dnes je 21.6.2024

Input:

Další požadavky na osádku vozidla

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.11
Další požadavky na osádku vozidla

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Přeprava osob

V dopravních jednotkách, jimiž se přepravují nebezpečné látky, je zakázáno přepravovat osoby kromě členů osádky vozidla.

Člen osádky vozidla je řidič nebo jakákoli jiná osoba doprovázející řidiče z bezpečnostních, zabezpečovacích, výcvikových nebo provozních důvodů (při přepravě plně podle ADR musejí být i spolucestující ve vozidle vyškoleni minimálně podle 1.3 ADR jako osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí).

Přenosná osvětlovací zařízení

(1) Přenosné svítilny nesmějí mít kovový povrch, který by mohl vyvolat jiskření. Vstup do vozidla s osvětlovacím tělesem s otevřeným ohněm je zakázán. Mimoto používaná osvětlovací tělesa nesmějí mít kovový povrch, který by mohl vyvolat jiskření.

(2) Je zakázáno vstupovat do uzavřeného (skříňového) vozidla, kterým se přepravují kapaliny s bodem vzplanutí 60 °C nebo nižším nebo hořlavé látky nebo předměty třídy 2, s jinými osvětlovacími tělesy než s přenosnými svítilnami konstruovanými a vyrobenými tak, aby nemohly zapálit hořlavé páry nebo plyny, které se mohly rozšířit ve vnitřním prostoru vozidla (jedná se o tzv. svítilnu do výbušného prostředí, která je označena symbolem "EX").

Zákaz otevírání kusu

Řidič ani žádný jiný člen osádky nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci.

Zákaz kouření

Při provádění ložných operací je zakázáno kouřit ve vozidlech a kontejnerech a v jejich blízkosti, což je zhruba 15 m. Tento zákaz se týká také elektronických cigaret nebo podobných prostředků.

Běh motoru při nakládce nebo vykládce

Během nakládky a vykládky musí být motor zastaven, kromě případů, kdy je nutno použít motor pro pohon čerpadel nebo jiných zařízení pro nakládku nebo vykládku vozidla nebo kdy toto použití připouštějí právní předpisy země, v níž se vozidlo nachází.

Používání parkovací brzdy

Žádná vozidla přepravující nebezpečné věci nesmějí stát bez zatažených parkovacích brzd. Přípojná vozidla bez brzdových ústrojí musejí být při stání mimo provoz založena nejméně jedním zakládacím klínem.

Požadavky na dozor nad vozidly

Vozidla přepravující nebezpečné věci v množstvích uvedených ve zvláštních ustanoveních (S1, S14 - S21 - sloupec 19 tabulky A kapitoly 3.2 ADR) pro dané látky musejí být pod dozorem nebo smějí být zaparkována bez dozoru v objektu dopravního nebo průmyslového závodu, který poskytuje plnou záruku bezpečnosti. Nejsou-li tyto možnosti parkování, může být vozidlo po vhodných bezpečnostních opatřeních zaparkováno na izolovaném místě odpovídajícím podmínkám stanoveným pod písmeny a), b) nebo c):

  1. parkoviště hlídané dozorcem, který byl informován o povaze nákladu a místě, kde se zdržuje řidič;
  2. veřejné nebo soukromé parkoviště, na němž vozidlo nebude pravděpodobně vystaveno žádnému nebezpečí poškození jinými vozidly, nebo
  3. vhodné volné prostranství situované stranou od veřejných pozemních komunikací a obývaných míst, které normálně neslouží veřejnosti jako cesta nebo shromaždiště.

Parkovišť uvedených pod písmenem b) se smí použít jen v případě, že nejsou k dispozici parkoviště uvedená pod písmenem a), a parkovišť uvedených pod písmenem c) se smí použít jen, nejsou-li k dispozici parkoviště uvedená pod písmeny a) a b).

Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení o dozoru nad vozidly neplatí pro všechny nebezpečné věci. Záleží na druhu nebezpečné věci (UN číslu a obalové skupině) a na přepravovaném množství. Například dozor nad vozidly je stanoven při přepravě jakéhokoliv množství (od 0 kg čisté hmotnosti) některých výbušných látek nebo při přepravě více než 3000 litrů benzínu v cisterně (UN 1203, II) nebo u řady silně žíravých či velmi toxických látek často od hmotnosti 5 či 10 tun. U řady látek není při jejich přepravě v jakémkoli množství dozor stanoven vůbec, např. nafta motorová (UN 1202, III).

Příklady:

Nahrávám...
Nahrávám...