dnes je 13.4.2024

Input:

Charakteristika procesu přepravy: Letecká doprava

29.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.4 Charakteristika procesu přepravy: Letecká doprava

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Objednávka letecké přepravy zboží

Zboží se přijímá k letecké přepravě, pokud to dovoluje povaha zásilky, dopravní zařízení, hmotnostní zatížení letadla, a na pravidelných linkách osobní přepravy musí být posouzeno, zda to dovoluje volný prostor po obsazení letadla cestujícími a po naložení zavazadel a pošty.

Dopravce je oprávněn od přepravce požadovat předchozí objednávku, aby přepravu mohl včas zajistit a organizovat. Podrobnosti objednávky, její náležitosti a případy, kdy je dopravce oprávněn objednávku odmítnout, stanoví podrobné přepravní podmínky.

Objednávka musí být podána písemně. Výjimečně může být přijata ústní, telefonická nebo telegrafická objednávka. V takovém případě je objednatel povinen zaslat dodatečně objednávku písemnou. Nemůže-li dopravce objednávku přijmout, je povinen o tom objednatele neprodleně vyrozumět.

Objednávku může objednatel přepravy odvolat nejpozději do doby přijetí objednávky dopravcem, nebyla-li sjednána jiná lhůta. Jinak je povinen nahradit dopravci výdaje a škody, které mu vznikly tím, že nadarmo učinil přípravy k provedení letu, popřípadě zaplatit náhradu předem dohodnutou.

Přepravní smlouva mezi dopravcem a přepravcem je sjednána:

a) v pravidelné letecké přepravě, jestliže předcházela objednávka, písemným přijetím objednávky, jinak převzetím zboží dopravcem k přepravě,

b) v nepravidelné letecké přepravě písemným přijetím objednávky dopravcem.

Při převzetí zboží k přepravě zjistí dopravce hmotnost a počet kusů a porovná zjištěné údaje s údaji v leteckém nákladním listu.

Nakládání zboží do letadel a vykládání zboží z letadel, pokud není ujednáno jinak, provádí dopravce vlastními prostředky. Provádí-li nakládání (vykládání) odesilatel (příjemce), je povinen řídit se pokyny dopravce.

Letecký nákladní list

Dokladem o převzetí zboží k přepravě je letecký nákladní list, který doprovází zásilku až do jejího vydání, popřípadě likvidace. Odesilatel vyplní letecký nákladní list v předepsaném počtu vyhotovení a předá jej dopravci zároveň se zbožím podávaným k přepravě. Dopravce potvrdí převzetí zboží k přepravě vrácením potvrzené kopie leteckého nákladního listu. Odesilatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v leteckém nákladním listu a je odpovědný za škodu, kterou dopravce utrpí proto, že údaje a prohlášení odesilatele byly nesprávné, nepřesné nebo neúplné.

Nákladní list se vyhotovuje ve 14 vyhotoveních: 3 originály a 11 kopií. Na rubu originálů jsou vytištěny podmínky přepravní smlouvy, které informují odesílatele o pravidlech, za kterých se přeprava zboží uskuteční. První originál (zelený) je určen pro vystavující leteckou společnost, druhý originál (červený) je určen pro příjemce a doprovází zásilku a třetí originál (modrý) je určen pro odesilatele. Použití kopií 4 až 14 je uvedeno pod dolním okrajem, jsou potvrzením o odeslání zásilky, barvy žluté, přesné rozdělení není předepsáno, ale rozhodně musí dostat jednu kopii jako doklad letecká společnost zúčastněná na dopravě, agent IATA (leteckého dopravce), celní úřad, letiště určení. Dodatečné dispozice (změnu letecké cesty, změnu letiště určení) může zadat pouze účastník, který vlastní originál číslem 3 nákladního listu. Nákladní listy jsou označené číselným třímístným kódem, který je pořadovým číslem pro vystavujícího dopravce. Číselné kódy leteckých společností jsou uvedeny v tarifu TACT. Vyplnění nákladního listu se dnes provádí většinou moderní výpočetní technikou.

Dopravce je povinen přepravit zboží ve sjednané lhůtě, a nebyla-li sjednána, přepravit je bez zbytečného odkladu.

Dokud zásilka nebyla vydána příjemci, může odesilatel žádat, aby mu byla na jeho náklad zásilka vrácena nebo dodána jinému příjemci, anebo může dát jiný příkaz. Příjemce může přikázat, aby mu byla na jeho náklady zásilka dodána na jiném místě. Příkazy na změnu přepravní smlouvy musí být dány vždy písemně.

Dopravce je povinen v mezích provozních možností takovým příkazům vyhovět, pokud to dovolují celní, zdravotní a jiné předpisy.

Obal, stav a označení zboží

Zboží musí být baleno a označeno tak, aby bylo chráněno před ztrátou a poškozením a aby nemohlo způsobit škodu nebo ohrozit bezpečnost osob a dopravy. Bližší ustanovení o povinnostech odesilatele týkající se balení a označování jednotlivých kusů obsahují podrobné přepravní podmínky.

Chybí-li obal, je-li obal vadný, nevyhovuje-li příslušným předpisům, anebo je-li obsah zásilky zřejmě poškozen, může dopravce odmítnout přepravu zboží nebo vázat jeho převzetí k přepravě podmínkou, že odesilatel uzná závadu písemně v nákladním listu.

Odesilatel může zaslat zboží dobírkou, pokud to dovolují podrobné přepravní podmínky. Za převzetí zboží na dobírku k přepravě vybírá dopravce náhradu stanovenou tarifem.

Dopravce má právo se kdykoliv přesvědčit, zda skutečný obsah zásilky souhlasí s údaji v nákladním listu. Může se též přesvědčit, zda jsou u zboží převzatého k přepravě za zvláštních podmínek tyto podmínky splněny. Při zjišťování obsahu musí být přítomen odesilatel. Pokud je to možné, je třeba, aby byl přítomen alespoň jeden svědek, který není pracovníkem dopravce. Zjistí-li se při přezkoumání obsahu takové závady, že by přepravou mohla být způsobena újma na zdraví osob nebo škody na dopravním prostředku nebo jiných zásilkách anebo vyvolány při letu obtíže pro cestující a posádku, může dopravce zásilku vyloučit z přepravy, uskladnit ji na účet a nebezpečí odesilatele a vybrat náhradu podle tarifu. Provedená opatření je dopravce povinen oznámit odesilateli.

Vydání zboží

Po příchodu zásilky do místa určení je dopravce povinen vydat zásilku příjemci po zaplacení neuhrazených výloh se všemi jemu určenými průvodními listinami. V mezinárodní dopravě lze zásilku vydat teprve po projednání podle celních a jiných předpisů. Příjemce je povinen potvrdit přijetí zásilky na nákladním listu.

Není-li ujednáno jinak, vydá se zásilka příjemci na letišti určení. O příchodu zásilky vyrozumí dopravce příjemce návěštím.

Překážky v plnění přepravní smlouvy

Nelze-li vypátrat příjemce, odmítne-li příjemce přijetí zásilky nebo nelze-li ji příjemci vydat z jiného důvodu na straně příjemce, postupuje dopravce podle příkazu odesilatele, který si neprodleně vyžádá. Není-li možno dosáhnout příkazu, může dopravce na náklady a nebezpečí odesilatele zásilku uskladnit a odesilatele o tom musí neprodleně uvědomit.

Pokud není možno odesilatele ani dodatečně vyrozumět nebo nedá-li odesilatel proveditelný příkaz, je dopravce oprávněn provést likvidaci zásilky. Likvidace se provede předáním věci nebo zboží organizacím oprávněným je převzít nebo prodejem, a je-li zboží v takovém stavu, že se nedá hospodářsky vůbec zužitkovat, jeho zničením při zachování příslušných předpisů.

Dopravce vyrozumí odesilatele o zamýšlené likvidaci nejrychlejším způsobem. K likvidaci přikročí do 5 dnů po vyrozumění odesilatele za podmínek stanovených podrobnými přepravními podmínkami. Zásilky, které vzhledem k jejich povaze nelze uskladnit, zejména zásilky snadno zkazitelného zboží a živých zvířat, může dopravce prodat bez předchozího vyrozumění odesilatele ihned, aby předešel znehodnocení. O likvidaci zásilky sepíše dopravce zápis a vyrozumí odesilatele. Z výtěžku likvidace se uhradí přednostně pohledávky dopravce z přepravní smlouvy.

Přepravné a jiné náhrady

Dopravci přísluší za provedenou přepravu zboží přepravné stanovené tarifem. Pro leteckou nákladní přepravu se používá tarif, který je platný pro dané období. Jsou zde uvedeny buď ceny za dopravu podle hmotnosti v kg, objemová hmotnost, případně sazby pro letecký náklad, nebo stanovené částky (odpovídající minimálním nákladům na dopravu), dále tarify pro přepravu kontejnerů (zásobníků) a tarify pro přepravu palet (paušální ceny pro zvláštní tarifní koncepce). Všechny druhy tarifů platí zásadně z letiště odesílacího až na letiště určení. Výjimkou je pouze tarif pro přepravy "z domu do domu". Nákladní tarif pro leteckou dopravu je vydáván v angličtině v knižní formě dvakrát za rok (duben a říjen) ve 3 svazcích - předpisy, celosvětový tarif a tarif pro Severní Ameriku. Předpisy obsahují všeobecné informace, podmínky pro přijetí zboží k letecké přepravě, poplatky za zvláštní přepravu, způsob placení, mezinárodní nákladní list, předpisy pro jednotlivé země a zvláštní výjimky pro jednotlivé letecké dopravce.

Za jiné s dopravou spojené služby, které byly provedeny z příkazu nebo v zájmu přepravce, přísluší dopravci náhrada výdajů, které vznikly v důsledku těchto služeb.

Vyúčtování přepravného a jiných náhrad musí odpovídat sjednaným podmínkám a umožňovat přezkoumání správnosti účtovaných částek.

Přeprava živých zvířat

Živá zvířata lze přepravovat jako zásilky ve vyhovujících schránkách v nákladním prostoru. Odesilatel je povinen uvědomit příjemce o podeji a pravděpodobném příchodu zásilky a příjemce musí zásilku očekávat na letišti.

Při požadování přepravy živých zvířat je odesilatel povinen uvést druh zvířete, jeho nebezpečnost, počet kusů, rozměry schránky a hrubou hmotnost zásilky. K nakládání a vykládání živých zvířat je dopravce oprávněn požadovat odbornou pomoc odesilatele nebo příjemce. Pokud není dohodnuto jinak, obstarává během přepravy krmení a napájení zvířat přepravce.

Problémem balení se podrobně zabývá manuál IATA pro přepravu živých zvířat - "IATA Live Animals Regulations". Tento materiál určuje vhodné přepravky pro jednotlivé druhy zvířat včetně rozměrů a kvality materiálu, ze kterého je vyrobena. Pro obal platí dvě zásady, aby zvíře mělo dostatečný prostor a dostatek vzduchu. Důležitá je také odpovídající cirkulace vzduchu v nákladovém prostoru letadla a vhodné umístění přepravky se zvířetem v tomto prostoru. Každá přepravka je označena standardním štítkem "Air Cargo" a štítkem pro živá zvířata "Live Animal". Odesilatel před odesláním předkládá "Prohlášení odesilatele o živých zvířatech", kde potvrzuje dobrý zdravotní stav.

Přeprava nebezpečného zboží

Uskutečňuje se podle "IATA Podmínek pro přepravu nebezpečného zboží DGR" (IATA Dangerous Goods Regulations) a "Technických předpisů pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží", které stanovila ICAO jako mezinárodní právní normy.

Odesilatel musí při přepravě nebezpečného zboží zařídit:

  • Rezervaci místa - spojí se s leteckou společností, která požadavky na přepravu nebezpečného zboží knihuje, a stanoví

Nahrávám...
Nahrávám...