dnes je 2.2.2023

Input:

Informační technologie pro skladování (Warehouse Management Systems)

11.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Informační technologie pro skladování (Warehouse Management Systems)

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Informační a komunikační technologie (zkráceně ICT) obecně zahrnují technologie, systémy, aktivity a procesy, které umožňují vznik, elektronické zobrazování, zpracování, skladování a přenos informací a dat.

Warehouse Management Systems

Informační systémy pro řízení skladů se anglicky nazývají Warehouse Management Systems (WMS).

Tyto systémy WMS umožňují plnou automatizaci skladových procesů od objednání zboží až po jeho expedici. Dokáží práci automaticky plánovat a evidovat, ale také následně kontrolovat, a to prostřednictvím sofistikovaných logistických algoritmů.

Základními procesy, které jsou podporovány systémy WMS, jsou:

 • evidence příjmu zboží,

 • přejímka,

 • uskladnění,

 • vychystávání,

 • kompletace,

 • expedice,

 • inventarizace,

 • analýza dat o zásobě.

Systémy WMS mohou být zaváděny jako samostatné, anebo se stávají jedním z modulů systému ERP. Mají vazbu na systémy řízení dopravy, řízení objednávek, fakturaci a účetnictví.

Předpokladem pro využití informačních systémů pro řízení skladů je jednoznačné označení skladovaných položek, regálů a ukládacích míst identifikačními znaky (čárové kódy, RFID). Pro sběr a předávání dat o ukládaných a vychystávaných položkách se využívá mobilních terminálů.

Metody vychystávání

Ve výrobě nebo v distribučním procesu se zajištění rychlé a spolehlivé dodávky materiálu nebo zboží stává čím dál tím více důležitým s nárůstem různorodosti výrobních nebo dodacích variant. Ale všude, kde pracují lidé, není možné se ubránit jejich chybám – nesprávnému vychystávání, chybnému sčítání, zmatkům nebo nesrovnalostem v přípravě zakázky či objednávky podle dané technologie. Následné náklady vyplývající z nesprávného doručení, nákladné ověřování, chybějící nebo špatné díly ve výrobním nebo distribučním procesu atd., nelze podceňovat. Proto jsou také zaváděny nové technologie vychystávání zboží a výrobků.

Dělení systémů pro vychystávání:

 • Pick by Light,

 • Put to Light,

 • Pick by Voice,

 • Supply of Material,

 • Picking Cart.

Pick by Light – volné ruce pro kompletování

Koncepce systému vychystávání se zobrazením dat na displeji (Pick by Light) spočívá v poskytování pokynů od řídícího centra skladu přímo ke skladovému operátorovi, jenž se nachází v konkrétní určené sekci skladové části. Pro tento účel se používá jednoduchý elektronický displej v kombinaci s jasně viditelným světelným značením, vybaveným jedním nebo několika ovladači a namontovaným v dané sekci. Informace jsou přenášeny přes přímé napojení na informační, inventarizační systém řízení skladu nebo na systém skladového řízení zásob. Operátor skladu může jednoznačně identifikovat danou část skladu a množství, které má připravit podle požadavku. Po vybrání zboží stiskne tlačítko OK a displej zhasne. Tato změna okamžitě vstoupí do používaného informačního systému. V závislosti na vybavení displeje je také možné podpořit tok informací o množství zásob (inventarizace) do příslušných informačních systémů.

Put to Light – stacionární distribuce zboží

Vedle výše zmíněného jsou často uváděny do praxe i opačně fungující systémy (Pick to Light). Pro tento účel jsou určeny cílové vozíky (přepravky, kontejnery), jež jsou připraveny a uchyceny na daných pozicích a do kterých se provádí sběr zboží podle objednávky. Každá pozice je vybavena množstevním displejem. Položky, které mají být vychystány, nyní přicházejí ke skladovému operátorovi jedna po druhé, např. pomocí automatického dopravníku nebo v případě dvou krokové metody, pomocí kompletovacího vozíku. Po tomto přípravném kroku následuje identifikace (např. pomocí čtečky čárových kódů nebo RFID). Displej na cílovém vozíku (kontejneru, přepravce) se rozsvítí a ukáže množství objednaných položek. Operátor vloží požadované množství do odpovídajícího vozíku (kontejneru, přepravky) a potvrdí jej na displeji. Tato technologie se často používá pro distribuční pobočky nebo jako druhý krok ve vícestupňovém vychystávání.

Pick by Voice – hlasové operace ve vychystávacích systémech

U mnoha logistických návrhů řešení je výhodné, když má operátor volné ruce a nemusí se příliš zabývat svým okolím, a to zvláště v těch skladech, kde jsou dlouhé vzdálenosti, jenž musí být pokryty nebo v případech vychystávání zboží, kde jsou zapotřebí obě ruce. Na rozdíl od tradičního způsobu vychystávání s potvrzením nebo za použití RF terminálu, v tomto případě není narušený přirozený tok pracovních postupů: operátoři mají ruce a oči stále volné pro jejich pracovní činnost. Sluchátka a mikrofon zde zcela nahradí RF terminál. Díky větší svobodě pohybu a tím i akceschopnosti, se proces vychystání objednávek stává účinnějším a efektivnějším. Obsluha klávesnice, sledování displeje a čtení objednávkového seznamu – všechny tyto kroky jsou tak nadbytečné při použití hlasového systému vychystávání. Operátor se může plně soustředit na svou práci.

Supply of Material – intervence sledování prostřednictvím senzoru

Jedním z cílů v materiálovém zásobování je snižování logistických nákladů díky optimalizaci technologie pracovních postupů. Stávající koncepce zásobování a vychystávání prostřednictvím tištěných seznamů objednávek v sobě zahrnuje mnoho zdrojů chyb a je také časově velmi náročná. Při použití této metody je každá vybraná skladová sekce vybavena zařízením pro sledování procesu vychystávání. Snímač tohoto monitorovacího systému je umístěn přímo nad skladovou sekcí a je přidělen konkrétnímu umístění displeje v polici či regálu. Software tohoto zařízení kontroluje, zde se operátor může nebo nemůže dostat do odpovídajících skladových prostor. V případě chyby je operátor informován jak vizuálně, tak i akusticky. Senzor také detekuje provedení správného postupu pracovního úkonu, jinak se úhoz na klávesnici displeje nebo jiného zařízení stane bezpředmětným.

Picking Cart – systém Pick by Light k dispozici také pro mobilní použití

Princip Pick by Light prokázal úspěch u stacionárních aplikací, např. u volně navazujících regálů nebo policových systémů. Tento systém je nyní nově také k dispozici pro vychystávací vozík. To při vychystávání, realizaci několika objednávek ve stejné době znamená velkou výhodu, neboť vozík šetří čas a redukuje vzdálenosti.

Nahrávám...
Nahrávám...