dnes je 21.6.2024

Input:

Co přinese dopravcům balíček Fit for 55?

29.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Co přinese dopravcům balíček Fit for 55?

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Přijetím Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu z prosince roku 1997 a následně i Pařížské dohody z listopadu roku 2016 se zúčastněné země zavázaly vyvíjet úsilí, směřující ke snížení emisí skleníkových plynů. Evropská unie a její členské země, které patří k významným světovým ekonomikám, se ke zmíněným dokumentům připojily závazkem snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990.

Do roku 2020 se nicméně Evropské unii podařilo emise snížit o 31 % ve srovnání s úrovní roku 1990 a dosáhnout tím i nejnižší úrovně za předcházejících 30 let. V souladu s obsahem článku č. 191 zakládajících smluv o Evropské unii1 představila následně Evropská komise tzv. Zelenou dohodu pro Evropu s návrhem ambiciózních opatření, jejichž cílem je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % a dosáhnout do roku 2050 úplné dekarbonizace evropského prostoru.

Za účelem naplnění cílů tzv. Zelené dohody je nutné vytvořit a přijmout celou řadu legislativních opatření a konkrétních prováděcích předpisů. Jedním z takových opatření je také balíček Fit for 55, který obsahuje řadu námětů na úpravu a aktualizaci stávajících právních předpisů, a to jak na unijní, tak i národní úrovni, a na zavedení nových opatření, jejichž cílem je zajistit dosažení klimatických záměrů, vytýčených Evropskou radou a Evropským parlamentem. Zvolený název projektu Fit for 55 výstižně poukazuje na unijní cíl: snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů minimálně o 55 %. Uvedený balíček opatření může vytvořit soudržný a vyvážený rámec pro dosažení unijních klimatických cílů a současně také:

 • podpořit rozumnou a sociálně vyváženou transformaci ekonomik členských zemí EU,

 • posílit konkurenční schopnost průmyslu EU a zároveň zajistit srovnatelné podnikatelské podmínky vůči hospodářským subjektům ze třetích zemí,

 • upevnit vedoucí postavení EU v celosvětovém boji proti změně klimatu.

Celá řada opatření, navrhovaných balíčkem Fit for 55, zasahuje do sféry tuzemské a mezinárodní dopravy a jejich cílem je přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v tomto odvětví. Z navrhovaných opatření, která se dotýkají přímo dopravy, je třeba uvést následující:

 • snížení povolených emisí pro nová vozidla, a to jak osobní, tak i užitková, které má podpořit širší využívání elektromobility a nízkoemisních dopravních prostředků,

 • podpora elektromobility, pro kterou balíček navrhuje různá opatření, jakými jsou například finanční pobídky pro nákup elektromobilů, podpora výstavby nabíjecí infrastruktury a další,

 • zavedení palivové kvalifikace, která by omezovala používání paliv s vysokým obsahem skleníkových plynů v letecké a lodní dopravě.

 • snížení emisí v letecké dopravě, včetně zavádění uhlíkových mezníků, podpora inovací a vývoje nových leteckých paliv s nízkými emisemi,

 • zvýšení podílu obnovitelných paliv v námořní dopravě.

Stěžejním nástrojem klimatické politiky Evropské unie je systém obchodování s emisemi, opírající se o stanovené limitní stropy emisí v energeticky náročných průmyslových odvětvích a odvětvích výroby energie. Od jeho zavedení v roce 2005 bylo v zemích EU zaznamenáno snížení emisí o 41 %.

Balíček Fit for 55 si položil za cíl upravit systém obchodování s emisemi tak, aby jeho výstupy byly ještě ambicióznější než dosavadní. Nově proto navrhl zapracovat do svého obsahu také:

 • snížení emise skleníkových plynů z námořní dopravy,

 • rychlejší snižování počtu emisních povolenek v systému a postupné rušení dosavadních bezplatných povolenek pro vybraná odvětví,

 • vytvoření celosvětového programu kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví.

Kromě toho balíček navrhl další samostatný systém pro obchodování s emisemi, zaměřený na kancelářské a obytné budovy, vybrané druhy dopravy a na další ekonomická odvětví. Rada pro životní prostředí v červnu 2022 návrh na revizi systému obchodování s emisemi přijala a v listopadu 2022 získala předběžný souhlas Evropského parlamentu, zahrnující navýšení ambicí ve snižování emisí do roku 2030 v odvětvích, na která se systém obchodování vztahuje – tedy včetně dopravy. V prosinci 2022 dosáhly také Rada a Evropský parlament předběžné dohody o revizi systému obchodování s emisemi na odvětví vztahující se k letectví.

Silniční doprava

Osobní a dodávkové automobily se v Evropské unii na emisích oxidu uhličitého dlouhodobě podílejí asi 15 %. Balíček Fit for 55 se proto zaměřuje i na revizi pravidel uhlíkové emise z těchto vozidel. V červnu 2022 zavedla Rada celounijní cíle postupného snižování emisí pro osobní automobily a dodávky do roku 2030 a na další období, včetně 100% snížení emisí u nových osobních automobilů a dodávek od roku 2035. Dohody s Evropským parlamentem bylo dosaženo v říjnu 2022, v březnu 2023 bylo příslušné nařízení Radou přijato.

Pro osobní a dodávkové automobily, nově registrované v Evropské unii, zamýšlí Evropská komise zavést od roku 2035 novou kategorii vozidel se spalovacími motory, která by měla být provozována výhradně na klimaticky neutrální e-paliva. Dalším krokem by mělo být nařízení o limitech CO2, které stanoví, jak budou tato vozidla započítávána do limitů pro vozový park.

Emise těžkých užitkových vozidel nejsou sice součástí balíčku Fit for 55, ale balíček doplňují. Podle návrhu Evropské komise, podaného Evropskému parlamentu, mají být limity pro vozový park subjektů produkujících CO2 v roce 2030 nižší o 45 % oproti roku 2019, v roce 2035 o 65 % a od roku 2040 o 90 %. Některé typy vozidel, například vojenská a hasičská vozidla nebo speciální nákladní vozidla pro těžkou dopravu, mají zůstat z omezení vyňata. Podle návrhu Evropské komise mohou být nákladní automobily, vozidla s palivovými články a vozidla s motory na spalování vodíku uznány za vozidla s nulovými emisemi. O návrhu komise však stále ještě probíhá diskuse.

Letecká doprava

Podle balíčku Fit for 55 může významně snížit emise z leteckého provozu používání udržitelných leteckých paliv (biopaliv či elektrické energie). Potenciál udržitelných paliv je však dosud jenom minimálně využíván, tato paliva představují jenom zlomek z celkové spotřeby paliv v odvětví letecké dopravy (asi 0,05 %).

V současné době je zhruba 80 procent povolenek na znečišťování přidělováno v letecké přepravě bezplatně. V roce 2024 se očekává, že se tento podíl sníží na 60 procent, v roce 2025 jen asi na 40 procent. Od roku 2026 bude leteckým společnostem přidělování povolenek na emise CO2 pro lety v rámci Evropy úplně pozastaveno. Od roku 2024 do konce roku 2030 bude 20 milionů povolenek na emise CO2 vyhrazeno jako dotace pro letecké společnosti, které používají udržitelnější letecká paliva. V nadcházejících letech se povinnost obchodování s emisemi bude i nadále vztahovat na lety v rámci Evropského hospodářského prostoru, jakož i na odlety do Švýcarska a Spojeného království s tím, že systém může být v budoucnu rozšířen i na odlety do dalších třetích zemí.

Balíček současně navrhuje založení iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU, jehož cílem je snížit environmentální stopu odvětví letectví a zajistit, aby nebránilo dosažení cílů v oblasti udržitelného klimatu.

Iniciativa ReFuelEU je založena na požadavku, že:

 • dodavatelé leteckých paliv budou na unijní letiště dodávat minimálně 2 % udržitelných leteckých paliv z celkového objemu dodaného paliva do roku 2025 a tento podíl se zvýší do roku 2050 na 70 %. Nová směs leteckého paliva bude obsahovat alespoň minimální podíl syntetických paliv šetrných k životnímu prostředí, který se bude postupně zvyšovat. Do kvóty nejsou zahrnuta biopaliva z potravinářských a krmných plodin, jakož i paliva z palmového oleje nebo sóji. Naopak vodík z obnovitelných zdrojů a e-paliva jsou do kvót

Nahrávám...
Nahrávám...