dnes je 25.3.2023

Input:

Požadavky na provoz nákladních vozidel a jízdních souprav

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.8
Požadavky na provoz nákladních vozidel a jízdních souprav

Mgr. Karel Kovář

Zákonem č. 193/2018 Sb. ze 13. ledna 2018 nastala změna v zákonech:

 • č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;

 • č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;

 • č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

 • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

K uvedeným zákonům vyšly dne 27. září 2018 i nové prováděcí vyhlášky:

 • č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel;

 • č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (nahradila vyhlášku č. 302/2001 Sb.);

a dále byly novelizovány vyhlášky:

 • č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (novela vyhláškou č. 206/2018 Sb.);

 • č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (novela vyhláškou č. 207/2018 Sb.);

 • č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (novela vyhláškou č. 208/2018 Sb.).

Zákon č. 193/2018 Sb. představuje především implementaci práva EU do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozici tří směrnic EU, a to:

 1. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES;
 2. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES;
 3. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES , kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Jedná se tedy o dvě nové směrnice EU v oblasti pravidelných technických prohlídek (upraveno v zákoně č. 56/2001 Sb., vyhlášce č. 211/2018 Sb. a vyhlášce č. 341/2014 Sb.) a silničních technických kontrol (upraveno v zákoně č. 361/2000 Sb. a vyhlášce č. 82/2012 Sb.), které ovšem navazují na úpravu již v unijním právu obsaženou, podrobněji ji rozvíjejí a zároveň nahrazují směrnice dříve přijaté. Dále jde o jednu směrnici pouze novelizující dílčím způsobem stávající úpravu maximálních povolených hmotností a rozměrů vozidel (upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb.). Změny uvedených vyhlášek jsou součástí samostatného legislativního procesu.

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Podle současné právní úpravy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen "zákon o podmínkách provozu vozidel"), je možné od 1. 1. 2016 požádat vedle běžně přidělovaných registračních značek o přidělení registrační značky na přání a od 1. 4. 2019 o registrační značku s písmeny "EL". Takto budou smět být označována vozidla používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík, případně vozidla kombinující tuto pohonnou energii s jiným palivem, pokud hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu bude nejvýše 50 g/km jízdy. O tuto registrační značku bude moci požádat vlastník nebo provozovatel vozidla s přidělenou běžnou registrační značkou nebo značkou na přání a samozřejmě i vlastník nebo provozovatel vozidla nově registrovaného.

Zápis změny v technickém průkazu vozidla, zápis změny vlastníka (provozovatele) v registru silničních vozidel nebo vydání tabulky registrační značky, jde-li o výše uvedené vozidlo, je zproštěn s odvoláním na zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění novel, správního poplatku. Rovněž tato vozidla jsou osvobozena od poplatku u zpoplatněných komunikací, jak vyplývá z ustanovení § 20a odst. 1 písm. o) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění novel. Další zvýhodnění je individuální v jednotlivých městech, např. bezplatné parkování v "modrých zónách", možnost využít vyhrazených pruhů pro MHD apod. Se zavedením nízkoemisních budou uvedená vozidla zařazena do emisní kategorie "E", to znamená, že pro ně nebude platit žádné nebo minimální omezení.

Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat vozidlo:

 1. které je technicky nezpůsobilé k provozu;
 2. které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu;
 3. na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňující identifikaci vozidla;
 4. k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 5. které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly nebo jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou jednotlivě dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky uplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky;
 6. které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla.

Technické prohlídky

Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na:

 1. pravidelné technické prohlídky,
 2. technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
 3. technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
 4. technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel,
 5. technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu,
 6. technické prohlídky prováděné na žádost,
 7. opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru,
 8. samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.

Dále dochází ke změnám lhůt pravidelných technických prohlídek:

Vozidlo kategorie M1, N1, O1 (brzděný), O2 a vozidlo konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, ve lhůtě let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě let.

Vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 ve lhůtě roku ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě roku.

Vozidlo kategorie M1, N1, L a vozidlo konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, pokud se jedná o provedení vozidla s právem přednostní jízdy nebo vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby, případně vozidlo určené k nájmu nebo provozované půjčovnou vozidel, ve lhůtě roku ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě roku.

Vozidla kategorie T s rychlostí do 40 km/h ve lhůtě let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě let.

Vozidla kategorie T s rychlostí nad 40 km/h ve lhůtě let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtělet.

Vozidla kategorie O1 (nebrzdněný) nebo L (všechny motocykly) ve lhůtě 6 let ode dne prvního zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě let.

Vozidla kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm2 nebo nejvyšší konstrukční rychlostí 50 km/h, pokud jsou opatřeny šlapadly, nepodléhají pravidelným technickým prohlídkám.

Z výše uvedeného výčtu vozidel je zřejmé, že nově budou podléhat technickým prohlídkám vozidla konstrukčně určená k pohybu na sněhu nebo ledu. Další novinka se týká motocyklů kategorie "L", což jsou dvoukolová a tříkolová vozidla, včetně čtyřkolek (dále jen:"motocykl"), kde je lhůta pravidelných technických prohlídek jednotná bez rozlišení objemu nebo výkonu motoru a tato vozidla podléhají pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 6 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky. Tato pozměněná právní úprava týká i motocyklů zapsaných do registru vozidel nebo absolvujících pravidelnou technickou prohlídku před 1. 10. 2018. To znamená, pokud motocykl byl poprvé zaregistrován před 1. 10. 2018, byla platnost technické prohlídky stanovena na 4 roky, automatiky se tato doba platnosti prodlužuje na 6 let. Obdobná situace je i u motocyklu absolvujícího technickou prohlídku před 1. 10. 2018, jejíž platnost byla stanovena na 2 roky a tato doba platnosti se automaticky prodlužuje na 4 roky. V obou případech není nutné provádět změnu platnosti příští technické prohlídky v technickém průkazu ani vylepením nové aktuální kontrolní nálepky na registrační značku.

U traktorů se nově rozlišuje pro následný interval technické prohlídky konstrukční rychlost do 40 km/h a nad 40 km/h.

Měření emisí

Vzhledem k tomu, že se měření emisí stává součástí pravidelné technické prohlídky, je upuštěno od požadavku na to, aby se pravidelná technická prohlídka mohla provést pouze tehdy, je-li k dispozici kladný výsledek měření emisí. Při měření emisí nebude možné provádět opravy vozidla a případná zjištěná závada bude závadou druhého stupně (tj. vážná závada).

Při provedení měření emisí ve stanici měření emisí (tj. v případě, kdy může být i několikadenní časový rozestup mezi provedením úkonů ve stanici měření emisí a úkonů ve stanici technické kontroly) se za den provedení pravidelné technické prohlídky považuje den provedení kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly (tj. den, kdy byla pravidelná technická prohlídka dokončena).

S ohledem na délku maximálního časového rozestupu mezi provedením měření emisí a provedením ostatních kontrolních úkonů v rámci pravidelné technické prohlídky tak bude lhůta pro odstranění vážné závady zjištěné při měření emisí dvojnásobná než u jiných vážných závad (60 dní).

Od 1. 10. 2018 již majitelé "velkých motocyklů a čtyřkolek" nemají povinnost projít povinným měřením emisí, jinými slovy u vozidel kategorie L a elektromobilů se neprovádějí kontrolní úkony spojené s měřením emisí vozidel. Do 30. 9. 2018 dopadala výjimka nepodrobovat motocykl pravidelnému měření emisí pouze v případě, byla-li jeho provozní hmotnost nižší než 400 kg.

Technická prohlídka je platná ve všech zemích Evropského společenství, a pokud  silniční vozidlo bylo bezprostředně před registrací registrováno v jiném členském státě a má platnou technickou prohlídku, přistaví se takové vozidlo k další technické prohlídce v některé z lhůt výše uvedených. Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná závada (B), obecní úřad obce s rozšířenou působností na nálepce vyznačí termín opakované technické prohlídky, kterým je poslední den v měsíci následujícím po měsíci zápisu silničního vozidla do registru vozidel. V případě zjištění nebezpečné závady (C) vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a tudíž na registrační značce nebude vylepena nálepka.

Po absolvování technické prohlídky, případně evidenční kontroly, ve stanici technické kontroly je proveden zápis do centrálního informačního systému, který se nově jmenuje "Informační systém technických prohlídek" (nahrazuje název CIS STK) a je nadále spravován Ministerstvem dopravy ČR. Nově se do toho systému budou zapisovat i technické silniční kontroly.

Informační systém technických prohlídek slouží k evidenci, kontrole a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly a stanic měření emisí, k sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci kontrolních nálepek. V informačním systému technických prohlídek jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly a stanici měření emisí, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky.

Pokud má provozovatel vozidla aktivní datovou schránku, Ministerstvo dopravy ČR 60 dnů před skončením platnosti technické prohlídky vyrozumí od 1. 4. 2019 o této skutečnosti jeho držitele.

Součástí technické prohlídky je i kontrola záznamu o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle stavu kilometrů, který nesmí být měněn. Pokud dojde například z důvodu opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti ke změně celkové ujeté vzdálenosti, musí být o této skutečnosti vyhotoven protokol, který provozovatel vozidla předá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole.

Tento protokol musí obsahovat:

 • VIN kód, není-li přidělen, pak výrobní číslo podvozku vozidla.

 • Údaje k osobě provádějící výměnu nebo opravu počítadla ujeté vzdálenosti.

 • Stav počítadla ujeté vzdálenosti před opravou nebo výměnou a stav počítadla ujeté vzdálenosti po provedení opravy nebo výměny.

 • Datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti.

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Novinkou je změna v obecném užívání pozemních komunikací, kdy při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu pozemní komunikace se na určených dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích může rozšířit obecné užívání pozemních komunikací pro vozidla, jejichž:

 • výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční přepravu, nebo

 • výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní přepravu dřeva, o využití pracovních strojů samojízdných pro zemědělské práce nebo pro opravy nebo údržbu pozemních komunikací.

Změny jsou zaznamenány rovněž v oblasti kontrolního vážení, které se bude nadále týkat vozidel kategorií N2, N3, O2, O3, O4, OT 3OT 4; dále k těmto kategoriím přibude kategorie vozidel M2, M3, N1, T, C, O1, R (nahrazuje přípojná vozidla kategorie OT 3 a OT 4), S a SS nebo jízdní soupravy tvořené těmito vozidly. Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotností na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě. Součástí kontrolního vážení je i upevnění nákladu.

Novou povinností odesílatele zásilky, která je přepravována v kontejneru nebo výměnné nástavbě, je vydat k zásilce doklad obsahující hmotnost zásilky a hmotnost kontejneru nebo výměnné nástavby. Tento doklad musí být při přepravě k dispozici ve vozidle nebo jízdní soupravě. Řidič motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 nebo jízdní soupravy tvořené tímto vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O musí mít při řízení u sebe technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedeny na štítku připevněném na vozidle.

Zjistí-li se nízkorychlostním kontrolním vážením nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, přikáže policista nebo celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže se pokračování v jízdě do doby, než:

 • zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu bude odstraněno, nebo

 • užití vozidla nebo jízdní soupravy bude umožněno rozhodnutím o povolení

Nahrávám...
Nahrávám...