dnes je 2.12.2023

Input:

93/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)

č. 93/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. února 2011 byly Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijaty změny článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Úmluvy TIR.
Změny Úmluvy TIR vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 13. září 2012.
Anglické znění změn Úmluvy TIR a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975
Změna platná od 13. září 2012
Dne 19. 5. 2011 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů (EHK OSN) návrh změn článků 1, 8, 10, 11 a přílohy 6 Úmluvy TIR.
Podle oznámení depozitáře OSN C.N.324.2012.TREATIES-XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 13. září 2012 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR
Čl. 1 písm. q) první řádek:
Místo „schválené” má být „oprávněné”.
Čl. 1 písm. q) druhy řádek:
Netýká se českého znění ( 2 ).
Čl. 1 písm.q):
Za čl. 1 písm. q) se vkládá nové písmeno r), které zní:
„r) „mezinárodní organizací” organizace oprávněná správním výborem, aby převzala odpovědnost za účinnou organizaci a fungování mezinárodního systému jistot.”
Čl. 8 odst. 1:
Odstavec 1 se mění takto:
„1. Záruční sdružení se zavazuje zaplatit maximální zajištěnou částku splatných dovozních a vývozních cel a poplatků zvýšených o případné úroky z prodlení, které by měly být uhrazeny podle celních předpisů a nařízení smluvní strany, ve které byla zjištěna nesrovnalost týkající se operace TIR vedoucí k nároku vůči záručnímu zrušení. Toto sdružení ručí za zaplacení výše uvedených částek společně a nerozdílně s osobami, které je dluží.”
Čl. 8 odst. 7:
Odstavec 7 se zrušuje.
Čl. 10 odst. 2 první řádek:
Místo „země” má být „smluvní strany”.
Čl. 11 odst. 1:
Odstavec 1 se mění takto:
„1. Jestliže operace TIR nebyla vyřízena, příslušné orgány
a) vyrozumí o nevyřízení operace držitele karnetu TIR na adrese uvedené v karnetu TIR;
Částka 49 Sbírka mezinárodních smluv č. 93 / 2012 Strana 1951
b) vyrozumí o nevyřízení operace záruční sdružení.
Příslušné orgány vyrozumí záruční sdružení nejpozději do jednoho roku ode dne přijetí kametu TIR těmito orgány nebo do dvou let v případě, kdy potvrzení o ukončení operace TIR bylo paděláno či získáno nekalým nebo podvodným způsobem.”
Čl. 11 odst. 1:
Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„2. Při splatnosti částek uvedených v čl. 8 odst. 1 a 2 mají příslušné orgány, dříve než svůj nárok uplatní vůči záručnímu sdružení, pokud možno požádat o zaplacení osobu nebo osoby, které je přímo dluží.”
Čl. 11 odst. 2:
Odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
Čl. 11 nový odst.
Nahrávám...
Nahrávám...