dnes je 21.4.2024

Input:

Majetkové pojištění přepravovaného zboží - pojištění zásilek

17.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9.2 Majetkové pojištění přepravovaného zboží - pojištění zásilek

Petr Škapa

Základní podmínkou pro sjednání tohoto druhu pojištění je skutečnost, že pojištěný musí prokázat penězi vyjádřitelný zájem na přepravovaném zboží, resp. zásilce. To znamená, že případná škoda na zboží by byla finančně vyjádřitelnou újmou pro pojištěného.

Pro výrobce nebo obchodní společnost je často výhodné uzavřít vlastní pojistnou smlouvu na majetkové pojištění přepravy zboží bez ohledu na to, zda zboží přepravuje najímaný dopravce nebo sám odesílatel. Institut odpovědnosti dopravce ani jeho pojištění totiž nemusí znamenat dostatečnou záruku, že v případě škody nebo ztráty/pohřešování přepravovaného zboží bude odesílatel či příjemce odškodněn.

Odpovědnost dopravce nebo zasilatele

Odpovědnost dopravce nebo zasilatele je totiž omezená:

  • rozsahem rizik škody "viz major", kdy neodpovídá, např. živelní události, pohřešování přepravovaných věcí (s výjimkou škod, za které pojištěný odpovídá, vzniklých následkem dopravní nehody, byl-li pojištěný nebo jeho pracovník zbaven možnosti přepravované věci opatrovat),

  • výší náhrady škody viz dále limity odpovědnosti dopravce,

  • výlukami z pojištění dalším omezením záruk daných pojištěním odpovědnosti dopravce nebo zasilatele jsou výluky z pojištění obsažené ve všeobecných pojistných podmínkách a v pojistných smlouvách o pojištění odpovědnosti za škody dopravce či zasilatele.

Pokud je sjednáno majetkové pojištění přepravovaného zboží, pojištění kryje celou trasu a dobu přepravy, i když se na ní podílí více dopravců a je realizováno více druhy přepravy (silniční, železniční, námořní, letecká). Uplatnění případných regresních nároků je v takovém případě přeneseno na pojistitele.

Dalším důležitým faktem je skutečnost, že v případě pojištění zásilek užívá statut pojištěného společnost, které zboží patří nebo která má oprávnění s ním nakládat, a tudíž jemu (ve smyslu všeobecných pojistných podmínek) náleží i výplata pojistného plnění. V opačném případě (odpovědnostní pojištění) je adresátem pojistného plnění dopravce nebo zasilatel.

Formy pojistných smluv

Jednorázové pojistné smlouvy pro jednotlivé přepravy - výhodné pro ojedinělé případy přepravy.

Rámcové pojistné smlouvy - co se týká vykazování jednotlivých přeprav a vyúčtování pojistného, nabízejí pojistitelé různé formy rámcových pojistných smluv:

  • rámcová pojistná smlouva deklarační (typ vhodný pro pravidelně se opakující či hodně četné přepravy),

  • rámcová pojistná smlouva odpisová (optimální forma pro pojištění přeprav v rámci uzavřeného kontraktu mezi klientem a jeho obchodním partnerem),

  • rámcová pojistná smlouva obratová (optimální varianta pro tuzemskou přepravu, ale je možno ji sjednat i pro přepravu mezinárodní),

  • atypické smluvní typy (dle potřeb klienta).

Rozsah pojistného krytí

Rozsah pojistného krytí je sjednáván dle aktuálních potřeb konkrétního subjektu. Existují

Nahrávám...
Nahrávám...