dnes je 21.4.2024

Input:

66/2011 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkajícímu se elektronického nákladního listu

č. 66/2011 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkajícímu se elektronického nákladního listu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)1) , týkající se elektronického nákladního listu.
S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přístupu České republiky k Dodatkovému protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 23. února 2011, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 14. dubna 2011.
Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 5. června 2011. Pro Českou republiku vstoupil Dodatkový protokol v platnost v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 13. července 2011.
Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
DODATKOVÝ PROTOKOL K ÚMLUVĚ O PŘEPRAVNÍ SMLOUVĚ V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ (CMR), TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRONICKÉHO NÁKLADNÍHO LISTU

STRANY TOHOTO PROTOKOLU
JAKOŽTO STRANY Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), uzavřené v Ženevě dne 19. května 1956,
PŘEJÍCE SI doplnit Úmluvu tak, aby bylo usnadněno fakultativní vyhotovení nákladního listu pomocí postupů užívaných pro elektronické zaznamenávání údajů a nakládání s nimi,
SE DOHODLY takto:
Článek 1
Definice
Pro účely tohoto Protokolu
„Úmluva” znamená Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR);
„Elektronický záznam dat” znamená informace generované, odeslané, obdržené nebo uložené elektronickými, optickými, digitálními nebo obdobnými prostředky, s tím, že takto sdělená informace je přístupná k následnému použití;
„Elektronický nákladní list” znamená nákladní list obsahující údaje pocházející z jednoho nebo několika elektronických záznamů dat dopravce, odesílatele nebo jiné osoby podílející se na plnění smlouvy o přepravě podléhající Úmluvě, včetně údajů logicky spojovaných s elektronickým záznamem dat prostřednictvím dodatků nebo jinak spojovaných s elektronickým záznamem dat současně s jeho vydáním nebo následně poté, takže se stávají součástí elektronického nákladního listu;
„Elektronický podpis” znamená údaje v elektronické podobě připojené k jiným elektronickým údajům nebo s nimi logicky spojované, které slouží k ověření pravosti.
Článek 2
Oblast působnosti a účinnost elektronického nákladního listu
1. V souladu s ustanoveními tohoto Protokolu nákladní list uvedený v Úmluvě, stejně jako jakýkoli požadavek, oznámení, pokyn, žádost, výhradu nebo jiné sdělení týkající se způsobu plnění smlouvy o přepravě podléhající Úmluvě lze provádět formou elektronického záznamu dat.
2. Elektronický nákladní list splňující podmínky tohoto Protokolu odpovídá
Nahrávám...
Nahrávám...