dnes je 26.5.2020

Input:

Co přinese připravovaná novela zákona o silniční dopravě?

26.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Co přinese připravovaná novela zákona o silniční dopravě?

Ing. Jiří Novotný

Vláda ČR na svém zasedání 4. listopadu 2019 schválila usnesením 768 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V následující části se zaměříme na novelu zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Jedná se o 29. připravovanou novelu tohoto zákona. Novela zákona je zaměřena na vybraná témata, která musí být předmětem zvláštní vnitrostátní regulace, aby byly splněny závazky vyplývající z členství České republiky v Evropské unii. Jedná se zejména o

  • požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na uchovávání záznamů o těchto skutečnostech,

  • kontrolu a správní trestání nedodržení požadavků uvedených v předcházejícím bodě,

  • vydávání a odevzdání karet tachografů a vedení příslušného informačního systému,

  • podmínky profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel.

V případě požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a uchovávání záznamů o těchto činnostech provedené změny vedou ke zpřehlednění požadavků, které jsou uvedeny v současné době v prováděcí vyhlášce č. 478/2000 Sb. a jejich zapracování do zákona o silniční dopravě. Znamená to mimo jiné neopisovat do zákona požadavky, které obsahují nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014 a Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě dohoda AETR ). Do zákona budou nově zapracovány výjimky z článků 5 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006, které mohou členské státy vyjmout z působnosti nařízení, včetně uplatnění vnitrostátních předpisů na stanovení doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.

Jako příklad navrhované změny týkající se výjimek lze uvést, že návrh předpokládá ponechání rozsahu výjimek, ale s ohledem na rozlohu ČR navrhuje zkrácení délky okruhu, v němž musí být přeprava provedena, ze 100 km na 50 km. Těmto vyjmutým přepravám budou v zákoně vymezeny požadavky na bezpečnostní přestávky. Doba řízení nebude předmětem regulace. Požadavky na dobu odpočinku se budou řídit nařízením (ES) č. 561/2006. V případě vedení a uchovávání záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u vyjmutých přeprav bude uplatněn princip, dle něhož u vozidel vybavených tachografem bude povinnost vést záznam v souladu s nařízením (EU) č. 165/2014 (to znamená tachografem). U vozidel nevybavených tachografem bude možné vést záznam ručně nebo jiným záznamovým zařízením. Povinnost předložení záznamů při kontrole je navrženo rozšířit na dobu 8 dnů. Výjimky provedené přímo nařízením (ES) č. 561/2006 (článek 3) budou řešeny obdobně jako doposud, pouze budou ošetřeny přímo zákonem.

V části týkající se kontroly a správního trestání nedodržení požadavků týkajících se doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku a jejich uchovávání, novela zákona předpokládá uvedení národního předpisu do souladu s unijním a to se týká zvláštních vozidel (zejména zemědělských nebo lesnických traktorů) a vozidel používaných k neobchodní přepravě zboží, pokud jejich hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny. Výsledkem bude možnost postihu řidičů za nedodržení těchto požadavků.

Návrh zákona předpokládá zvýšení horní