dnes je 3.12.2023

Input:

Novela prováděcí vyhlášky k ustanovením celního zákona s komentářem

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Novela prováděcí vyhlášky k ustanovením celního zákona s komentářem

redakce DLprofi.cz

Dne 16. dubna 2019 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona.

Hlavním cílem novely bylo v textu vyhlášky formálně reagovat na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a na přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Dále se v rámci vyhlášky provedlo několik dílčích zpřesňujících a legislativně technických úprav.

Komentáře k novelizovaným ustanovením (výňatek z aplikace ODok):

Příloha č. 1 část I bod 2.

Znění reaguje na zvýšení možného celkového počtu položek jednoho celního prohlášení v elektronických systémech Celní správy České republiky a současně zrušení možnosti stanovení odlišného počtu položek správcem cla v povolení elektronické komunikace.

Příloha č. 1 část I bod 3.

Jedná se o terminologické sjednocení předmětného ustanovení s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s ustanovením čl. 143 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 , pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění. Součástí změny je dále doplnění informace, jakým způsobem se tiskopis a doplňkový list "standardně" vyplňují, v současném znění je uvedena pouze negativní varianta, tj. jakým způsobem se tiskopis a doplňkový list "standardně" nevyplňují.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 2, Kolonka 4, Kolonka 31, Kolonka 44; část II písm. B. Kolonka 4, Kolonka 31, Kolonka 38, Kolonka 44

Jedná se o legislativní zpřesnění textu s ohledem na terminologii používanou v dodatku C1 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, v platném znění (dále jen "TDA").

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 30 bod 2.; část II písm. B. Kolonka 30 bod 2.

Nově ustanovení zpřesňuje způsob vyplňování Kolonky 30 pro situace, kdy je povolen zápis do záznamů deklaranta a současně je upuštěno od povinnosti předkládat zboží; v takovém případě se Kolonka 30 nevyplňuje.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 bod 1.; část II písm. B. Kolonka 31 bod 1.

Ruší se poslední věta z důvodu nadbytečnosti předmětného ustanovení. V případě, kdy je zboží volně loženo, uvádí se do Kolonky 31 odpovídající dvoumístný alfabetický kód stanovený v dodatku D1 přílohy 9 TDA.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 bod 2.; část II písm. B. Kolonka 31 bod 2.

Jedná se o legislativní zpřesnění textu s ohledem na sjednocení terminologie dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů, v platném znění (dále jen "nařízení o přepravě odpadů"), a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), a dále modifikace stylistické úpravy a logické stavby textu. V části textu označeném "WZE" se navrhuje zrušit část věty za středníkem z důvodu její nadbytečnosti. V části textu označeném "WZL" se navrhuje upravit chybný odkaz na zákon o odpadech, jelikož tzv. žlutý seznam odpadů je stanoven v nařízení o přepravě odpadů, nikoliv v zákoně o odpadech.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 bod 3.

Zpřesňuje se formulace ustanovení, aby bylo z jeho dikce zřejmé, že kód "IN" se uvádí pouze tehdy, zakládá-li vývoz zboží nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007), nikoliv vždy.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 bod 4., Kolonka 33; část II písm. B. Kolonka 31 bod 4.

Jedná se o legislativní zpřesnění textu, kdy dochází k nahrazení výrazu "deklarant uvede" neutrálnějším výrazem "uvede se", neboť celní prohlášení nemusí být vždy vyplňováno pouze deklarantem, ale též přímým zástupcem. Při doslovném výkladu by tak mohlo být současné znění tohoto ustanovení vykládáno tak, že tento údaj může vyplnit výhradně jen deklarant. Dále je důvodem pro tuto změnu sjednocení stylistické úpravy textu v celé příloze č. 1, kdy je v ostatních bodech užíváno způsobu se zvratným zájmenem se, například "vyplňuje se", "uvede se", "uvádějí se" atd.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 33

Jedná se o legislativní zpřesnění textu, kdy dochází k nahrazení výrazu "deklarant uvede" neutrálnějším výrazem "uvede se", neboť celní prohlášení nemusí být vždy vyplňováno pouze deklarantem, ale též přímým zástupcem. Současně se navrhuje zrušit nadbytečná slova "odpovídající" a "způsobem uvedeným v bodě 11", neboť je jimi odkazováno na neexistující bod 11.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 37

Jedná se o legislativní zpřesnění textu s ohledem na obsahové sjednocení s ustanovením uvedeným v části II písm. B Kolonce 37 přílohy č. 1 vyhlášky.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 bod 1.

Jedná se o legislativně technickou úpravu zpřesněním formulací ustanovení, a to zejména s ohledem na to, že se do levého dolního rohu Kolonky 44 uvádějí nejen kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění, jak je uvedeno v současném znění vyhlášky, ale také, v případě že se clo nezajišťuje, kódy nepožadování poskytnutí jistoty. Současně se z důvodu nadbytečnosti navrhuje vypustit větu čtvrtou.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 bod 2. písm. b); část II písm. B. Kolonka 44 bod 2. písm. b)

Jazyková a stylistická korektura předmětného ustanovení, jeho přizpůsobení současné reálné praxi a uvedení do souladu s ustanovením § 32 odst. 2 celního zákona.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 bod 2. písm. c); část II písm. B. Kolonka 44 bod 2. písm. c)

Jazyková a stylistická korektura předmětného ustanovení za použití termínů a pojmů užívaných v přímo použitelných předpisech Evropské unie.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 bod 3.

Z důvodu nadbytečnosti se předmětné ustanovení zrušilo.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 46 bod 1.

Doplnění poznámky pod čarou z důvodu chybějícího odkazu na příslušné přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 46 bod 6.; část II písm. B. Kolonka 46 bod 6.

Rozšiřuje se demonstrativní výčet zboží, které obsahuje informace a je jejich nosičem, o v současnosti stále se rozšiřující optické disky formátu Blu-ray.

Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 31 bod 3., Kolonka 39

Navrhuje se zrušit slovo "deklarované" z důvodu nadbytečnosti a z důvodu sjednocení stylistické úpravy textu v rámci celé přílohy č. 1 k vyhlášce (v ostatních ustanoveních přílohy č. 1 k vyhlášce se užívá jen samotného pojmu "zboží" bez přídavného jména "deklarované").

Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 31 bod 5.

Jedná se o terminologickou úpravu.

Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 33

Nahradilo se slovo "uvedeny" slovem "stanoveny" za účelem zajištění terminologické jednotnosti s téměř totožným ustanovením uvedeným u Kolonky 33 v části II písm. A. Ve stejné větě dále navrhujeme nahradit slovo "deklarant" slovem "se". Současně se jedná se o legislativní zpřesnění textu, kdy dochází k nahrazení výrazu "deklarant uvede" neutrálnějším výrazem "uvede se", neboť celní prohlášení nemusí být vždy vyplňováno pouze deklarantem, ale též přímým zástupcem. Dále se navrhuje zrušit nadbytečné slovo "odpovídající" a nadbytečná slova "způsobem uvedeným v bodě 31", neboť je jimi odkazováno na neexistující bod 31.

Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 33 bod 2.

Změna reaguje na nejednoznačnost výkladu, kdy podle aktuálního znění vyhlášky není zcela zřejmé, zda se přídavné kódy daně z přidané hodnoty stanovené v části III přílohy č. 1 uvádí v celním prohlášení i tehdy, pokud je celní prohlášení činěno na účet plátce daně z přidané hodnoty.

Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 37

Ve znění dochází k obsahovému sjednocení s ustanovením uvedeným v části II písm. A Kolonce 37, dále je důvodem pro tuto změnu skutečnost, že současné znění mimo jiné odkazuje na přílohu 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, jehož platnost skončila k 30. dubnu 2016.

Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 43

Znění reaguje na skutečnost, že podle aktuálního znění vyhlášky by bylo možné uvádět do této Kolonky pouze kód "1", nikoliv další kódy ("2" až "6") stanovené pro tyto účely v dodatku D1 přílohy 9 TDA.

Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 44 bod 1.

Jedná se o legislativně technickou úpravu zpřesněním formulací

Nahrávám...
Nahrávám...