Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel po účinnosti směrnice (EU) 2015/719

25.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel po účinnosti směrnice (EU) 2015/719

Mgr. Karel Kovář

Provoz na pozemních komunikacích je upraven zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za podmínek uvedených v tomto zákoně smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon jinak, přičemž uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

Obecně lze říci, že po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ve vyhlášce č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, jsou uvedeny největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav.

Snahou členských zemí Evropského společenství je sjednocení legislativy při provozování vozidel, včetně povolených hmotností a rozměrů. Za tím účelem byla vypracována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, jíž se mění směrnice Rady 96/53/ES , kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Podle legislativy Evropského společenství musely členské státy na směrnici reagovat a zapracovat ji do své legislativy do 7. května 2017. Původní ustanovení § 39 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti, byla novelou č. 206/2018 Sb. zrušena a příslušná úprava byla nahrazena ustanoveními nové vyhlášky č. 209/2018 Sb. V § 7 odst. 1 písm. a) se stanovuje největší povolená šířka vozidel kategorie M, N, O, R, T na maximálně 2,55 m a u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou s tloušťkou stěny větší než 45 mm na maximálně 2,60 m. Směrnice 2015/719 povoluje u vozidel největší povolenou šířku 2,55 m a u vozidel s klimatizovanou nástavbou, nebo klimatizovaných kontejnerů nebo výměnné nástavby přepravované vozidly, povoluje největší šířku 2,60 m, čímž lze naši legislativu považovat za v souladu s uvedenou směrnicí.

Otázka největších povolených hmotností vozidel a jejich rozdělení na nápravy podle citované směrnice se týká dvounápravových motorových vozidel s třínápravovým návěsem provádějících přepravu v rámci operací intermodální přepravy jednoho nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb o maximální celkové délce až 45 stop (odpovídá délce 13,7 m), kdy v tomto případě bude povolená hmotnost soupravy 42 t. Podle naší současně legislativy je povolená délka jízdní soupravy tahače s návěsem 16,5 m, a co se týče největší povolené hmotnosti, motorové vozidlo se dvěma nápravami může mít největší hmotnost 18 t a přívěs s třemi nápravami 24 t, což v součtu odpovídá hmotnosti 42 t. To znamená, že i v tomto případě naše legislativa směrnici odpovídá.

V případě třínápravového motorového vozidla s dvounápravovým nebo třínápravovým návěsem provádějících přepravu v rámci operací intermodální přepravy jednoho nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb o maximální celkové délce až 45 stop (odpovídá délce 13,7 m) bude povolená hmotnost soupravy 44 t, kdy podle naší současně platné legislativy je povolená hmotnost třínápravového vozidla 25 t a za splnění určitých podmínek i 26 t (viz níže) a přívěs se dvěma nápravami má povolenou hmotnost 18 t, což odpovídá deklarované povolené hmotnosti 44 t. V případě třínápravového návěsu je povolená hmotnost 24 t, což v součtu s hmotností tahače 26 t odpovídá celkové hmotnosti 50 t.

Pozor, s odvoláním na