dnes je 9.12.2023

Input:

DPH u přepravních služeb 03: Stanovení obratu, registrace plátce

5.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.3
DPH u přepravních služeb 03: Stanovení obratu, registrace plátce

Ing. Zdeněk Kuneš

Pokud poskytuje přepravní služby osoba povinná k dani, která není plátcem, je povinna sledovat obrat pro registraci plátce.

Do obratu se osobě povinné k dani zahrnuje úplata, která této osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Jedná se o zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, jako je například vývoz zboží nebo dodání zboží do jiného členského státu. Pro osoby, které poskytují přepravní služby, je důležité, že se do obratu zahrnují služby vázané na dovoz zboží a vývoz zboží, které jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.

Dále se do obratu zahrnují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečněnou nahodile nebo příležitostně. Doplňkovou činností je činnost, která nepředstavuje sama o sobě cíl pro zákazníka a je umělé ji oddělovat od hlavního plnění. Jedná se o finanční činnosti, pojišťovací činnosti a dodání a nájem nemovité věci.

Do obratu nezahrnuje osoba povinná k dani úplaty za plnění, která jsou uskutečněna mimo tuzemsko, protože tato plnění nejsou předmětem daně. Jsou předmětem daně v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

Pro přepravní firmy to znamená, že do obratu nezahrnují přepravu zboží uskutečněnou pro osobu povinnou k dani v jiném členském státě nebo pro zahraniční osobu.

Do obratu se nezapočítává úplata, obdržená jako záloha na zdanitelné plnění.

Osoba povinná k dani zahrne do obratu všechna uskutečněná plnění, za která dostane zaplaceno, ale také ta, za něž zaplaceno nedostane. Hlavním ukazatelem je den uskutečnění zdanitelného plnění (nebo plnění osvobozeného s nárokem na odpočet a uvedených výjimek osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně), a dále hodnota náležející úplaty k datu uskutečnění plnění.

Obrat si sleduje osoba povinná k dani zpětně, a pokud za 12 bezprostředně předcházejících, po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne její obrat částku 1 000 000 Kč, stane se plátcem.

V takovém případě je povinna do 15 dnů ode dne, kdy překročila obrat, podat přihlášku k registraci a plátcem se stane od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

Limit 1 000 000 Kč se nevztahuje na

Nahrávám...
Nahrávám...