dnes je 24.1.2019
Input:

361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném k 1.1.2019

č. 361/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
60/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění § 6 odst. 1 písm. c)
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
v § 6 odst. 3 doplňuje písm. d), mění § 91 odst. 1 písm. b) a 137 odst. 2, nové znění § 116
62/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění § 67, § 124 odst. 6 písm. i)
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 10, § 45, § 67, § 75, § 79, § 128
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 97 novelizačních bodů
436/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 10 odst. 2, § 41 odst. 2 písm. b)
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění § 119 odst. 1, § 120, v § 121 ruší odst. 3, nové znění § 122, vkládá § 122a a 122b, v § 137 mění odst. 2
229/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 134 nové znění odst. 2
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 127 novelizačních bodů
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v § 43 odst. 3 doplňuje písm. n)
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 35 novelizačních bodů
226/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 119 odst. 1, § 122 odst. 2, § 124 odst. 2, § 129 odst. 1, § 137 odst. 2; vkládá § 110a a § 122c
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění přílohu
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 35 vkládá odst. 3, mění § 87a odst. 7 a § 122a
ÚZ 465/2006 Sb.
 
 
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 116 odst. 2, § 119 odst. 2, nové přechodné ustanovení
215/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
ruší v § 27 odst. 2; mění v § 47 odst. 5 a přílohu
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 83, § 87a, § 91, § 119, § 129
374/2007 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 123e vkládá odst. 4 a 5
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 82 vkládá odst. 3
274/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 122 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 24 novelizačních bodů
ve znění zák. č. 480/2008 Sb.
480/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 79a a v § 123b nový odst. 6
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 122a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 125 odst. 5
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 122a odst. 6
133/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
mění § 90 odst. 2, § 110 odst. 3 a § 134
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
133/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
vkládá nový § 40a
297/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, 38 novelizačních bodů
297/2011 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 67 odst. 2, 3 a 4
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 9, § 41, § 79 a § 122 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 6, § 7 odst. 5, § 9 odst. 3, § 41 odst. 2 písm. h), § 47 odst. 3 písm. b), § 84
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 79 odst. 2
119/2012 Sb.
(k 11.4.2012)
mění § 41 odst. 1
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 87a odst. 8, § 102 odst. 3, § 134 odst. 1; vkládá nový § 125i
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 82, § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1, § 119 odst. 2, § 123b, § 123e, § 124 odst. 5
197/2012 Sb.
(k 13.6.2012)
mění § 58 odst. 3 a 6
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1 písm. b) a § 119 odst. 2 písm. j)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 113, § 114, § 119 odst. 2
101/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 87 odst. 3, § 87a, § 102 a § § 137 odst. 3
233/2013 Sb.
(k 17.8.2013)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 písm. b), § 6a odst. 2 a § 43 odst. 5
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 5 odst., § 6, § 6a odst. 1, § 8a odst. 2, § 18 odst. 9, § 79 odst. 2 a nadpis § 124
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 125b
230/2014 Sb.
(k 7.11.2014)
mění § 1, § 80a, § 83 odst. 6, § 90 odst. 2, § 125c, § 125e, § 137 odst. 2; vkládá § 122d a § 125j, nová přechodná ustanovení
249/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 123 a § 137
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění § 6, § 18, § 41 odst. 8, § 67 odst. 6, § 76 odst. 5, § 77, § 124 a přílohu; vkládá nový § 77a; nová přechodná ustanovení
48/2016 Sb.
(k 20.2.2016)
mění, celkem 76 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 117
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 50 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
199/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění, celkem 42 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
193/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
285/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 125c odst. 7
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie47) a upravuje
a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích1) ,
b) pravidla provozu na pozemních komunikacích,
c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,
d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy,
e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie”) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona
a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,
b) provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b) nebo obdobné evidenci jiného státu,
c) průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,
d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,
e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo,
f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,
g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus,
h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
i) jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel,2)
j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,
k) vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj,
l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí,
m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo,
n) stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení,
o) zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu,
p) zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče,
q) dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy,
r) dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice”,
s) silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz