dnes je 24.1.2019
Input:

Případová studie - Strategické řízení integrovaných logistických řetězců (SCM)

19.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8 Případová studie – Strategické řízení integrovaných logistických řetězců (SCM)

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Úvod

Schopnost řídit podnikové činnosti tak, aby bylo dosaženo strategických cílů, předpokládá pochopení procesů řízení nejen z hlediska jejich obsahu, ale i času. Předpokládá to pohled na realitu v širokých souvislostech budoucích úkolů podniku. Tehdy hovoříme o strategickém řízení.

Jádrem strategického řízení je provádění strategických rozhodnutí – je třeba určit „správná rozhodnutí”, neboť důsledky takových rozhodnutí trvají delší dobu. Strategické řízení probíhá ve všech podnikatelských oblastech (trh, finance, výroba, lidé, logistika apod.) organizace.

Strategické řízení určité oblasti probíhá jako kontinuální proces složený z řady činností (plánování, organizování, vlastní rozhodování, komunikování, motivování a kontrola) s cílem dosažení jistých konkurenčních výhod. To lze uskutečnit prostřednictvím stanovení nejefektivnějšího vztahu podniku ke specifickému trhu (nebo segmentu trhu), na kterém se realizují výrobky vyráběné podnikem. K tomu směřuje i úsilí postupně dosáhnout optimalizace finančních ukazatelů, formování příslušných strategií vedoucích k vytvoření a podpoře zdravého a životaschopného tržního prostoru ve shodě s marketingovými a podnikovými cíli dosáhnout efektivní služby zákazníkům.

Význam strategického řízení má nezastupitelné místo v globálním světě. Spolu s globalizací trhů se mění i povaha konkurence. Konkurence nezahrnuje jen tržní výstupy (sortiment, kvalita, cena, množství), ale také výrobní faktory. Mezi nimi rychle nabývají na významu intelektuální činnosti spojené s řízením, komunikací, prodejem a jeho podporou, a hlavně se službami zákazníkům. „Především úroveň služeb zákazníkům bude nástrojem strategického významu v konkurenčním boji, neboť rozdíly v nabízeném hmotném zboží jsou minimální.” Konkurenční boj se přesouvá do oblasti konkurence celých řetězců, do kterých se spolupracující dodavatelé surovin, výrobci komponent, výrobci finálních výrobků, distributoři a prodejci spojují. Vzhledem k tomu, že podniky – výrobci zboží se nebudou podstatně lišit svými výrobky, ale způsobem, jakým je dodávají, tedy úrovní zákaznického servisu (logistických služeb), je zřejmé, že logistika nabývá postavení klíčového významu pro konkurenceschopnost.

Parametr čas, který je vlastní logistickému systému se stává strategickým faktorem. Strategie podniku i jeho logistického systému musí sledovat systémové kroky vedoucí k úsporám času. Podnikatelská filozofie je založená na představě, že úspor času je třeba dosáhnout ve všech fázích podnikatelských aktivit. Řízení času se stává důležitým nástrojem konkurenceschopnosti a bývá označováno pojmem „závod s časem”. Úspory času lze dosáhnout v distribuci, ve výrobě a zejména ve vývoji nových výrobků.

Řízení SCM ve firmě TESCO Stores a. s.

Uplatňování strategického řízení v rozvoji firmy si je vědomo i vedení společnosti TESCO Stores a. s. Strategie firmy je zaměřena na růst hodnoty podniků, projevující se také v zvyšování počtů obchodních jednotek. Vývoj počtu obchodních jednotek uvádí následující graf.

Vývoj počtu obchodních jednotek společnosti TESCO Stores a. s.

Zdroj: interní materiály TESCO Stores, a. s.

Z grafu vyplývá značný nárůst prodejních jednotek v letech 2005–2006. Tento nárůst byl způsoben odkoupením obchodních jednotek firmy EDEKA a CARREFOUR. Společnost TESCO Stores a. s. provozuje v České republice celkem čtyři formy obchodních jednotek diferencovaných podle rozlohy, hloubky sortimentu a formy zásobování. Odkoupením obchodních jednotek od firmy EDEKA vstoupila firma TESCO Stores a. s. do kategorie supermarketů představující rozlohu 350–1000 m2. Cílem společnosti TESCO Stores a. s. je do roku 2010 provozovat více než 400 obchodních jednotek všech velikostí.

Vymezení SCM ve firmě TESCO Stores a. s.

Vedení firmy si uvědomuje složitost řízení tak velkého počtu obchodních jednotek, a proto věnuje důležitou pozornost problematice řízení materiálového toku (nákup zboží, jeho skladování a distribuce), který je realizován v integrovaných logistických řetězcích, označovaných jako Supply Chain Management (SCM). Ke zvládnutí řízení těchto řetězců firma zřídila útvar SCM. Do náplně útvarů mimo jiné spadá:

 • řízení zásob, tj. plánování – stanovení množství zboží, stanovení objednacích termínů, stanovení pojistné zásoby apod. a vlastní objednávání zásob,

 • řízení distribuce představuje zásobování zbožím jednotlivé obchodní jednotky,

 • koordinace činností spojených s řízením distribučního centra,

 • koordinace činností spojených se zajištěním promoakcí.

Útvar je rozdělen do 3 sekcí:

 • sekce řízení zásob,

 • sekce plánování,

 • sekce dovozu zboží ze zahraničí.

Řízení integrovaných logistických řetězců (SCM) v uvedeném podniku zahrnuje tři základní oblasti:

1. Plánování logistického řetězce představuje strategické rozhodování o projektu celého SCM. Jedná se o aktivity spojené s:

 • projektem materiálového toku, tzn. přímé či nepřímé toky, resp. dodávky zboží,

 • návrhem účastníku SCM,

 • výběrem dodavatelů (hlavních hráčů),

 • plánováním potřeb,

 • plánováním dopravy apod.

2. Operativní řízení SCM představuje aktivity spojené například s:

 • řízením materiálového toku, tj. řízením zásob, řízením distribuce apod.,

 • řízením skladu,

 • sledováním zakázek apod.

3. Řízení komunikace v SCM zaměřené na řízení informačního toku, tj. spolupráce mezi jednotlivými účastníky SCM – dodavatelé, dopravci, zákazníci apod.

Řízení zásob ve společnosti TESCO Stores a. s.

Řízení materiálového toku, jehož součástí je řízení zásob, je podporováno informačními technologiemi. Hlavním důvodem je ušetřit finanční prostředky uložené v přebytečných zásobách a využívat materiál nezbytně nutný pro aktuální potřeby obchodních jednotek. Firma si je vědoma, že jakákoli chyba v tomto systému zvyšuje zranitelnost celého logistického řetězce. Chyba na straně dodavatele či odběratele může vyvolat zpoždění dodávek do distribučního centra, a tudíž i do obchodních jednotek. Právě proto společnost TESCO a. s. transformuje model řízení logistického řetězce (dodavatelsko-odběratelského vztahu) do podoby oboustranného modelu založeného na vzájemné spolupráci.

Řízení materiálového toku (řízení zásob a distribuce) je rozděleno do dvou úrovní, a to na:

 • řízení zásob a distribuce pro obchodní jednotky,

 • řízení zásob a distribuce distribučního centra v Postřižíně.

Prodejní sortiment společnosti TESCO a. s. je velmi široký a zahrnuje měkké i trvanlivé potraviny a dále nepotravinářské zboží. Zboží reprezentuje jak rychloobrátkové, tak nízkoobrátkové kategorie. Tato skutečnost ovlivňuje i strategii řízení zásob a skladování. Zboží je rozděleno na:

 • vysokoobrátkové,

 • sezónní,

 • Hardline a Softline.

Vlastní zásobování distribučního centra a obchodních jednotek je uvedeno na následujícím obrázku.

Objednávkový systém v podniku TESCO Stores a. s.

Z obrázku vyplývá systém objednávkového cyklu. Obchodní jednotky (OJ) zasílají požadavek na útvar SCM, který vytvoří souhrnnou objednávku a zasílá ji jednotlivým dodavatelům. Dodavatelé požadované zboží dopraví na vlastní náklady do distribučního centra, odkud se zboží podle požadavků rozváží do obchodních jednotek. Veškeré aktivity jsou zpracovávané na počítači s přesně stanovenými termíny objednávek a dodávek.

Při řízení pohybu materiálu, resp. objednávek, se využívá informační systém GOLD, který má několik modulů. Jedná se o GOLD (Shop, Central, SCM). Každý modul obsahuje určitá data s přístupem zodpovědných osob. Vstup do systému zadávání a veškeré změny se ihned objeví ve všech systémech včetně skladového. Tento systém automaticky generuje objednávky dle aktuálního stavu zásob ve skladu, a i v jednotlivých obchodech. I tento sofistikovaný systém nedovede zohlednit veškeré faktory a stavy na trhu, a proto je nutné provádět dílčí úpravy ručně. Pro vysvětlení lze uvést následující příklad:

Systém má nastavenou zásobu na 50 palet vod v jarním období, které chce na následující období udržet. Pracovníci SCM ovšem vidí v systému, že vody jsou v následujícím období v promoakci a dle meteorologické předpovědi bude v následujících týdnech velice teplo. Na základě těchto doplňkových informací musí pracovníci automaticky generovanou objednávku přizpůsobit, aby vykryla poptávku zákazníků i výrobní kapacitu výrobců vod.

Řízení materiálového toku ovlivňuje cash-flow firmy a má vliv na hospodaření podniku. Vázané finanční prostředky v materiálech (zboží) představuje pro firmu TESCO a. s. ročně přes sto milionů korun.

Řízení rychloobrátkového zboží

Tato skupina zboží představuje měkké a trvanlivé potraviny včetně drogerie. Povahou se jedná o zboží, které je možné zařadit do kategorie zboží denní spotřeby a běžně nakupované. Toto zboží se kupuje pravidelně ze zvyku. Řízení zásob u tohoto sortimentu zboží má stanovenou skladovou zásobu na 1,8 týdne s

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz