální úrovni služeb. Budování bezpečných a chráněných parkovacích ploch je zásadní pro dosažení cílů nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/851, jehož cílem je zlepšit pracovní podmínky a bezpečnost silničního provozu.

Řidiči v silniční dopravě se mohou stát oběťmi trestných činů v nákladní dopravě, zejména přepravují-li zboží s vysokou hodnotou. Podél některých tras navíc dochází na odpočívadlech k protiprávnímu vstupu imigrantů na palubu těžkých motorových vozidel, když řidiči odpočívají. Bezpečné a chráněné parkovací plochy jsou tedy nezbytné nejen proto, aby byli řidiči před těmito hrozbami chráněni, ale také, aby podniky mohly chránit své náklady před trestnými činy v nákladní dopravě.

Bezpečné a chráněné parkovací plochy jsou rovněž zásadní pro zajištění dobrých podmínek pro odpočinek řidičů v silniční dopravě. Zaručení bezpečnosti řidičů během jejich odpočinku je nezbytné k tomu, aby odpočívali bez stresu a nehromadila se u nich únava. Mělo by to rovněž přispět k bezpečnosti silničního provozu a zabránit nehodám způsobeným únavou.

Studie Komise z roku 2019 týkající se bezpečných a chráněných parkovišť pro nákladní vozidla 2 ukázala, že trestné činy v nákladní dopravě byly v referenčním období uvedeném ve studii častější než kdykoliv předtím a ke zhruba 75 % těchto incidentů dochází, když těžká motorová vozidla parkují na nezabezpečených parkovištích.

Tato studie rovněž potvrdila aktuální výrazný nedostatek bezpečných a chráněných parkovacích ploch v Unii, kde je k dispozici pouze 7 000 parkovacích míst, přičemž celková poptávka po nočním parkování pro těžká motorová vozidla byla odhadnuta na 400 000 míst za noc.

Jelikož bezpečných a chráněných parkovacích ploch je stále velmi málo a bezpečnost a služby poskytované stávajícími zařízeními jsou mnohdy nedostatečné a nekoordinované, je nutné stanovit normy pro bezpečné a chráněné parkovací plochy a postupy certifikace těchto míst.

Vzhledem k těmto skutečnostem se spolunormotvůrci rozhodli svěřit Komisi pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci týkající se stanovení norem a certifikačních postupů pro bezpečné a chráněné parkovací plochy. Za tímto účelem byl nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/10543 do nařízení (ES) č. 561/2006 vložen nový článek 8a, podle nějž musí bezpečné a chráněné parkovací plochy splňovat řadu požadavků, mají-li se považovat za bezpečné a chráněné, zejména pokud jde o detekci a prevenci neoprávněného vniknutí, osvětlení a viditelnost, kontaktní místa pro případ mimořádné události a příslušné postupy, genderově vstřícná hygienická zařízení, možnost zakoupení potravin a nápojů, připojení k sítím a zdroje elektrického proudu. Komise by tudíž měla přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví normy poskytující další podrobnosti o úrovni služeb a bezpečnosti těchto ploch, jakož i o postupech jejich certifikace.

2.Konzultace před přijetím právního aktu

Komise projednala návrh nařízení v přenesené pravomoci s odbornou skupinou Komise pro bezpečné a chráněné parkovací plochy pro nákladní a užitková vozidla na několika jednáních mezi roky 2020 a 2021. Tuto skupinu tvoří odborníci, kteří byli jmenováni členskými státy, a odborníci z odvětví, kteří byli pečlivě vybráni na základě svých odborných znalostí tohoto tématu, a to na základě výzvy k podání přihlášek, která byla zveřejněna dne 20. prosince 20184.

Normy a certifikační postupy uvedené v tomto aktu vycházejí z výše uvedené studie Komise z roku 2019 s cílem určit požadavky na bezpečnost a úroveň služeb bezpečných a chráněných parkovacích ploch. V rámci této studie byly vedeny konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami v odvětví silniční dopravy a logistiky.

Konzultace uskutečněné Komisí byly vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů5. Na všechna jednání této skupiny odborníků byli přizváni odborníci z Evropského parlamentu. Kromě toho byl na návrh nařízení v přenesené pravomoci použit mechanismus zpětné vazby6.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Struktura nového nařízení v přenesené pravomoci vychází z požadavků stanovených v právním základu pro tento akt, tedy čl. 8a odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006. Zásadní prvky nařízení tvoří dvě hlavní přílohy, první upřesňuje minimální úroveň služeb a čtyři různé úrovně bezpečnosti, jež musí bezpečné a chráněné parkovací plochy splňovat, aby mohly být certifikovány, a druhá stanoví pravidla postupů pro certifikaci těchto parkovacích ploch. Nařízení v přenesené pravomoci rovněž obsahuje doložku o přezkumu, podle níž musí Komise nejpozději do čtyř let po přijetí aktu posoudit, zda by měly být zavedené normy a certifikační postupy změněny vzhledem k aktuálnímu technologickému vývoji, mimo jiné pokud jde o potřebu zajistit přístup k alternativním palivům, a za účelem trvalého zlepšování pracovních podmínek řidičů.

Návrh textu nařízení Komise v přenesené pravomoci

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../...

ze dne 7.4.2022

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, pokud jde o zavedení norem upřesňujících úroveň služeb a ochrany bezpečných a chráněných parkovacích ploch a postupů pro jejich certifikaci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne

15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/857, a zejména na čl. 8a odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 561/2006 musí řidiči v silniční dopravě dodržovat denní a týdenní doby odpočinku. Některé doby odpočinku řidiči často tráví na cestě, zejména v případech, kdy v rámci mezinárodní přepravy vykonávají jízdy na dlouhé vzdálenosti. Je tudíž nanejvýš důležité, aby řidiči měli přístup k parkovacím plochám, kde mohou bezpečně odpočívat, s vhodnými zařízeními, která jim umožní přístup ke službám, jež potřebují.

(2) Ustanovení čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 stanoví seznam požadavků, které musí parkovací plochy pro řidiče v oblasti silniční přepravy zboží a cestujících splňovat, aby mohly být certifikovány jako bezpečné a chráněné parkovací plochy vzhledem k úrovni služeb a ochraně těchto parkovacích ploch.

(3) Studie Komise z roku 2019 týkající se bezpečných a chráněných parkovacích ploch v Unii8 potvrdila zásadní nedostatek těchto zařízení. Ve studii byly rovněž předloženy některé návrhy, mimo jiné týkající se norem pro bezpečné a chráněné parkovací plochy a jejich certifikaci.

(4) Vzhledem k aktuálnímu nedostatku bezpečných a chráněných parkovacích ploch v Unii by budování těchto zařízení mělo být podporováno na úrovni Unie, aby se zajistilo, že k nim řidiči v silniční dopravě budou mít přístup, kdykoli zastaví na silnicích v Unii.

(5) Pro podporu rozvoje bezpečných a chráněných parkovacích ploch je nezbytné vypracovat společný rámec na úrovni Unie, aby byl tomuto odvětví zajištěn přístup k jasným a harmonizovaným informacím o bezpečných a chráněných parkovacích plochách v Unii.

(6) Aby byly zlepšeny pracovní podmínky řidičů v silniční dopravě v souladu s nařízením (ES) č. 561/2006, měla by být na všech bezpečných a chráněných parkovacích plochách dostupná minimální společná úroveň služeb bez ohledu na úroveň jejich ochrany.

(7) Vzhledem k narůstajícímu počtu případů trestných činů v nákladní dopravě, které postihují řidiče silniční dopravy na silnicích, by se měla zvýšit bezpečnost řidičů silniční dopravy, aby si mohli bez stresu odpočinout a neprohlubovala se u nich únava. Zajištění dobrých podmínek pro odpočinek řidičů na bezpečných a chráněných parkovacích plochách je zásadní pro bezpečnost silničního provozu a snížení rizika nehod z důvodu únavy.

(8) Bezpečné a chráněné parkovací plochy jsou zásadní pro řidiče i přepravní podniky, aby byly chráněny jejich náklady před trestnými činy v nákladní dopravě. Vzhledem k rozmanitosti obchodních činností a přepravovaného zboží mohou přepravci a řidiči potřebovat parkovací plochy s různou úrovní ochrany v závislosti na zboží, které přepravují. Normy unie by tedy měly ošetřit režim pro různé druhy podniků a parkovací plochy by měly poskytovat různé minimální úrovně ochrany.

(9) Ochrany parkovacích ploch by mělo být dosaženo tím, že se po obvodu parkovací plochy, na parkovací ploše samotné a na vstupech a výstupech zajistí dostupnost vhodného bezpečnostního vybavení a zavedení vhodných postupů. Rovněž by měly být zavedeny postupy pro zaměstnance s cílem přijmout opatření pro předcházení rizikům a zmírnit následky incidentů v případě, že k nim dojde.

(10) Aby byla zajištěna transparentnost a jistota pro uživatele bezpečných a chráněných parkovacích ploch, měly by být parkovací plochy certifikovány nezávislým certifikačním orgánem v souladu s postupy stanovenými na úrovni Unie. Certifikační postupy týkající se auditů, opětovných auditů a neohlášených auditů bezpečných a chráněných parkovacích ploch by měly být jasně vymezeny, aby provozovatelé parkovacích míst věděli, jakým způsobem žádat o certifikaci či její obnovení. Zároveň je třeba zajistit, aby byly navrženy vhodné postupy, pokud se zjistí, že bezpečné a chráněné parkovací plochy již nesplňují úroveň služeb či bezpečnosti, pro niž byla certifikována.

(11) Uživatelé bezpečných a chráněných parkovacích ploch by měli mít k dispozici mechanismus pro řešení stížností, aby mohli nahlašovat nedodržení příslušných požadavků.

(12) Certifikační orgány by měly být schopny vydávat dopravcům certifikát o auditu a zároveň sdělovat tyto informace Komisi, aby byl seznam bezpečných a chráněných parkovacích ploch na příslušných oficiálních internetových stránkách aktuální.

(13) S cílem zohlednit rychlý vývoj digitálních technologií a neustále zlepšovat pracovní podmínky řidičů by Komise měla nejpozději do čtyř let od přijetí tohoto aktu posoudit relevantnost přezkumu harmonizovaných norem a certifikačních postupů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Úroveň bezpečnosti a služeb

Aby mohla být parkovací plocha certifikována jako bezpečná a chráněná parkovací plocha podle čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006, musí splňovat tyto normy:

a) veškeré normy týkající se minimální úrovně služeb stanovené v oddíle A přílohy I tohoto nařízení;

b) veškeré normy jedné z úrovní bezpečnosti stanovených v oddíle B přílohy I tohoto nařízení.

Článek 2

Postupy certifikace

Certifikace parkovacích ploch jako bezpečných a chráněných parkovacích ploch podle čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 musí dodržovat normy a postupy stanovené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Doložka o přezkumu

Komise nejpozději dne 7. dubna 2026 posoudí, zda je nutné normy a certifikační postupy uvedené v přílohách I a II změnit vzhledem k aktuálnímu technologickému vývoji a za účelem trvalého zlepšování pracovních podmínek řidičů.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7.4.2022

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

Příloha A I

Normy Unie upřesňující úroveň služeb a ochrany bezpečných a chráněných parkovacích ploch

A. Minimální úroveň služeb

Bezpečné a chráněné parkovací plochy certifikované v souladu s normami Unie musí splňovat minimální úroveň služeb uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1

Genderově vstřícná hygienická zařízení – K dispozici jsou funkční, oddělené toalety a sprchy pro muže a ženy. Ve sprchách teče teplá voda.
– K dispozici je funkční vodovodní baterie s teplou vodou. Mýdlo na ruce je poskytováno zdarma.
– Na místě jsou k dispozici odpadkové koše, které jsou pravidelně vyprazdňovány.

– Toalety, sprchy a umyvadla musí být denně čištěny a kontrolovány v pravidelných intervalech. Je vyvěšen
rozpis úklidu.
Možnosti zakoupení potravin a nápojů – Občerstvení a nápoje jsou dostupné k prodeji non-stop, sedm dní v týdnu.
– Pro řidiče je k dispozici jídelna.
Připojení k sítím – K dispozici je internetové připojení zdarma.
Zdroj elektrického proudu – Musí být k dispozici elektrické zásuvky pro osobní potřebu.
– Do 31. prosince 2026 musí být na místě k dispozici zařízení pro odběr elektřiny pro chladírenská silniční
vozidla.
Kontaktní místa pro případ mimořádné události a příslušné postupy – Pro zajištění bezpečného pohybu je na parkovišti umístěno jasné značení.
– V parkovacím zařízení jsou vyvěšeny nouzové kontakty alespoň v úředním jazyce daného státu a v

B. Úroveň bezpečnosti

1. Bezpečné a chráněné parkovací plochy certifikované v souladu s normami Unie splňují kritéria stanovená podle jedné z minimálních úrovní ochrany uvedených v tabulkách 2 až 5.

2. Bezpečné a chráněné parkovací plochy zajistí, aby vybavení a postupy uvedené v rámci každé úrovně bezpečnosti byly plně funkční.

3. Normy stanovené v tomto nařízení nemají vliv na vnitrostátní právní předpisy, jež se týkají úkolů, které musí být prováděn y licencovanými a školenými, interními či externími, bezpečnostními pracovníky. Všichni bezpečnostní pracovníci rovněž absolvují příslušné školení, pokud to vnitrostátní právní předpisy vyžadují.

4. Dobou, po kterou jsou uchovávány údaje shromážděné prostřednictvím kamerového systému (CCTV), nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy ani právní předpisy Unie v této oblasti. Vztahuje se na jakékoli povinné a dobrovolné požadavky v rámci těchto norem.

Hodnoty intenzity osvětlení (v luxech) uvedené v různých úrovních ochrany jsou průměrné hodnoty.

6. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které stanovují další požadavky na odbornou přípravu, provozovatelé bezpečných a chráněných parkovacích ploch zajistí, aby se jejich zaměstnanci pracující na bezpečných a chráněných parkovacích plochách přímo na místě či na dálku, včetně vedoucí osoby parkoviště, účastnili školení týkajícího se norem Unie pro bezpečné a chráněné parkovací plochy. Noví zaměstnanci školení absolvují do šesti měsíců po nástupu do zaměstnání. Školení pokrývá tato témata:

  • odborná příprava zaměstnanců a dohled,

  • řízení incidentů,

  • dohled a monitorování,

  • technologie.

6. Na bezpečných a chráněných parkovacích plochách jsou uvedeny informace pro uživatele o tom, jak podat stížnost k příslušnému certifikačnímu orgánu.

a. Bronzová úroveň

Tabulka 2

BRONZOVÁ ÚROVEŇ
Obvod – Obvod bezpečné a chráněné parkovací plochy je zabezpečen vizuálním odstrašujícím prostředkem. Na zemi je umístěn vizuální odstrašující prostředek, který označuje obvod bezpečné a zabezpečené parkovací plochy a upozorňuje na to, že na parkovací plochu mohou vjet pouze nákladní a užitková vozidla a vozidla s povolením.
– Obvod bezpečné a chráněné parkovací plochy je osvětlen 15 luxy.
– Veškerá vegetace kolem oblasti bezpečné a chráněné parkovací plochy je ořezána, aby byla zajištěna dobrá
viditelnost.
Parkovací plocha – Vhodné značení uvádí, že vjezd na parkovací plochu je povolen pouze nákladním a užitkovým vozidlům a vozidlům s povolením.
– Fyzické nebo vzdálené monitorovací kontroly se provádějí minimálně jednou za 24 hodin.
– Veškerá vegetace na parkovací ploše je ořezána, aby byla zajištěna dobrá viditelnost.
– Všechny stávající jízdní pruhy a stezky pro chodce na parkovací ploše jsou osvětleny 15 luxy.
Vstup/výstup – Místa vstupu na bezpečnou a chráněnou parkovací plochu a výstupu z ní jsou osvětlena 25 luxy.
– Systém CCTV s dobrou kvalitou zobrazení je nainstalován a funguje na všech místech vstupu na bezpečnou a chráněnou parkovací plochu a výstupu z ní.
– Systém CCTV má schopnost nepřetržitého nahrávání nejméně pěti snímků za sekundu nebo na základě detekce pohybu s předběžným a následným záznamem a kamery se skutečným denním a nočním HD rozlišením 720 pixelů.
– Provozovatel bezpečné a chráněné parkovací plochy provádí jednou týdně pravidelnou kontrolu systému CCTV a záznam je nutné uchovat po dobu jednoho týdne. Provozovatel bezpečné a chráněné parkovací plochy provádí kontrolu funkčnosti systému CCTV alespoň jednou za 48 hodin.
– Údaje ze systému CCTV se uchovávají po dobu 30 dní, ledaže by příslušné vnitrostátní nebo unijní právní předpisy požadovaly kratší dobu uchovávání. V takovém případě se uplatní nejdelší doba uchovávání, kterou povolují předpisy.
– Bezpečná a chráněná parkovací plocha musí mít záruku na systém CCTV, uzavřenou dohodu o úrovni služeb, nebo prokázat schopnost poskytovat vlastní služby údržby. Systémy CCTV na bezpečné a chráněné parkovací ploše musí vždy obsluhovat kvalifikovaní technici.
Postupy personálu – Na základě výročního posouzení rizik, a aniž jsou dotčeny právní předpisy stanovující další požadavky, je vytvořen bezpečností plán, který zahrnuje veškeré aspekty od prevence a zmírnění rizika až po reakci ve spolupráci s donucovacími orgány.
– Pro bezpečnou a chráněnou parkovací plochu je jmenována osoba odpovědná za postupy zaměstnanců v případě incidentů. Personál bezpečné a chráněné parkovací plochy musí mít vždy přístup k úplnému seznamu místních donucovacích orgánů.
– Je zaveden postup pro případy, kdy jsou na bezpečné a chráněné parkovací ploše zaparkována vozidla bez povolení. Tento postup je na bezpečné a chráněné parkovací ploše zřetelně zobrazen.
– Hlášení incidentů a trestných činů zaměstnancům a policii se zjednoduší vyvěšením jasného postupu na bezpečné a chráněné parkovací ploše.

b. Stříbrná úroveň

Tabulka 3

STŘÍBRNÁ ÚROVEŇ
Obvod – Obvod bezpečné a chráněné parkovací plochy je ohraničen alespoň fyzickým odstrašujícím prostředkem
zabraňujícím průjezdu a umožňujícím vstup na parkoviště a výstup z parkoviště pouze jasně vymezenými místy. Obvod bezpečné a chráněné parkovací plochy je zabezpečen prostřednictvím nepřetržitého monitorování a nahrávání, jakož i vizuálním odstrašujícím prostředkem.
– Systém CCTV má schopnost nepřetržitého nahrávání nejméně pěti snímků za sekundu nebo na základě detekce pohybu s předběžným a následným záznamem a kamery se skutečným denním a nočním HD rozlišením 720 pixelů.
– Provozovatel bezpečné a chráněné parkovací plochy jednou za 72 hodin provádí pravidelnou kontrolu systému CCTV a záznam z něj je nutné uchovat po dobu jednoho týdne.
– Provozovatel bezpečné a chráněné parkovací plochy provádí kontroly funkčnosti systému CCTV alespoň jednou za 48 hodin.
– Údaje ze systému CCTV se uchovávají po dobu 30 dní, ledaže by příslušné vnitrostátní nebo unijní právní předpisy požadovaly kratší dobu uchovávání. V takovém případě se uplatní nejdelší doba uchovávání, kterou povolují předpisy.
– Bezpečná a chráněná parkovací plocha musí mít záruku na systém CCTV, uzavřenou dohodu o úrovni služeb, nebo prokázat schopnost poskytovat vlastní služby údržby. Systémy CCTV na bezpečné a chráněné parkovací ploše musí vždy obsluhovat kvalifikovaní technici.
– Obvod bezpečné a chráněné parkovací plochy je osvětlen 20 luxy.
– Veškerá vegetace kolem oblasti bezpečné a chráněné parkovací plochy je ořezána, aby byla zajištěna dobrá viditelnost.
Nahrávám...
Nahrávám...