dnes je 28.1.2023

Input:

Dohoda AETR a logistika

22.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5 Dohoda AETR a logistika

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Dohoda AETR

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) vznikla za účelem podpory rozvoje a zlepšení mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy. Vychází také mj. z nutnosti zvýšit bezpečnost silničního provozu, upravuje některé podmínky práce v mezinárodní silniční dopravě v souladu se zásadami Mezinárodní organizace práce.

V České republice byla Dohoda AETR (ve znění změn a dodatků vypracovaných Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) vyhlášena jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. To bylo následně změněno a doplněno sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.

Dohoda AETR platí na území každé smluvní strany pro veškerou mezinárodní silniční dopravu prováděnou jakýmkoli vozidlem registrovaným na území zmíněné smluvní strany nebo na území kterékoli jiné smluvní strany. V současné době je Dohoda podepsána 49 evropskými státy.

Dohoda AETR se nevztahuje na mezinárodní silniční dopravu prováděnou:

 • vozidly určenými pro přepravu nákladu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,5 tuny;

 • vozidly určenými pro přepravu cestujících, která jsou na základě své konstrukce a vybavení vhodná pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče a jsou k tomuto účelu určena;

 • vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km;

 • vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;

 • vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jim svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;

 • vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;

 • specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;

 • speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;

 • vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;

 • vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě nákladu;

 • obchodními vozidly, jež jsou podle právních předpisů smluvní strany, ve které se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo nákladu.

Po uplynutí tří let od účinnosti Dohody může každá smluvní strana požádat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, aby byla svolána konference za účelem revize Dohody. Generální tajemník vyrozumí o této žádosti všechny smluvní strany a svolá revizní konferenci, jestliže do čtyř měsíců ode dne, kdy odeslal vyrozumění, nejméně třetina smluvních stran projeví svůj souhlas s touto žádostí.

Dohoda AETR přesně vymezuje základní pojmy, určuje podmínky, kdy se na profesionální účastníky silničního provozu vztahuje, udává věkové i profesionální požadavky na řidiče, určuje maximální dobu řízení, přestávky řidičů a také udává výjimky z těchto pravidel.

K vybraným všeobecným zásadám Dohody AETR například mj. patří:

 • Minimální věk řidičů nákladní dopravy je 18 let pro vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně přívěsu a návěsu nepřesahuje 7,5 t.

 • Minimální věk řidičů osobní dopravy je 21 let.

 • Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. Nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena až na 10 hodin, týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.

 • Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou bezpečnostní přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato bezpečnostní přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut.

 • Řidič musí dodržovat denní a týdenní doby odpočinku, v průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič novou denní dobu odpočinku. Je-li denní doba odpočinku v průběhu těchto 24 hodin alespoň 9 hodin, ale kratší než 11 hodin, považuje se dotyčná denní doba odpočinku za zkrácenou.

 • V případě, že řízení probíhá v časovém úseku mezi 22:00 a 6:00 hod., musí být po 1. lednu 2014 vozidlo provozováno s více řidiči nebo musí být doba řízení zkrácena na tři hodiny.

 • Během všech částí denní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.

 • Dopravce je povinen pravidelně kontrolovat doby řízení, doby jiné práce a doby odpočinku, s použitím veškerých dokladů, jež má k dispozici, například osobních kontrolních knížek. Zjistí-li jakékoliv porušení této Dohody, je povinen neprodleně učinit nápravu a zabránit opakování, například změnou pracovní doby a trasy.

 • Dopravce také odpovídá za porušení, kterých se dopustí

Nahrávám...
Nahrávám...