dnes je 4.10.2023

Input:

Kanban

21.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.13.1.5 Kanban

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Systém Kanban je často zaváděn jako součást koncepce just-in-time či tzv. štíhlé výroby. Uplatňuje důsledně princip tahu (pull). Systém Kanban umožňuje jednoduchým způsobem (pomocí požadavkových a dopravních karet kanbanů) samočinně regulovat vazby vždy mezi dvěma navazujícími pracovišti podle potřeb finalizujících pracovišť tak, aby byly zásoby rozpracovanosti minimální. Umožňuje tak zajišťovat synchronizaci průběhu výroby, která už předtím byla termínově naplánována.

Vznik Kanbanu

Základní myšlenka systému KANBAN je založena na aplikaci zásad organizace činností amerických supermarketů, kde kupující do nákupních vozíků vkládají z regálů jen takové zboží a v takovém množství, které v daném čase potřebují.

Když přijdou k pokladně, odevzdají lístek připevněný na každém zboží, které si zakoupili. To umožňuje jednoduchým způsobem sledovat objem prodeje.

Lístky jsou v určitých časových intervalech odesílány z pokladen do skladu a tak je relativně jednoduché doplňovat zásoby v supermarketu.

Pokud ve skladu nějaké zboží chybí, lístky putují do výrobního závodu pro doplnění skladu.

Organizace činností v supermarketu

  1. Zákazník si z regálu vezme požadované zboží, u kterého je uložena bílá karta.
  2. U pokladny jsou ze zboží odebrány bílé karty a odloženy do skříňky (Kanban pošta).
  3. Bílé karty jsou v určitých časových intervalech odeslány do skladu. Podle těchto karet je vybráno zboží, potřebné pro doplnění regálů v supermarketu. Zboží ve skladu je označeno černými kartami. Před odesláním do supermarketu jsou černé karty nahrazeny bílými.
  4. Černé karty jsou shromažďovány ve schránce (jiná Kanban pošta).
  5. Zboží je dovezeno do supermarketu a s bílými kartami založen do regálů.
  6. Černé karty jsou dodány k výrobci požadovaného zboží, kde se vyrobí přesné množství objednané pomocí černých karet.
  7. Po ukončení požadované výroby jsou na nové zboží umístěny černé karty.
  8. Zboží je odesláno do skladu. Tím se celý cyklus uzavře.

Princip Kanbanu

KANBAN je otevřený pro všechny články výrobního procesu. Metoda je založena na předem definovaných okruzích kanbanových karet (japonsky kanban znamená kartička, štítek) viz obrázek Principy metody. Přínosem je snížení zásob, zajištění systémového toku informací v celém procesu výroby a dodávek vstupních materiálů pro výrobu potřebných. Základem je trvale sledování předem určeného stavu zásob (tomu odpovídá počet vydaných kanbanových karet). Kanbanová karta je nositel informace. Obsahuje informaci o položce, jejím spotřebiteli a zdroji, přepravovaném množství, typu obalu položky a identifikaci karty. Tyto informace jsou na kartě zpravidla zaznamenány i ve formě čárového kódu. Metoda účelně podporuje plynulost výroby a okamžitě reaguje na nárůst vyráběného množství a sortimentu, snižuje pracnost výrobního plánování. Jde o otevřený systém řízení, který umožňuje vizualizaci a přehled o stavu výroby a zásob rozpracované výroby. Po implementaci a důsledném dodržování základních funkčních principů vede v relativně krátké době k úsporám přepravních nákladů.

Pracoviště ve výrobě je možné rozdělit na prodavače a kupující. Každý prodavač je zároveň kupujícím. Jsou přesně definovány dodavatelsko-odběratelské vztahy, tj. okruhy pracovišť, která si navzájem dodávají a odebírají materiál a rozpracované výrobky. Kupující pošle prodavači objednávku (kartička objednávka). Prodavač, který je zároveň výrobcem požadovaných komponentů, je v požadovaném termínu a množství dodá s dodacím listem (kartička dodací list). Ani prodavač, ani kupující nemají dovoleno dělat si zásoby (nemají k tomu ani podmínky). Musí si dodávat požadované množství přesně na čas, zároveň musejí produkovat beze zmetků a navzájem se kontrolují. Aplikace tohoto systému vyžaduje rovnoměrný a jednosměrný materiálový tok a synchronizaci jednotlivých operací. Proto se musí už při návrhu výrobní dispozice dosáhnout vyvážení výrobních kapacit (tvorba skupin příbuzných výrobků, zajištění pravidelného odběru, a tím i výroby, použití principů skupinové technologie apod.). Pro zrovnoměrnění výroby byl v Japonsku vyvinut speciální způsob výpočtu výrobních dávek.

Kanban představuje postup pro řízení výroby a toku materiálu, který je založen na zpětném zřetězení operací ve výrobě. Doplnění (výroba) daného materiálu je s kanbanem zahájena teprve tehdy, když některý stupeň výroby daný materiál skutečně potřebuje. Cílem je, aby výroba sama řídila výrobní proces a potřeba manuálního účtování, resp. evidence, byla co možná nejvíc redukována. Výsledkem tohoto způsobu řízení výrobou je zkrácení průběžné doby a redukce zásob.

Typický způsob řízení výroby: impuls pro dodání materiálu je v systému KANBAN vyvolán například tím, že pracoviště, které potřebuje materiál, pošle "kartu" pracovišti, které materiál vyrábí. Karta popisuje, který materiál a v jakém množství je třeba kam dodat. Typickou vlastností kanbanu je maximální automatizace předávání dat o opakovaném pořizování materiálu (např. užití čárového kódu).

Smysluplné využití metodiky kanban je v případě, že je přibližně konstantní spotřeba kanbanových dílů během období, které je delší než doba doplnění kanbanu. Zdroj by měl být schopen, v relativně krátké době, vyrobit mnoho malých dávek k tomu se musí zkrátit na minimum přípravné časy ve výrobě a musí být zvýšena spolehlivost výroby.

Kanbanové karty

Kanbanové karty mohou mít různé provedení: papírové, plastové apod. Mohou být opatřeny čárovými kódy, resp. nověji i transpordery (nosiči informace na principu RFID). Klasická forma kanbanových karet může být nahrazena zvukovým či světelným signálem, počítačovou zprávou. Funkci kanbanu může plnit i samotná přepravka, kdy její barva symbolizuje množství a typ výrobku.

Rozlišujeme základní 2 typy kanbanových karet:

  • sekvenční pro potřeby hospodaření s materiálem, který neopustí bránu firmy, a to buď nasazený na materiálové toky mezi jednotlivými výrobními operacemi na sebe navazujícími v rámci výrobní linky na jednom středisku, nebo na evidenci materiálových toků mezi dvěma výrobními linkami,

  • dodavatelský připevní se na balení s hotovými výrobky transportované do externího skladu. Před odebráním zboží zákazníkem se kanban sejme ze zboží a posílá zpět do výrobního podniku pro další plánování výroby.

Princip metody

Oběh kanbanových karet se odehrává v tzv. samoregulačních okruzích. Okruhy jsou spouštěny fyzickým vyskladněním (prodejem) zboží z prodejny (distribučního místa) a změna v jednom okruhu vyvolá změny i v okruzích následně na tento navázaných v sekvenci předem definovaných okruhů.

Funkčnost samoregulačních okruhů

Metoda je příkladem řízení zásob v "systému tahu" tj. výrobek odebraný zákazníkem z expedičního skladu je spouštěcím momentem pro dozásobení. Metoda je příkladem řízení zásob v "systému tahu" tj. výrobek odebraný zákazníkem (kupujícím) z odběrného místa (expedičního skladu, prodejny) je spouštěcím impulsem pro dozásobení centrálního skladu prodávajícího prostřednictvím 2 samoregulačních okruhů naznačených na obrázku.

Kanbanová karta je opakovaně používaný nositel informace doprovázející materiál, polotovar, resp. hotový výrobek v průběhu celého výrobního procesu.

Kanbanová karta

Velmi užitečné je vydávat kanbanové karty v barevném provedení, kde barva karty jednoznačně charakterizuje příslušnost kanbanové karty k

Nahrávám...
Nahrávám...