dnes je 10.12.2022

Input:

DPH u přepravních služeb 11: Základ daně

21.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.11
DPH u přepravních služeb 11: Základ daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Pro plátce je zásadní správné stanovení základu daně. Obdobně jako se stanoví základ daně u zdanitelných plnění, se postupuje i pro stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně.

Do základu daně se zahrnuje

Obecně podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platí, že základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má plátce obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, bez daně za toto zdanitelné plnění. Základ daně v sobě zahrnuje vždy spotřební daň.

Při stanovení základu daně nezáleží na tom, zda úplatu poskytne sám příjemce zdanitelného plnění nebo třetí osoba.

Pokud je před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, je základem daně částka přijaté úplaty, snížená o daň. Přijatá záloha je proto vždy včetně daně.

Výpočet základu daně při uskutečnění zdanitelného plnění se provede podle § 37a zákona o DPH. Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 zákona o DPH a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zákona o DPH.

Pro plátce, kteří poskytují zdanitelná plnění, jejichž součástí jsou také přepravní služby, je podstatné, že základ daně zahrnuje i vedlejší náklady související s poskytnutým plněním. Vedlejšími výdaji jsou zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.

Veškeré náklady spojené s dodáním zboží či poskytnutím služby tvoří jeden základ daně s jedním daňovým režimem, např. dodávka zboží ve snížené sazbě daně a s ní spojená přeprava bude také ve snížené sazbě daně jako jeden základ daně, protože jde o jednu ekonomickou transakci.

Příklad:

Plátce prodává palivové dřevo a současně toto dřevo rozváží svým zákazníkům. Do hodnoty palivového dřeva zahrne také hodnotu poskytnuté přepravy a u celkové dodávky dřeva uplatní první sníženou sazbu daně 15 %.

Příklad:

Plátce prodává palivové dřevo. Rozvoz pro něho zajišťuje přepravní společnost. Přepravní společnost vyfakturuje plátci přepravu dřeva a u této přepravy uplatní základní sazbu daně. Plátce z této přepravy dřeva uplatní nárok na odpočet daně, hodnotu přepravní služby zahrne do hodnoty dřeva a u celé dodávky dřeva uplatní první sníženou sazbu daně 15 %.

Do základu daně se zahrnují daně, cla, dávky a poplatky. Tyto položky jsou cenotvornou složkou. U plátců poskytujících přepravní služby se může jednat například o mýtné.

Tato pravidla se vztahují v plném rozsahu také na režim přenesení daňové povinnosti, především na přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, protože plátci poskytují stavební práce často s přepravou stavebního materiálu.

Příklad:

Plátce staví rodinné domy pro sociální bydlení pro jiného plátce. Přepravu stavebního materiálu na výstavbu těchto domů pro něho zajišťuje přepravní společnost. Přepravní společnost vyfakturuje plátci přepravu stavebního materiálu se základní sazbou daně. Plátce uplatní z této přijaté služby nárok na odpočet daně a hodnotu přepravní služby, jako vedlejší výdaj, zahrne do hodnoty poskytnuté služby výstavby rodinných domů pro sociální bydlení a u této služby uplatní první sníženou sazbu daně 15 %.

Do základu daně se zahrnuje také materiál přímo související s poskytnutím služby.

Příklad:

Plátci poskytujícímu přepravní služby se porouchal kamion. Plátce, který provedl opravu kamionu, do hodnoty opravy zahrnul také součástky, jež na opravu použil, a vyfakturoval službu opravy kamionu, u které uplatnil základní sazbu daně.

Do základu daně se nezahrnuje

Podle zákona o DPH se do základu daně nezahrnuje pouze částka vzniklá zaokrouhlením celkové konečné úplaty na celou korunu, pokud byla platba při uskutečnění zdanitelného plnění provedena v hotovosti.

Pokud je u hotovostní platby daň uvedena na haléře, zákazník

Nahrávám...
Nahrávám...