dnes je 23.7.2024

Input:

82/2012 Sb., Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 82/2012 Sb., Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2012
o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích
(vyhláška o technických silničních kontrolách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
133/2016 Sb.
(k 25.4.2016)
mění § 1; vkládá § 4a a přílohy č. 3 a 4
207/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění, nové přechodné ustanovení
303/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohy č. 1 a 2
330/2022 Sb.
(k 15.11.2022)
mění přílohu č. 2
384/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 4a a přílohy
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6a odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku a kontrol umístění, upevnění nebo zajištění nákladu,
b)  způsob stanovení nákladů na provedení technických silničních kontrol,
c)  náležitosti dokladu o provedené technické silniční kontrole a způsob a formu předávání údajů v něm obsažených,
d)  technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku,
e)  vymezení nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a
f)  vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla.
§ 2
Způsob provádění technické silniční kontroly
(1)  Technická silniční kontrola se vykonává za přítomnosti řidiče po dobu nezbytně nutnou pro účely zjištění skutečného technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen „vozidlo”).
(2)  Technická silniční kontrola prováděná policistou zahrnuje
a)  kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem, včetně dokladu o osvědčení v elektronické podobě, ověření odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo vozidlo podrobeno, a
b)  kontrolu technického stavu vozidla prováděnou vizuálně.
(3)  Technická silniční kontrola prováděná policistou může dále zahrnovat
a)  další úkony ke zjištění skutečného technického stavu vozidla, k nimž má policista vybavení a které je na základě vizuální kontroly vozidla vhodné provést, nebo
b)  kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.
(4)  Technická silniční kontrola prováděná pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici měření emisí, ve stanici technické kontroly nebo v autorizovaném metrologickém středisku zahrnuje kontrolní úkony stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce v rozsahu stanoveném policistou na základě kontroly technického stavu vozidla podle odstavců 2 a 3.
(5)  Technické podmínky pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výsledek
Nahrávám...
Nahrávám...