dnes je 3.6.2023

Input:

Daň z příjmů z pohledu dopravce

16.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1
Daň z příjmů z pohledu dopravce

Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík

Daň z příjmů je pro právnické osoby i pro fyzické osoby upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP). K uplatňování daně z příjmů jsou pak Generálním finančním ředitelstvím vydávány metodické pokyny řady D a sdělení, která jsou uveřejňována ve Finančním zpravodaji a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz .

Účetnictví

Vzhledem k tomu, že ZDP nemůže řešit celou rozsáhlou škálu nákladů souvisejících s podnikatelskou a jinou činností všech daňových subjektů, vychází při zjišťování základu daně z řádně vedeného účetnictví příslušného subjektu, z výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů a bez vlivu účetní metody komponentního opisování (§ 23 odst. 2 a 10 ZDP). Také proto má z hlediska ZDP značný význam správné vedení účetnictví, příp. daňové evidence. Přitom je nutno postupovat v souladu zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ), Českými účetními standardy (dále jen ČÚS) a příslušnou prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví. V případě vedení daňové evidence pak zejména podle § 7b ZDP.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) povinně vedou:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

 • zahraniční osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

 • organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,

 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejichž podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,

 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,

 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je účetní jednotkou

 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,

 • svěřenské fondy podle občanského zákoníku,

 • fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

 • investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

 • ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Zahraniční fyzické osoby vedou účetnictví při splnění podmínek pro tuzemské fyzické osoby.

Rozsah vedení účetnictví

Účetní jednotky vedou účetnictví v zásadě v plném rozsahu. Některé účetní jednotky však mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Z fyzických osob mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ty účetní jednotky, které jsou malou účetní jednotkou podle § 1b odst. 2 ZoÚ nebo mikro účetní jednotkou podle § 1b odst. 1 zákona o účetnictví a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Zjednodušený rozsah vedení účetnictví je definován v § 13a ZoÚ, přičemž zjednodušení spočívá v možnosti:

 • sestavení účtového rozvrhu na úrovni skupinových účtů,

 • spojení účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,

 • neaplikovat zásadu opatrnosti v účetnictví (účtování o rezervách a opravných položkách), s výjimkou účtování o oprávkách,

 • neaplikovat účtování o reálném přecenění majetku a závazků a přeceňování ekvivalencí.

Při vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny postupovat také podle prováděcí vyhlášky k ZoÚ, tj. podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, a podle Českých účetních standardů.

Účetní jednotka právnická osoba, případně zahraniční právnická osoba, může vést jednoduché účetnictví a to za splnění podmínek stanovených v § 1f zákona o účetnictví.

České účetní standardy

V následující tabulce je uveden seznam Českých účetních standardů pro podnikatele. Tyto účetní standardy a jejich změny jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji.

Číslo  Název Českého účetního standardu 
001  Účty a zásady účtování na účtech 
002  Otevírání a uzavírání účetních knih 
003  Odložená daň 
004  Rezervy 
005  Opravné položky 
006  Kursové rozdíly 
007  Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 
008  Operace s cennými papíry a podíly 
009  Deriváty 
010  Zrušen 
011  Operace s obchodním závodem
012  Změny vlastního kapitálu 
013  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
014  Dlouhodobý finanční majetek 
015  Zásoby 
016  Krátkodobý finanční majetek, peněnžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím  
017  Zúčtovací vztahy 
018  Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
019  Náklady a výnosy 
020  Konsolidace 
021  Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 
022  Iventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 
023  Přehled o peněžních tocích 

Daňová evidence

ZDP v ustanovení § 7 odst. 13 stanoví, že poplatníci s příjmy podle § 7 odst. 1 a odst. 2 ZDP, kteří nevedou účetnictví a neuplatňují výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP a jejichž daň se nerovná paušální dani, jsou povinni vést daňovou evidenci.

Nahrávám...
Nahrávám...