dnes je 21.4.2024

Input:

Charakteristika procesu přepravy: Vodní doprava

22.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3 Charakteristika procesu přepravy: Vodní doprava

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Smlouva o přepravě

Objednatel přepravy předloží dopravci ve dvojím vyhotovení "Knihovací dopis", který má charakter návrhu "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přepravě" příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Knihovacím dopisem objednatel přepravy specifikuje zejména:

a) rozměry nebo hmotnost, množství zboží, podmínky pro uložení přepravovaného zboží;

b) značky potřebné pro identifikaci zboží;

c) povahu, charakteristiku a vlastnosti zboží;

d) požadovaný termín nakládky na loď (doba uzavření smlouvy o přepravě), požadovaný termín dodání (doplutí);

e) pokyny pro celní nebo jiné úřední projednání zboží;

f) další údaje potřebné pro zápis do přepravní listiny.

Objednávku přepravy lze zpracovat volnou formou jako dopis, fax, dálnopis nebo e-mail. Vždy však musí obsahovat informační úplnost podle uvedených bodů pro "Knihovací dopis".

Dopravce potvrdí předložený "Knihovací dopis" objednateli přepravy (přijetí návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o přepravě) nebo s ním sjedná změny (např. stanovení počátku nebo konce přepravní smlouvy, termínu nebo množství). Dopravce je oprávněn požadovat po objednateli přepravy písemné potvrzení sjednaných změn nebo předložení nového "Knihovacího dopisu". Nejsou- li pro objednávanou přepravu sjednány tarifní podmínky, musí je obsahovat dopravcem potvrzený výtisk předaný objednateli přepravy.

Smlouva o přepravě je uzavřena převzetím zboží dopravcem k přepravě a potvrzením přijetí zboží k přepravě v nákladním (náložném) listu (častěji označovaný jako konosament). Jsou-li k provedení přepravy potřebné zvláštní listiny, odesilatel má povinnost je předat dopravci nejpozději při předání zboží k přepravě. Odesilatel odpovídá za škodu způsobenou dopravci nepředáním těchto listin nebo jejich nesprávností. Dopravce není povinen zkoumat, jsou-li tyto listiny nebo dispozice pro vyplnění dostačující a správné. Vyzve odesilatele, aby dodal chybějící listinu deklarovanou v přepravní listině jako připojenou. Neučiní-li tak odesilatel nebo neopraví-li záznam v přepravní listině, dopravce přepravní listinu odmítne a přeprava se neuskuteční.

Doklady o naloženém zboží

Potvrzení o naloděném nákladu (mate‘s receipt) se vydá jako doklad o převzetí nákladu na loď. Odpovědná osoba (první důstojník nebo jeho zmocněnec) dohlíží, aby naloďované zboží bylo v souladu s naloďovacím příkazem (shipping order), které předem odevzdal naloďovatel. Všechny závady, poškození zboží a obalů i rozdíly v počtu kusů musí být zaznamenány v potvrzení. V přístavech, kde se toto potvrzení nepožaduje, se vede záznam o naloďování pro interní potřebu a musí být odevzdán kapitánovi lodi dříve, než jsou podepsány konosamenty.

Lodní manifest - (Manifest) je seznam všech nákladů naloděných na námořní lodi v pořadí vystavených konosamentů/náložných listů, popř. vykládacích v přístavu, který podepisuje kapitán lodi nebo jeho zástupce. Patří k lodním dokladům, kterými se loď prokazuje kontrolním orgánům.

Plán ukládky zboží (Stowage Plan) - obsahuje rozvrh nákladů a jejich uložení v jednotlivých komorách lodi nebo na její palubě. Je součástí lodních dokladů.

Potvrzení o sčítání kusů (Tally Sheet/Tally Card) - je dokladem o úředním počítání kusů vystavovaným úředním počítačem.

Konosament - je doklad (označený B/L Bill of Lading), jímž provozovatel lodi (nebo v jeho zastoupení kapitán nebo agent) potvrzuje naloďovateli, že od něho převzal k přepravě zboží v konosamentu uvedené, a zavazuje se toto zboží, jak je v konosamentu popsáno, vydat v přístavu určení oprávněnému příjemci.

Z ustanovení Bruselské konvence (zvaná též Haagská pravidla) vyplývá, že provozovatel lodi, kapitán nebo přístavní agent jsou povinni po obdržení a převzetí nákladu vydat naloďovateli na jeho žádost konosament obsahující mezi jiným tyto údaje:

a) hlavní značky ke zjištění totožnosti nákladu, jak byly naloďovatelem písemně oznámeny před začátkem nakládání, jsou-li tyto značky vyznačeny na zboží nebo na balení tak, aby byly čitelné až do ukončení přepravy;

b) počet kusů nebo hmotnost podle toho, jak byly tyto údaje písemně naloďovatelem oznámeny;

c) stav zboží a jeho balení.

Dopravce však není povinen uvádět nebo jmenovat v konosamentu tyto údaje, má-li vážné podezření, že nesouhlasí s přijatým nákladem, nebo nemá-li takové podklady, aby si potřebné údaje ověřil.

Konosament je nejdůležitější dokument v námořní dopravě zboží a z hlediska právního je to cenný papír, který má charakter "corporis possessionis", to znamená, že zastupuje zboží, které je v něm uvedeno; kdo je oprávněn disponovat konosamentem, je oprávněn disponovat i zbožím. Převod vlastnického práva ke konosamentu znamená též převod vlastnického práva ke zboží. Konosament se tedy může jako cenný papír prodávat (např. na burze), dávat do zástavy při poskytnutí úvěru apod. Vůči svému nabývateli a příjemci zboží je dokladem, jaké zboží a v jakém množství bylo naloděno, a zakládá tím povinnost námořního dopravce vydat oprávněnému držiteli konosamentu takové zboží, jaké je v konosamentu popsáno.

Není-li naloděné zboží v pořádku, označí se závady na konosamentu restrikční doložkou. Restrikční doložky svědčí o závadách na balení nebo na stavu zboží a konosamenty znehodnocují. Říká se, že takový konosament není "čistý" (clean B/L). Po předložení takového konosamentu banka zpravidla zboží neproplatí, dokud nedostane výslovný souhlas od kupujícího. Mimoto je obchodovatelnost takového konosamentu na burze značně ztížena, ne-li znemožněna.

Nesrovnalosti v počtu kusů, přehlédnutí a omyly při překládce se řeší tak, že se sepíše protokol, který podepíší kapitán lodi, zástupce rejdařství, pracovník účastnící se na překládce, překladatelská firma, zasilatelská firma, celníci, příjemce zboží nebo i jiní činitelé. Protokol obsahuje: popis zboží, počet kusů, označení zboží a další nesrovnalosti.

Označení druhu a množství nákladu

Je směrodatné pro určení výše dopravného a uvádí se takto:

  • počtem jednotek vyjádřených v mt (metrická tuna - 1000 kg), v lt (long ton - 1016 kg), v kusech, v cbm (krychlový metr - m3) nebo v cbft (kubická stopa);

  • udáním: minimum/ maximum, např. 5000 tun, což znamená přesně naložit 5000 tun sjednaného nákladu; - množství od ... do ... t - např. minimum 10 000 t/maximum 10 500 t, znamená právo lodi převzít jakékoliv množství nákladu v tomto rozmezí;

  • cca ... t (angl. about ... t) je označení riskantní, neboť může být sporné, co v daném případě bude považováno za přiměřeně větší nebo menší množství;

  • označení množství v tunách a prostoru v cbm/cbft garantovaně (znění v C/P, např. 10 000 dwct and 400 000 cbft bale capacity both available for cargo and guaranteed) dává záruku o nosnosti a prostornosti lodi pro náklad; představuje současně závazek nosnost/prostornost lodi plně využít;

  • plný a úplný náklad (full and complete cargo) dává právo lodi požadovat takové množství nákladu, které loď vytíží a prostorově využije.

Přepravní podmínky Československé plavby labské, a. s.

Odesilatel předává zboží dopravci na sjednaném místě, kterým je obvykle nákladní

Nahrávám...
Nahrávám...