dnes je 20.5.2019
Input:

470/2012 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 470/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2012
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
307/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohy
434/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 17 odst. 1 a přílohy č. 1 a 2
458/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohy
247/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
b) další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
c) výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
d) způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
e) způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
f) způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
g) druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
h) strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,
i) náležitosti plánu rizik.
§ 2
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 3
Výše kauce
Kauce činí 1 550 Kč.
§ 4
Evidence údajů o mýtném
Evidence údajů o mýtném obsahuje informace uvedené v § 22c odst. 2 zákona a dále:
a) číslo účtu vozidla v systému elektronického mýtného,
b) režim placení a způsob placení mýtného.
§ 5
Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného
(1) Evidence zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení předem nebo následného placení, které se provádí na kontaktních nebo distribučních místech a převzetím elektronického zařízení.
(2) Evidence se provádí na základě kopie osvědčení o registraci vozidla nebo kopie technického průkazu, pokud byl vydán, a údaje o tom, zda evidované vozidlo má pokovené čelní sklo.
§ 6
Evidované údaje
(1) Při zaevidování vozidla provozovatel vozidla vyplňuje registrační formulář.
(2) Provozovatel vozidla informuje nejdéle do pěti dnů provozovatele systému elektronického mýtného o změnách v evidovaných údajích včetně režimu placení a předloží mu elektronické zařízení.
§ 7
Způsob evidence při změně provozovatele vozidla
Při převodu vozidla na jiného provozovatele odhlásí původní provozovatel vozidlo ze systému elektronického mýtného.
§ 8
Odhlášení ze systému elektronického mýtného
(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného. Elektronické zařízení vrátí na kontaktním nebo distribučním místě. Přitom předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz nebo jiný doklad o vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele nebo zástupce provozovatele vozidla, pokud je v mýtném systému registrován.
(2) V případě, kdy elektronické zařízení nemůže být vráceno (například v případě jeho ztráty nebo zničení), odhlašuje se