dnes je 15.2.2019
Input:

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

20.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Ing. Jiří Novotný

Novely dohody AETR

Ve druhé polovině roku 2010 došlo u Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (dohoda AETR) ke dvěma zásadním změnám. Do 29. července 2010 platilo znění této dohody sestavené z

 • vyhlášky č. 108/1976 Sb. ministra zahraničních věcí o AETR,

 • vyhlášky č. 82/1984 Sb. ministra zahraničních věcí o změnách a doplňcích k AETR,

 • sdělení č. 80/1994 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání dodatku č. 2 k AETR.

Dne 29. července 2010 bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí, kterým byly nahrazeny všechny předcházející uvedené předpisy s účinností od 29. července 2010. Tento předpis tak začal naplňovat záměr EU uvedený v závěru článku č. 2 nařízení (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, který předpokládal dosažení souladu mezi ustanoveními dohody AETR a nařízeními (ES) č. 561/2006 a (EHS) č. 3821/85 .

Prakticky to znamenalo zejména změny přílohy „Kontrolní zařízení” dohody AETR, které tuto část dohody AETR přiblížily nařízení (EHS) č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, co se týče požadavků na konstrukci, zkoušky, montáž a kontrolu digitálního kontrolního zařízení používaného v silniční dopravě. Prakticky je to provedeno tak, že příloha „Kontrolní zařízení” byla doplněna o ustanovení týkající se paměťových karet a povinností týkajících se obsluhy digitálních tachografů. Zapracování vlastní přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85 bylo zabezpečeno dodatkem 1B přílohy dohody AETR.

Dne 24. září 2010 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno sdělení č. 82/2010 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijatých změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě. Pokud předcházející sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. sjednotilo požadavky týkající se digitálního kontrolního zařízení, pak sdělení č. 82/2010 Sb. m. s. odstraňuje rozdíl mezi dohodou AETR a nařízením (ES) č. 561/2006 týkající se zejména doby řízení, bezpečnostní přestávky, doby odpočinku a činností s tím souvisejících s účinností od 20. září 2010.

Z těchto důvodů je nutné doplnit nebo upravit některá znění dohody AETR, která byla publikována sdělením č. 62/2020 Sb. m. s. Stručné shrnutí těchto doplňků i s komentářem je provedeno v následujících bodech:

 • Článek 1 je třeba doplnit o nové definice týkající se zejména doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že dohoda AETR již neobsahuje ustanovení v případě odpočinku, aby nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem, činila nejméně jednu hodinu. Byl tak odstraněn jeden ze zásadních rozdílů mezi dohodou AETR a nařízením (ES) č. 561/2006.

 • Článek 2 je třeba upravit v bodě 2. dohoda AETR již výslovně neuvádí možnost, aby státy vztahovaly ustanovení dohody AETR na člena osádky, který neopustí státní území, na němž vykonává své povolání. V případě neobchodní přepravy dohoda AETR uvádí hranici maximální přípustné hmotnosti 7,5 tuny, která nesmí být překročena, aby bylo možné uplatnit výjimku a dohoda AETR se na tuto mezinárodní dopravu nevztahovala.

 • Článek 3 v odstavci 2 nově řeší požadavky na používání záznamových listů vedených řidiči, jejichž vozidla jsou registrována ve státech, které nejsou smluvními stranami dohody AETR.

 • Článek 6 slaďuje požadavky na dobu řízení. Tady je třeba zdůraznit, že dohoda AETR již neobsahuje ustanovení, že „nejvýše po šesti denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek”. Tento požadavek je ve změněné podobě zařazen do článku 8. Zajímavé je také ustanovení obsažené v bodě 4, kde je uvedeno, že do řízení se zahrnuje veškeré řízení na území smluvních i nesmluvních stran dohody AETR.

 • Článek 7 byl změněn tak, že byl odstraněn rozdíl mezi dohodou AETR a nařízením EU týkající se možnosti rozdělení bezpečnostní přestávky. Ta může být rozdělena pouze jednou na dvě části, z nichž prvá může být minimálně 15 minut a druhá minimálně 30 minut, což je v souladu s nařízením EU. Obdobně pokud se týká doby strávené jako čekání ve vozidle na sedadle spolujezdce, na trajektu nebo ve vlaku, lze ji považovat za bezpečnostní přestávku.

 • Článek 8 týkající se odpočinku byl uveden v soulad s nařízením EU. Například zkrácení běžného denního odpočinku se provádí, obdobně jako v nařízení (ES) č. 561/2006, mezi dvěma týdenními odpočinky, nikoliv jak to stanovila původní dohoda AETR, třikrát týdně (týden byl definován jako období mezi 0.00 hodin v pondělí a 24.00 hodin v neděli). V bodě 6 je stanoven obdobně jako v nařízení EU požadavek na týdenní odpočinek, který musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku. Třetí zásadní úprava, která uvádí v soulad dohodu AETR s nařízením EU, se týká možnosti strávit ve stojícím vozidle vybaveném lehátkem denní odpočinek (zkrácený i nezkrácený), ale týdenní odpočinek pouze zkrácený. Ustanovení článku dohody AETR umožňuje obdobně jako ustanovení nařízení EU zkrátit týdenní odpočinek z 45 hodin až na 24 hodin bez ohledu na místo, kde k tomu dochází.

 • Nově je vložen článek 8a, který v souladu s požadavky nařízení EU také v dohodě

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz