dnes je 26.5.2024

Input:

37/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy 6 a přílohy 9, část I Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)

č. 37/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy 6 a přílohy 9, část I Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. února 2011 byly Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijaty změny přílohy 6 a přílohy 9, část I Úmluvy TIR.
Změny Úmluvy TIR vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. ledna 2012.
Anglické znění změn Úmluvy TIR a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975
Změna platná od 1. ledna 2012
Příloha 6 Vysvětlivky bod 9.1.1 písm. a):
Vymazat vysvětlivku
Příloha 9 část I nadpis:
Na konci nadpisu vložit slova „A VYSTUPOVÁNÍ JAKO RUČITEL”
Příloha 9 část I podnadpis:
Na začátku podnadpisu vymazat slovo „Minimální”
Příloha 9 část I odst. 1 první řádek:
Na začátku věty vymazat slovo „minimální”
Příloha 9 část I odst. 1 písm. a):
Slova „založeného sdružení zastupujícího zájmy dopravního odvětví” nahradit slovy „sdružení se sídlem ve smluvní straně, ve které se vydává povolení”
Příloha 9 část I odst. 1 písm. b):
Netýká se českého znění
Příloha 9 část I odst. 1 písm. c):
Vymazat písmeno
Příloha 9 část I odst. 1 písm. d) a e):
Změnit odst. 1 písm. d) a e) na odst. 1 písm. c) a d)
Příloha 9 část I novy odst. 1 písm. d):
Stávající text nahradit tímto:
„d)  uzavření písemné smlouvy nebo jiného právního aktu mezi sdružením a příslušnými orgány smluvní strany, v níž má sídlo, včetně přijetí jeho povinností stanovených v odstavci 3 tohoto článku.”

Příloha 9 část I nový odst. 1 písm. d):
Po novém odst. 1 písm. d) vložit nový odstavec 2, který zní:
„2. Ověřená kopie písemné smlouvy nebo jiného právního aktu uvedeného v odst. 1 písm. d) bude uložena u Výkonné rady TIR, v případě potřeby společně s ověřeným překladem v angličtině, francouzštině nebo ruštině. Všechny změny budou neprodleně oznámeny Výkonné radě TIR.”

Příloha 9 část I odst. 1 písm. f):
Nahradit stávající znění odst. 1 písm. f) novými odstavci 3 a 4, které zní:
„3. Sdružení je povinno:
i)  dostát závazkům uvedeným v článku 8 Úmluvy;
ii)  přijmout maximální výši částky za karnet TIR stanovenou smluvní stranou, kterou lze na sdružení požadovat podle čl. 8 odst. 3 Úmluvy;
iii)  soustavně ověřovat, a to zvláště před podáním žádosti osob o schválení přístupu k systému TIR, zda jsou splněny minimální podmínky a požadavky uvedené v části II této přílohy;
iv)  poskytnout záruky za všechny závazky vzniklé v zemi, v níž má sídlo, v souvislosti s operacemi prováděnými na podkladě karnetů TIR, které samo vydalo a které byly vydány zahraničními sdruženími, jež jsou členy téže mezinárodní organizace jako sdružení samé;
v)  ručit za své závazky ke spokojenosti příslušných orgánů smluvní strany, v
Nahrávám...
Nahrávám...