dnes je 28.1.2023

Input:

DPH u přepravních služeb 04: Identifikované osoby

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.4
DPH u přepravních služeb 04: Identifikované osoby

Ing. Zdeněk Kuneš

V určitých případech, uvedených v zákonu o DPH, se osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani nestane plátcem, ale stane se identifikovanou osobou.

U osob poskytujících přepravní službu se může jednat o případy, kdy osoba, jež není plátcem, pořídí zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně (§ 6g zákona č. 235/2004 Sb., o DPH), nebo přijme službu od neusazené osoby (§ 6h), nebo poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1.

Jde o zjednodušení systému registrace. Této osobě povinné k dani je přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH a zákon o DPH se na ni nevztahuje v plném rozsahu. Identifikovaná osoba je povinna přiznat a zaplatit daň jen v určitých zákonem o DPH uvedených případech, nebo je povinna vykázat plnění v souhrnném hlášení.

Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení a nemá nikdy nárok na odpočet daně.

Identifikovaná osoba je podle § 97 zákona o DPH povinna podat přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně do patnácti dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Zdaňovacím obdobím je pro identifikovanou osobu podle § 99 zákona o DPH vždy kalendářní měsíc.

Identifikovaná osoba podává daňové přiznání vždy za příslušný kalendářní měsíc, v němž uskuteční plnění, ze kterého jí vznikne povinnost přiznat daň.

Podle § 101 zákona o DPH je identifikovaná osoba povinna podat daňové přiznání.

V případě, že identifikované osobě nevznikne povinnost přiznat daň, na rozdíl od plátce daňové přiznání nepodává.

§ 101a zákona o DPH je upravena elektronická forma podání.

Z tohoto ustanovení mimo jiné vyplývá, že plátce je povinen daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo jiné hlášení podat pouze elektronicky. Stejně tak lze přihlášku k registraci za plátce podat pouze elektronicky.

Tyto povinnosti se však dosud nevztahují na identifikovanou osobu. Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci identifikované osoby v listinné podobě, stejně tak může v listinné podobě identifikovaná osoba podat daňové přiznání. Od 1. 1. 2021 bude muset ale identifikovaná osoba podat v elektronické podobě také přihlášku k registraci a daňové přiznání.

Pokud poskytne osoba povinná k dani, která není plátcem, službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, stane se identifikovanou osobou a je povinna podat souhrnné hlášení a hodnotu této služby uvést v tomto souhrnném hlášení. Daňové přiznání v tomto případě nepodává.

Souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba v elektronické podobě.

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se může stát identifikovanou osobou také dobrovolně (§ 6k a 6l zákona o DPH).

Dobrovolná registrace za identifikovanou osobu je umožněna také osobě, která bude uskutečňovat pořízení zboží z jiného členského státu, jež není předmětem daně, a tato osoba, se rozhodne, že toto pořízené zboží předmětem daně bude.

Důvodem, proč se rozhodne pro dobrovolnou registraci za identifikovanou osobu, může být to, že chce mít možnost dodavateli z jiného členského státu ještě před nákupem zboží poskytnout daňové identifikační číslo a zboží nakoupit v jiném členském státě bez daně.

Tento podnikatel se také stane identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o registraci identifikované osoby.

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, se může zaregistrovat za identifikovanou osobu dobrovolně i v případech, kdy od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o přijetí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Zákon o DPH umožňuje také dobrovolnou registraci za identifikovanou osobu v případě, kdy osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH (nevztahuje se na poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně).

V případě dobrovolné registrace za identifikovanou osobu se osoba povinná k dani identifikovanou osobou stává ode dne, který následuje po dni oznámení rozhodnutí o registraci.

Pořízení zboží z jiného členského státu – § 6g zákona o DPH

Pokud osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani pořídí v tuzemsku zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř Evropského společenství formou třístranného obchodu, je identifikovanou osobou ode dne prvního pořízení zboží, které je předmětem daně.

Pořízením zboží z jiného členského státu se podle § 16 zákona o DPH rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, za podmínky, že zboží musí být fyzicky přepraveno nebo přemístěno z jiného členského státu do tuzemska.

Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která při pořízení zboží z jiného členského státu překročí limit 326 000 Kč

Pro osoby poskytující přepravní služby může jít o případy, kdy osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, pořídí zboží z jiného členského státu a celková hodnota pořízeného zboží bez daně překročila v příslušném kalendářním roce limit 326 000 Kč.

Při pořízení zboží z jiného členského státu se do částky 326 000 Kč nezahrnuje hodnota pořízeného nového dopravního prostředku, zboží, které je předmětem spotřební daně, a zboží, které je uvedeno v § 2a odst. 1 zákona o DPH (například zboží, které je ve státě odeslání nebo přepravy předmětem daně s použitím zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím).

Příklad:

Podnikatel poskytující autodopravu, neplátce, pořídil 10. června 2019 z Německa ojetý nákladní automobil v hodnotě 550 000 Kč. Dnem 10. června 2019 se stal identifikovanou osobou, přihlášku k registraci byl povinen podat do 25. června 2019. Za měsíc červen 2019 podal daňové přiznání a přiznal daň 115 500 Kč.

Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která pořídí z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží se spotřební daní

U dopravců, kteří nejsou plátci, může nastat

Nahrávám...
Nahrávám...