dnes je 25.3.2023

Input:

Intrastat - Statistika vnitrounijního obchodu Evropské unie

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Intrastat - Statistika vnitrounijního obchodu Evropské unie

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Intrastat

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení aj.).

Systém Intrastat byl v členských zemích EU zaveden 1. ledna 1993, kdy byl vytvořen na území Evropské unie jednotný trh a byly odstraněny celní hranice a kontroly na nich. V České republice jsou ustanovení těchto předpisů přímo závazná od 1. 1. 2005. Základní pravidla provádění Intrastatu stanoví vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.

Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky a zveřejněné údaje především používají:

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – pro provádění hospodářské politiky;

  • Česká národní banka – pro potřeby sestavení platební bilance;

  • Český statistický úřad – pro potřeby sestavení národních účtů a poskytování informací uživatelům;

  • Evropská komise – pro studie o integraci vnitřního trhu, pro tvorbu evropské zemědělské a obchodní politiky, pro přijímání antidumpingových opatření, pro uzavírání obchodních dohod;

  • Mezinárodní organizace – pro vyhodnocení hospodářské situace určité země;

  • Podnikatelské subjekty, které chtějí znát svůj podíl na trhu a sledovat množství svých prodaných výrobků a jejich cenu;

  • Velvyslanectví a jiné zastupitelské orgány, jež se zajímají o obchodní vztahy s příslušnými zeměmi;

  • Profesionální svazy různých odvětví – například průmyslu, obchodu, dopravy, které je používají především pro hájení zájmů svých členů, aj.

Informace získané z Intrastatu se určeným způsobem měsíčně předávají k jejich dalšímu využití do Eurostatu, který je statistickým orgánem Evropských společenství.

Vykazování ve statistice Intrastat je nařízeno ustanovením předpisů Evropské unie, jež jsou pro ČR promítnuta do celního zákona a konkretizována příslušnou prováděcí vyhláškou k němu.

Zpravodajská jednotka a výše prahu pro vykazování údajů pro Intrastat

Povinnost vykazovat data pro Intrastat v České republice může vzniknout jen tzv. zpravodajským jednotkám, tj. osobám, kterým finanční úřad přidělil DIČ (daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty začínající písmeny "CZ"). Zároveň se povinnost vykazovat data pro Intrastat vztahuje na zpravodajské jednotky, jež jsou osobami registrovanými k DPH současně v ČR i v jiném členském státě EU a v ČR nemají své sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, nebo i zahraničním osobám s daňovou povinností k DPH v ČR.

Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování. Povinnost vykazování údajů může zpravodajské jednotce vzniknout samostatně pro odeslané zboží, samostatně pro přijaté zboží nebo současně jak za odeslané, tak i za přijaté zboží.

Práh pro vykazování údajů pro Intrastat je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží. Do jeho dosažení do výkazů pro Intrastat zpravodajská jednotka údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Práh je limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, se tak určují na základě výsledků vlastního sledování zpravodajské jednotky. Výše prahů je stanovena na 8 milionů Kč pro odeslané a na 8 milionů Kč pro přijaté zboží.

Konec povinnosti vykazovat údaje do Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce podáním nebo odesláním výkazu pro Intrastat za měsíc prosinec toho kalendářního roku, ve kterém nedosáhla prahu pro vykazování. (např.: zpravodajská jednotka, jež v roce 2013 překročila osvobozující práh [8 milionů Kč], musela vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2014).

Výkazy pro INTRASTAT

Výkazy se předávají příslušným celním úřadům jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne následujícího měsíce. Údaje se uvádějí souhrnně za sledovaný měsíc, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží.

Výkazy Intrastat lze vyhotovit na předepsaném tiskopise v papírové formě nebo údaje předávat elektronicky v předepsaném formátu. Podkladem pro vyplnění výkazu jsou zejména údaje z účetnictví firmy nebo z evidence pohybu zásob a zboží, případně i evidence přiznání k DPH. Využívat je možné prodejní a nákupní faktury, dopravní dokumenty nebo dodací listy, smlouvy nebo objednávky, v nichž se uvádějí dodací podmínky.

Do statistického systému Intrastat se zahrnuje všechno zboží, jež

Nahrávám...
Nahrávám...