dnes je 21.4.2024

Input:

6/2014 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

č. 6/2014 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. února 2012 byly Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijaty změny článku 6 a přílohy 9 Úmluvy TIR.
Změny Úmluvy TIR vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. října 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn Úmluvy TIR a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975
Podle oznámení depozitáře OSN C.N.433.2013.TREATIES-XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 10. října 2013 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR
V článku 6 se odstavec 2a) nahrazuje tímto:
„2a) Mezinárodní organizace se Správním výborem zmocní k tomu, aby převzala odpovědnost za účinnou organizaci a fungování mezinárodního záručního systému. Zmocnění se udělí, pokud tato organizace splňuje podmínky a požadavky stanovené v části III přílohy 9. Nejsou-li tyto podmínky a požadavky splňovány, může Správní výbor zmocnění odejmout.”
V příloze 9 se doplňuje nová část III. která zní:
„Část III
Zmocnění mezinárodní organizace podle článku 6 k tomu, aby převzala odpovědnost za účinnou organizaci a fungování mezinárodního záručního systému a aby tiskla a distribuovala karnety TIR.
Podmínky a požadavky
1.  K tomu, aby mohla být mezinárodní organizace v souladu s čl. 6 odst. 2a) Úmluvy Správním výborem zmocněna převzít odpovědnost za účinnou organizaci a fungování mezinárodního záručního systému, jakož i tisknout a distribuovat karnety TIR, musí tato organizace splňovat následující podmínky a požadavky:
a)  doklad o řádné odborné způsobilosti a finanční situaci pro účely účinné organizace a fungování mezinárodního záručního systému a dále o organizační způsobilosti k plnění povinností podle Úmluvy, který je podáván formou každoročně předkládané konsolidované účetní závěrky řádně ověřené mezinárodně uznávanými nezávislými auditory;
b)  absence závažných nebo opakovaných porušení celních nebo daňových předpisů.
2.  Na základě zmocnění je mezinárodní organizace povinna:
a)  poskytovat smluvním stranám Úmluvy TIR prostřednictvím národních sdružení, která jsou členy této mezinárodní organizace, ověřené kopie smlouvy o globální záruce a doklad o záručním krytí;
b)  poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR informace k pravidlům a postupům, jež národní sdružení stanoví pro vydávání karnetů TIR;
c)  poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR každoročně údaje o vznesených, nevyřízených, uhrazených nebo bez platby vypořádaných nárocích;
d)  poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR úplné a kompletní informace o fungování systému TIR, mimo
Nahrávám...
Nahrávám...