dnes je 2.2.2023

Input:

Charakteristika procesu přepravy: Železniční doprava

8.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.1 Charakteristika procesu přepravy: Železniční doprava

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Veřejná drážní nákladní doprava

Podmínky, za nichž se přepravuje zboží ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řád, jeho zveřejnění vyplývá ze zákona č. 266/1994, o drahách, a musí v něm být uvedeno zejména:

a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a odesilatelem nebo příjemcem při uzavírání, plnění a ukončení přepravní smlouvy,

b) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu věcí, způsob placení přepravného,

c) věci z přepravy vyloučené,

d) podmínky pro přepravu nebezpečného zboží, zemřelých osob, snadno zkazitelných věcí, živých zvířat, odpadů, kolejových vozidel na vlastních kolech, věcí mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní povahy,

e) podmínky pro ustanovení, působnost a získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,

f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci,

g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě,

h) rozsah nároků odesilatele nebo příjemce vůči dopravci a způsob jejich uplatňování,

i) vztah mezi dopravci v nákladní drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy.

Vláda vydává přepravní řád pro veřejnou nákladní drážní dopravu nařízením. Ministerstvo dopravy vydává přepravní řád pro veřejnou drážní osobní dopravu vyhláškou. Podrobnosti přepravních podmínek mohou být stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách, které dopravce vyhlašuje v Přepravním a tarifním věstníku vydávaném Ministerstvem dopravy ČR, případně je zveřejňuje i na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti. Vyhlášené smluvní přepravní podmínky nesmějí být v rozporu s ustanoveními železničního přepravního řádu ani s ustanoveními ostatních právních předpisů a mohou obsahovat podrobnosti postupů, zejména při objednávce přepravy a výběru druhu vozu, vyrozumívání příjemce o došlé zásilce a převzetí zásilky, nakládání, ukládání a zajišťování zásilek ve voze a používání přepravních obalů, zajišťování vozů a vozových zásilek plombami včetně jejich vzoru, evidence a manipulace s nimi, přepravě spěšnin, přepravě zásilek živých zvířat a zásilek doprovázených průvodcem, přepravě kolejových vozidel na vlastních kolech, vykládce zásilek a odevzdání prázdného vozu dopravci, uplatňování práva z přepravní smlouvy, nakládání se zásilkou při zjištěném poškození drážního vozidla, změně přepravní smlouvy, odstoupení od přepravní smlouvy, zjištěném poškození nebo ztrátě přepravované zásilky, vzniku přepravní překážky a překážky při dodání vozové zásilky.

Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje odesilatel na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, pokud se dopravce s odesilatelem nedohodnou na jiných nebo dalších smluvních podmínkách.

Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (dále jen "železniční přepravní řád") stanoví podmínky pro přepravu zboží nebo živých zvířat jako vozové zásilky nebo jako spěšniny, podmínky pro odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy o přepravě zboží nebo živých zvířat včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci na dráze celostátní a na dráhách regionálních a upravuje vztahy mezi dopravcem a odesilatelem zásilky, mezi dopravcem a příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci.

Na nakládku nebo vykládku a přepravu vozových zásilek na vlečce, u nichž následuje nebo předchází uzavření přepravní smlouvy pro přepravu po dráze celostátní nebo po dráhách regionálních, se vztahují ustanovení železničního přepravního řádu přiměřeně.

Tento železniční přepravní řád se vztahuje na vnitrostátní přepravu vozových zásilek nebo spěšnin ve veřejné drážní nákladní dopravě. Pro mezinárodní přepravu vozových zásilek ve veřejné drážní nákladní dopravě se použije ustanovení železničního přepravního řádu jen tehdy, stanoví-li to mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Pro účely tohoto nařízení vlády musí být vysvětleny některé pojmy jako např.:

a) nákladní list je přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako vozové zásilky nebo jako spěšniny,

b) odesilatel je fyzická nebo právnická osoba uvedená v přepravním dokladu, jejímž jménem se podává zásilka k přepravě s příslušným přepravním dokladem,

c) příjemce je fyzická nebo právnická osoba uvedená odesilatelem v přepravním dokladu, které je zásilka podle přepravního dokladu určena,

d) zásilka je zboží nebo živá zvířata podaná k přepravě s přepravním dokladem jako vozová zásilka nebo jako spěšnina,

e) vozová zásilka je zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem; za vozovou zásilku se považují též prázdné nebo ložené kontejnery nebo výměnné nástavby přepravované na drážním vozidle a drážní vozidla v prázdném nebo loženém stavu, která nejsou ve vlastnictví dopravce přepravujícího zásilku a jsou podaná odesilatelem k přepravě s nákladním listem,

f) spěšnina je zásilka omezené hmotnosti a rozměrů, kterou lze snadno nakládat a vykládat, podanou k přepravě s přepravním listem a přepravovanou určenými vlaky veřejné drážní osobní nebo nákladní dopravy,

g) dodací lhůta je doba, do jejíhož uplynutí se dopravce zavazuje přepravit zásilku ze stanice odesílací do stanice určení a přichystat ji příjemci k převzetí,

h) rychlá vozová zásilkou je vozová zásilka podaná k přepravě s dodací lhůtou nejméně o 25 % kratší, než je dodací lhůta stanovená železničním přepravním řádem,

i) průvodce vozové zásilky je osoba pověřená odesilatelem, která během přepravy pečuje o zásilku,

j) přepravní podmínky jsou podmínky stanovené železničním přepravním řádem,

k) smluvní přepravní podmínky jsou podmínky vyhlášené dopravcem, obsahující podrobnosti přepravních podmínek.

Objednávka přepravy

Objednávku přepravy uplatní odesilatel ve stanici odesílací na tiskopisu "Přihláška nakládky". Jedná se o návrh na uzavření smlouvy o přístavbě nákladního vozu. Ta vznikne potvrzením všech dílů předloženého tiskopisu, podpisem pracovníka stanice a otiskem datového razítka. Potvrzený opis obdrží odesilatel. Přihláška může být uskutečněna telefonem, faxem, e-mailem nebo osobně, ale nejpozději při převzetí vozu musí být doložena písemně.

Přihláška nakládky

Přihláška nakládky obsahuje:

 • u právnické osoby obchodní jméno, právní formu a sídlo organizace, IČO, DIČ, číslo telefonu (tyto údaje se píší i do nákladního listu); u fyzických osob jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, číslo telefonu, popř. IČO,

 • obchodní jméno, právní formu a sídlo plátce přepravného (včetně IČ, DIČ a čísla telefonu), pokud není odesilatele,

 • odesílací stanici, kam má být vůz přistaven,

 • den přistavení vozu; případně den, do kterého žadatel akceptuje přistavení vozu,

 • druh zboží vyjádřený číslem položky NHM, hmotnost zboží,

 • počet vozů, řadu vozu,

 • stanici určení, u vývozních zásilek železnici určení a výstupní pohraniční přechodovou stanici,

 • případně náhradní vůz, který může být přistaven.

Potřeba vozů pro ucelené vlaky nebo pro vlaky tvořené směrovými a časovými požadavky se uvádí v přihlášce nakládky odděleně. Při požadavku vozu pro nakládku mimořádné zásilky se uvede v přihlášce nakládky povolení takové přepravy.

Požadovaný vůz je přistaven do 3 dnů, tzn., že přihláška nakládky musí být podána ve stanici odesílací nejpozději do 14 hodiny třetího dne před požadovaným dnem nakládky. Při požadavku speciálních nákladních vozů se tato lhůta prodlužuje (např. u cisteren až o 3 dny, u hlubinových vozů až o 8 dní).

V budoucnu se dá očekávat, že s využitím informačních systémů bude moci odesilatel objednat vůz v kterékoliv stanici (resp. v zákaznickém centru). Při dotazu dostane okamžitou odpověď, zda požadovaný vůz je, kde a kdy bude přistaven. Tím bude objednávka a přístavba vozu výrazně zjednodušena.

Vznik a splnění přepravní smlouvy

Uzavřením přepravní smlouvy vzniká právní vztah mezi dopravcem a odesilatelem, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit za přepravné a podle přepravních podmínek vozovou zásilku z odesílací stanice do stanice určení a vydat ji určenému příjemci.

Přepravní smlouva je uzavřena převzetím vozové zásilky dopravcem k přepravě a potvrzením přijetí vozové zásilky k přepravě dopravcem v nákladním listu. Uzavření přepravní smlouvy se prokazuje vyplněným nákladním listem potvrzeným dopravcem.

Vyplněný nákladní list předkládá odesilatel pro každou vozovou zásilku podávanou k přepravě. Jako vozovou zásilku lze podat k přepravě jedním nákladním listem i skupinu vozů naloženou stejným druhem zboží nebo živých zvířat určenou jednomu příjemci v jedné stanici určení.

Za splnění povinností podle zvláštních právních předpisů, které musí být splněny před podejem vozové zásilky k přepravě, odpovídá odesilatel. Odesilatel odpovídá za správnost jím uvedených údajů v nákladním listu.

Osoba, která při uzavírání přepravní smlouvy předloží dopravci vyplněný nákladní list, se považuje za osobu oprávněnou jednat jménem odesilatele.

Přeprava kontejnerů, výměnných nástaveb a sedlových návěsů se uskutečňuje podle podmínek přepravy vozových zásilek. Do nákladního listu se u pojmenování přepravované zásilky uvede kromě identifikačního čísla kontejneru nebo výměnné nástavby a SPZ sedlového návěsu též označení obsahu zásilky, přepravované v kontejneru, výměnné nástavby nebo sedlového návěsu, nebo údaj, že se kontejner, výměnná nástavba nebo sedlový návěs přepravuje v prázdném stavu.

Přeprava vozové zásilky je ukončena vyrozuměním příjemce o jejím přichystání nebo přistavením vozové zásilky na místo určené k odběru vozové zásilky v době obsluhy, dohodnuté mezi dopravcem a příjemcem.

Přepravní smlouva je splněna vydáním vozové zásilky dopravcem příjemci zapsanému v nákladním listu. Převzetí zásilky příjemcem musí být v nákladním listu potvrzeno.

Vozová zásilka může být vydána též jiné osobě než příjemci, pokud se prokáže plnou mocí udělenou příjemcem uvedeným v nákladním listu. Tato plná moc se připojí k odběrnému listu.

Nákladní list a jeho náležitosti

Nákladní list vydává dopravce a sestává ze čtyř dílů:

a) prvopis nákladního listu - vydá se příjemci ve stanici určení se zásilkou,

b) účetní list - doprovází zásilku ze stanice odesílací až do stanice určení a po splnění přepravní smlouvy zůstane dopravci, který zásilku vydal,

c) odběrný list - doprovází zásilku ze stanice odesílací až do stanice určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstane dopravci, který zásilku vydal,

d) druhopis nákladního listu - vydá se ve stanici odesílací odesilateli po přijetí zásilky k přepravě.

Přepravní doklady mohou mít též podobu elektronického záznamu, pokud postupy užité při záznamu a zpracování údajů zaručují funkční rovnocennost přepravních dokladů vydaných dopravcem v písemné podobě.

Nákladní list obsahuje:

a) název stanice odesílací a stanice určení,

b) jméno a příjmení, rodné číslo a adresu odesilatele, jde-li o fyzickou osobu,

c) obchodní jméno (název), identifikační číslo a sídlo odesilatele, jde-li o právnickou osobu,

d) jméno a příjmení a adresu příjemce, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní jméno (název), identifikační číslo, pokud je odesilateli známo, a sídlo příjemce, jde-li o právnickou osobu,

e) pojmenování obsahu přepravované zásilky včetně označení nebezpečného zboží,

f) hmotnost obsahu přepravované zásilky nebo jiný údaj o množství obsahu přepravované zásilky,

g) seznam listin, které jsou přiloženy k nákladnímu listu,

h) seznam listin, které s přepravovanou zásilkou souvisejí a nejsou k nákladnímu listu přiloženy, s uvedením místa jejich uložení,

i) obchodní jméno, identifikační číslo a sídlo dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,

j) číslo vozu, k) identifikační údaje o plombách,

l) datum a hodinu uzavření přepravní smlouvy,

m) podací a dodací číslo nákladního listu,

n) dovozné a poplatky s přepravou související,

o) potvrzení převzetí zásilky příjemcem s uvedením dne a hodiny převzetí.

Údaje v nákladním listu uvedené pod písmeny a) až h) a j) a k), vyplňuje odesilatel, ostatní údaje vyplňuje dopravce. Nákladní list může obsahovat další náležitosti stanovené ve smluvních přepravních podmínkách.

K nákladnímu listu se přikládají listiny požadované správními úřady podle zvláštních právních předpisů a další listiny s přepravovanou zásilkou související. Účetní list nákladního listu se uschová u dopravce v číselném pořadí podle kalendářního roku nejméně pět roků od data ukončení přepravní smlouvy.

Dovozné a další poplatky podle smluvních přepravních podmínek za provedení přepravy (dále jen "přepravné") hradí odesilatel, nedohodne-li se s dopravcem jinak. Nehradí-li přepravné odesilatel, uvede se dohodnutý způsob úhrady přepravného v nákladním listu.

Z přepravy je vyloučeno zboží nebo živá zvířata,

a) jejichž přeprava je zakázána mezinárodní smlouvou nebo opatřeními správních úřadů, především z důvodů zdravotních a bezpečnostních,

b) které se rozměry, hmotností nebo úpravou nehodí k žádané přepravě s ohledem na zařízení dráhy nebo drážní vozidla nebo s ohledem na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy,

c) které lze přepravovat jen při splnění zvláštních podmínek a tyto podmínky nejsou splněny (zboží vyloučené z přepravy).

Pokud bylo zboží vyloučené z přepravy podle předchozího odstavce podáno k přepravě a v nákladním listu nebylo správně pojmenováno a dopravce zjistil, že jsou obsahem vozové zásilky,

a) vozovou zásilku vrátí odesilateli, zadržel-li zásilku v odesílací stanici,

b) vozovou zásilku vyloučí z přepravy, zadržel-li zásilku na cestě, neprodleně o této skutečnosti vyrozumí odesilatele nebo příjemce.

Převzetí vozové zásilky dopravcem a její vydávání příjemci

Přepravovaná zásilka musí být balena, do vozu naložena a v něm uložena a zajištěna tak, aby byla při přepravě chráněna před ztrátou a poškozením a před vznikem škody vlivem její přirozené povahy a aby zásilka nezpůsobila škodu na jiné přepravované zásilce nebo na voze či na součástech dráhy nebo na životním prostředí a aby nedošlo k samovolnému pohybu přepravované zásilky nebo její části. Zjistí-li dopravce nesprávně uloženou nebo nezajištěnou zásilku, je oprávněn odmítnout přepravní smlouvu uzavřít.

Zásilku nakládá na svou odpovědnost a zajišťuje proti případnému poškození při přepravě odesilatel. Vůz nebo zásilka, je-li to účelné a technicky možné, se opatřují plombami (závěrami), které pokud nejsou porušeny, jsou důkazem o skutečnosti, že po dobu trvání přepravní smlouvy nedošlo k neoprávněné manipulaci se zásilkou.

Před převzetím vozové zásilky k přepravě se dopravce v odesílací stanici přesvědčí, zda jsou splněny podmínky pro sjednání přepravní smlouvy, zejména zda:

a) název stanice určení v nákladním listu odpovídá skutečnému názvu stanice a rozsahu poskytovaných přepravních služeb v této stanici,

b) číslo vozu uvedené v nákladním listu souhlasí s číslem na voze, v němž je zásilka naložena,

c) je možné započít požadovanou přepravu podávané zásilky po zjištění, že nebylo vyhlášeno přechodné omezení nebo zastavení drážní dopravy na přepravní cestě,

d) podle údajů v nákladním listu není překročena přípustná ložná hmotnost zásilky ve voze, dovolená hmotnost na nápravu a jiná omezení platná pro přepravní cestu,

e) jsou splněny zvláštní podmínky pro přepravu některých zásilek,

f) podle údaje v nákladním listu není podáno k přepravě zboží vyloučené z přepravy,

g) jsou splněna opatření správních úřadů, které musí odesilatel splnit před podejem zásilky k přepravě,

h) k nákladnímu listu jsou přiloženy listiny v něm uvedené jako jeho přílohy.

Výdej vozové zásilky se provádí za přítomnosti zástupců dopravce a příjemce. Při předávání se dopravce přesvědčí, zda je číslo vozu totožné s číslem uvedeným v nákladním listu, zda nenastaly okolnosti nasvědčující tomu, že došlo k poškození nebo ztrátě zásilky, a není-li poškozen vůz. Dopravce vozovou zásilku předá příjemci po potvrzení o jejím převzetí na odběrném listu.

Dodací lhůta

Je stanovena pro přepravu zásilky z odesílací stanice do stanice určení a skládá se z doby potřebné pro uzavření přepravní smlouvy a odeslání zásilky (tzv. výpravní lhůta) a z doby potřebné pro přepravu zásilky z odesílací stanice do stanice určení a její přichystání příjemci k odběru (tzv. přepravní lhůta).

Dodací lhůta činí:

a) pro vozové zásilky:

 • výpravní lhůta 12 hodin,

 • přepravní lhůta (za každých i jen započatých 200 km) 24 hodin,

b) pro spěšniny:

 • výpravní lhůta 12 hodin,

 • přepravní lhůta (za každých i jen započatých 400 km) 24 hodin,

nedohodne-li se dopravce s odesilatelem o dodací lhůtě jinak.

Dopravce může prodloužit dodací lhůtu při přepravě zásilek přes železniční uzly (Brno, Děčín, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem) o 12 hodin za každý uzel, při přepravě po vyjmenovaných tratích o 24 hodin za každou trať, při přepravě s přechodem na jiný rozchod o 24 hodin, při podeji nebo výdeji zásilky mimo železniční stanici s výpravním oprávněním pro vozové zásilky o 24 hodin, při změně stanice určení o 24 hodin.

Dodací lhůta začíná plynout od 0.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byla přepravní smlouva uzavřena. Výpravní lhůta se do dodací lhůty započítá pouze jednou bez ohledu na počet zúčastněných dopravců na plnění jedné přepravní smlouvy. Přepravní lhůta se počítá za úhrnnou přepravní vzdálenost ze stanice odesílací do stanice určení. Přepravní vzdálenost se počítá v tarifních kilometrech.

Dodací lhůta neplyne o nedělích a zákonných svátcích, z příčin na straně odesilatele, pro plnění celních předpisů a předpisů správních úřadů, po dobu nutnou k provedení zvláštních úkonů se zásilkou v zájmu zachování její neporušenosti (např. napájení, krmení a ošetřování zvířat, doledování) a po dobu zadržení vozové zásilky na přepravní cestě z důvodu trvání přepravní překážky a překážky při dodání vozové zásilky.

Přepravní překážkou se rozumí závada na zásilce nebo poškození vozu, které z důvodu zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy a zajištění bezpečnosti osob a životního prostředí znemožňuje další přepravu zásilky; tím není dotčena odpovědnost za vzniklou škodu. Přepravní překážkou je též okolnost, pro kterou nelze v další přepravě pokračovat z důvodu nesjízdnosti dráhy v důsledku živelní pohromy nebo nehody nebo jiného nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy.

Nemůže-li být přepravní smlouva plněna pro přepravní překážku, která vznikla v době od uzavření přepravní smlouvy až do jejího splnění a která bude trvat více než 48 hodin, dopravce neprodleně zpraví odesilatele zásilky o přepravní překážce prokazatelným způsobem a vyžádá si návrh, jak se zásilkou naložit. Nepodá-li odesilatel do 48 hodin od obdržení zprávy o vzniku přepravní překážky proveditelný návrh, jak se zásilkou naložit, dopravce ukončí přepravu a zásilka se považuje za nevyzvednuté zboží.

Při přepravě živých zvířat nebo zboží podléhajícího rychlé zkáze zpraví dopravce odesilatele o nemožnosti další přepravy vždy bez ohledu na dobu trvání přepravní překážky.

Nemůže-li být přepravní smlouva splněna vydáním vozové zásilky dopravcem příjemci proto, že příjemce odmítá zásilku převzít nebo příjemce zásilky nelze zjistit, jde o překážku při dodání.

Dopravce neprodleně zpraví odesilatele prokazatelným způsobem a vyžádá si návrh, jak se zásilkou naložit. Odesilatele rovněž upozorní, že nepodá-li proveditelný návrh do 48 hodin od obdržení zprávy o vzniku překážky, bude opět zásilka považována za nevyzvednuté zboží.

Změna přepravní smlouvy

Přepravní smlouvu pro přepravu vozových zásilek je možno na návrh odesilatele zásilky změnit, požaduje-li vozovou zásilku:

a) zadržet na cestě,

b) vrátit do odesílací stanice,

c) vydat jiné osobě než příjemci označenému v nákladním listu, d) vydat v jiné stanici než ve stanici určení uvedené v nákladním listu.

Odesilatel může od přepravní smlouvy odstoupit, pokud vozová zásilka neopustila odesílací stanici. Přepravní smlouvu na návrh odesilatele nelze změnit v případech, jestliže příjemce:

a) převzal vozovou zásilku,

b) požádal o zjištění stavu vozové zásilky z důvodu poškození nebo částečné ztráty vozové zásilky.

Přepravní smlouvu nelze změnit, jestliže by návrh odesilatele na změnu přepravní smlouvy způsobil rozdělení zásilky.

Nepřevzetí vozové zásilky

Za nepřevzatou vozovou zásilku se považuje zásilka, u které nastala překážka při dodání z důvodů na straně příjemce, a odesilatel po výzvě dopravce nepodá ve stanovené lhůtě návrh, jak se zásilkou naložit, nebo je návrh neproveditelný.

Za nepřevzatou vozovou zásilku, jejímž obsahem je zboží podléhající rychlé zkáze nebo živá zvířata, se považuje zásilka, u které nastala překážka při dodání z důvodů na straně příjemce, a odesilatel po výzvě dopravce nepodá ve lhůtě do 24 hodin návrh, jak se zásilkou naložit, nebo je návrh neproveditelný. S nepřevzatou vozovou zásilkou nakládá dopravce jako s nevyzvednutým zbožím podle zvláštního právního předpisu. Za nepřevzatou vozovou zásilku účtuje dopravce odesilateli ode dne následujícího po dni, kdy vyzval odesilatele, poplatek stanovený tarifem. Jsou-li obsahem nepřevzaté vozové zásilky živá zvířata, je dopravce oprávněn podle zvláštního právního předpisu živá zvířata prodat. Do doby prodeje je dopravce povinen podle zvláštního právního předpisu o zvířata pečovat.

Nelze-li nepřevzatou vozovou zásilku prodat, považuje se zásilka s výjimkou zásilky živých zvířat za odpad podle ustanovení zvláštního právního předpisu. O zacházení s nepřevzatou vozovou zásilkou sepíše dopravce zápis.

Za zvláštních podmínek lze přepravovat jako vozové zásilky:

a) nebezpečné zboží,

b) zemřelé osoby,

c) věci podléhající rychlé zkáze,

d) živá zvířata,

e) kolejová vozidla na vlastních kolech,

f) odpady.

Zásilky mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní úpravy a vojenský materiál lze přepravovat jen za podmínek obsažených v dohodě mezi odesilatelem a dopravcem uzavřené pro každou přepravu zvlášť.

Přeprava nebezpečného zboží

Zboží, které při přepravě nebo uložení může svými vlastnostmi způsobit výbuch, požár, poškození vozů, drážních zařízení nebo jiných věcí, jakož i úraz, otravu, popálení nebo onemocnění osob, se považuje za nebezpečné. Nebezpečné zboží je uvedeno v mezinárodní smlouvě, která současně upravuje podmínky jejich přepravy.

Ve vnitrostátní přepravě nebezpečného zboží na dráze celostátní a na dráhách regionálních se postupuje podle podmínek platných pro přepravu nebezpečného zboží v mezinárodní železniční přepravě stanovených mezinárodní smlouvou.

Při přepravě nebezpečného zboží není povolena změna

Nahrávám...
Nahrávám...