dnes je 21.6.2024

Input:

277/2004 Sb., Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění účinném k 22.3.2018

č. 277/2004 Sb., Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění účinném k 22.3.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2004
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem
(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
253/2007 Sb.
(k 1.12.2007)
mění § 4, § 5, § 7 a přílohu č. 2
72/2011 Sb.
(k 15.4.2011)
mění, nové přechodné ustanovení
271/2015 Sb.
(k 5.11.2015)
mění, celkem 39 novelizačních bodů
37/2018 Sb.
(k 22.3.2018)
mění přílohu č. 3
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 2, § 84 odst. 7, § 85 odst. 7, § 87 odst. 7 a § 88 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat.
Zdravotní způsobilost a posudek
§ 2
(1)  Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „posudek”) vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel”) nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen „řidič”) zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen „posuzovaná osoba”) ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu posuzované osoby sdělených jejím registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel”) a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.
(2)  Obsah prohlášení podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 1.
§ 3
Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou k řízení motorových vozidel nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat za podmínek stanovených v zákoně, pokud na základě lékařské prohlídky nebo pravidelné lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna vada, stav nebo nemoc (dále jen „nemoc”), která vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
§ 4
(1)  Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci; vždy obsahuje náležitosti uvedené v posudku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.
(2)  V posudku se uvede doba
Nahrávám...
Nahrávám...