dnes je 29.5.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 14: Oprava základu daně, oprava výše daně

4.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.14
DPH u přepravních služeb 14: Oprava základu daně, oprava výše daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Oprava základu daně

Opravu základu daně podle § 42 ZDPH (zákona o DPH) provede plátce v případech stanovených v odstavci 1. V případě plátců poskytujících přepravní služby jde zejména o:

  • zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění;

  • vrácení úplaty (zálohy), ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo;

  • další skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně výše základu daně. Jedná se například o snížení, popřípadě zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění, např. z důvodů uznání reklamace, sjednání nižší nebo vyšší ceny, přiznání množstevního rabatu nebo skonta za dřívější úhrady faktury.

Oprava základu daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. V daňovém přiznání se uvede za zdaňovací období, ve kterém se považuje za uskutečněnou.

Pokud měl plátce povinnost vystavit u původního zdanitelného plnění daňový doklad, je povinen do patnácti dnů od okamžiku, kdy se oprava základu daně považuje za uskutečněnou, vystavit opravný daňový doklad a také v této lhůtě tento opravný daňový doklad odeslat.

Plátce je také povinen vystavit opravný daňový doklad i v případě, že povinnost vystavit daňový doklad neměl, a přesto daňový doklad vystavil. Povinnost vystavit opravný daňový doklad v tomto případě plátce má, pokud je mu osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, dostatečně známa.

Může nastat situace, že plátce uskutečnil zdanitelné plnění pro osobu nepovinnou k dani, nevznikla mu proto povinnost vystavit této osobě daňový doklad, plátce ale daňový doklad vystavil. Na tomto daňovém dokladu neuvedl označení a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou zdanitelné plnění uskutečnil. Osoba, pro niž bylo zdanitelné plnění uskutečněno, toto zdanitelné plnění reklamovala. Plátce reklamaci uznal, provedl opravu základu daně a vzhledem k tomu, že zná osobu, která zdanitelné plnění reklamovala, vystaví opravný daňový doklad.

V případě, že je opravou základu daně snižován základ daně, například u reklamace, a plátce má povinnost vystavit opravný daňový doklad, uvede se oprava základu daně v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce opravný daňový doklad odeslal příjemci.

Oprava základu daně, provedená poskytovatelem zdanitelného plnění, má vazbu na opravu odpočtu daně podle § 74 zákona o DPH, kterou je povinen provést příjemce opravy.

Příklad:

Přepravní společnost poskytla 20. června přepravu zboží pro plátce, základ daně byl 30 000 Kč, DPH 6300 Kč. Plátce, příjemce, přepravní službu reklamoval a s poskytovatelem se 25. července dohodli, že sníží původní základ daně o 10 000 Kč. Plátce, který přepravu poskytl, vystavil opravný daňový doklad a 5. srpna ho odeslal příjemci. Plátce, který provedl opravu základu daně, snížil základ daně v daňovém přiznání podaném za srpen. Plátce, příjemce opravy, původně uplatnil nárok na odpočet daně 6300 Kč a byl povinen opravit odpočet daně již v daňovém přiznání za zdaňovací období červenec, protože v červenci se o opravě základu daně dozvěděl.

Opravu základu daně provede plátce ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň nejen u původního uskutečněného zdanitelného plnění, ale také při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění.

Finanční bonusy a skonta

Poskytování tzv. finančního bonusu se v praxi často uplatňuje jako prostředek, který motivuje odběratele např. k nákupu zboží (nebo služeb) ve větším objemu nebo v případě poskytnutí tzv. "skonta" k dřívější úhradě dlužné částky za odebrané zboží nebo poskytnuté služby.

Plátci poskytující přepravní služby se dostávají do pozice příjemce, popřípadě poskytovatele, bonusu nebo skonta například za dřívější úhradu faktury. Přijetí bonusu nebo skonta znamená pro poskytovatele povinnost provést opravu základu daně a pro plátce, dopravce, který je příjemcem takového plnění, to znamená povinnost provést opravu odpočtu daně podle § 74 odst. 1 ZDPH.

Příklad:

Společnost provozující autodopravu, plátce, nabízí zájemcům o přepravní služby (odběratelům)

Nahrávám...
Nahrávám...