dnes je 20.2.2019
Input:

Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel od 1. října 2018

6.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2
Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel od 1. října 2018

Mgr. Karel Kovář

Maximální povolené rozměry

Po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích. Užívání pozemní komunikace je možné, pokud jsou užívány obvyklým způsobem, to mimo jiné znamená, že nejsou překračovány největší povolené hmotnosti uvedené v ustanovení § 5 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav uvedené v § 7 citované vyhlášky.

Podle legislativy Evropského společenství musely členské státy reagovat na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 a zapracovat ji do své legislativy. V podmínkách České republiky jde o transpozici do ustanovení § 7 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. V § 7 odst. 1 písm. a) se stanovuje největší povolená šířka vozidel kategorie M, N, O, R, T nebo C na maximálně 2,55 m a u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou s tloušťkou stěny větší než 45 mm na maximálně 2,60 m. Směrnice 2015/719 povoluje u vozidel největší povolenou šířku 2,55 m a u vozidel s klimatizovanou nástavbou, nebo klimatizovaných kontejnerů nebo výměnné nástavby přepravované vozidly, povoluje největší šířku 2,60 m, čímž lze naši legislativu považovat za v souladu s uvedenou směrnicí.

Povolená délka jízdní soupravy složená z nákladního vozidla a vleku je 18,75 m, která nesmí být překročena. Do délky jízdní soupravy se započítává i přesahující náklad.

Provozování jízdní soupravy o větší délce než stanovené prováděcí vyhláškou je možné pouze na základě „Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace”. Toto rozhodnutí vydává silniční správní úřad. Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito ke zvláštnímu užívání. V případě dálnic vydává rozhodnutí Ministerstvo dopravy ČR, u silnic, nepřesáhne-li přeprava území jednoho kraje, vydává rozhodnutí příslušný krajský úřad, přesahuje-li přeprava více krajů, vydává rozhodnutí opět Ministerstvo dopravy ČR. V případě zvláštního užívání místní komunikace vydává rozhodnutí obecní úřad.

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se podává písemně volnou formou k příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který o žádosti zpravidla rozhoduje bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

Žádost musí obsahovat:

 • účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat;

 • návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy;

 • druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito;

 • hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení;

 • nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.

U přeprav zvláště rozměrných a těžkých předmětů musí být žádost podrobnější a obsahem musí odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Za rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace musí mít řidič u sebe a při kontrole jej předložit. Provozování nadrozměrných nebo těžkých vozidel bez rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je přestupkem řidiče, jemuž hrozí v blokovém řízení pokuta do výše 15 000 Kč nebo ve správním řízení pokuta do 30 000 Kč a současně se přestupku dopouští i provozovatel, kterému lze uložit ve správním řízení pokutu až do výše 500 000 Kč.

Seznam pracovišť Ministerstva dopravy ČR pověřených k vydávání rozhodnutí povolení pro zvláštní užívání pozemní komunikace:

Pracovník Adresa Telefon Fax
Ing. Zdeňka Kovářová
zdenka.kovarova@mdcr.cz
Ministerstvo dopravy ČR
nábřeží Ludvíka svobody 12
110 15, Praha 1
225 131 305
Zdeňka Týrová
zdenka.tyrova@rsd.cz
ŘSD ČR – správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44, České Budějovice
386 792 114 386 792 194
Ing. Petr Česal
petr.cesal@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Plzeň
Hřímalého 37
320 25, Plzeň
377 333 741
377 333 711
Zdenka Špatenková
zdenka.spatenkova@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Chomutov
pracoviště AZ PALAC ZDAR a. s.
Dlouhá 1/12
400 01, Ústí nad Labem
724 346 805
475 209 553
Jaroslava Benešová
jaroslava.benesova@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41, Hradec Králové
495 800 238 495 800 239
Bc. Václav Vašenda
vaclav.vasenda@rsd.cz
ŘSD ČR – správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81, Ostrava
596 663 481 596 633 559
neobsazeno ŘSD ČR – závod Brno
Šumavská 33
602 00, Brno

Maximální povolené hmotnosti

Provoz na pozemních komunikacích je stanoven zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za podmínek uvedených v tomto zákoně smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon jinak, přičemž uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

Obecně lze říci, že po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné i za podmínek uvedených v § 5 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech,

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz