dnes je 23.7.2024

Input:

247/2000 Sb., Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2021

č. 247/2000 Sb., Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2021
ZÁKON
ze dne 30. června 2000
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 1 nové písm. g), § 39a a nový § 45a, mění § 13
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění celkem 20 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
374/2007 Sb.
(k 1.9.2008)
vkládá § 52d až 52i, § 56 odst. 3
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 13 odst. 5 vkládá slova;
(Pozn. Fulsoft: změnu nelze uskutečnit s ohledem na proběhnuvší novelu danou zák. č. 374/2007 Sb.)
ÚZ 192/2008 Sb.
 
 
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 41 odst. 2
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
vkládá v § 2 odst. 4 a v § 4 odst. 3; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 1 písm. a)
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48 odst. 5 a § 51 odst. 1 písm. h)
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění § 48, § 52a, § 52c, § 62
297/2011 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, celkem 69 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 46 odst. 3 písm. b)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 46 odst. 3 písm. c)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 54 odst. 3 a § 62; ruší § 55
230/2014 Sb.
(k 7.11.2014)
mění § 19 písm. b), § 42, § 45b odst. 3, § 62 a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1
48/2016 Sb.
(k 20.2.2016)
mění celkem 29 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 13, § 53, § 56 a § 57
199/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 52c a § 62
337/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 48 a § 50 odst. 1
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 57
191/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 19, § 27, § 29a, § 32, § 38, § 39, § 42, § 45 a § 62; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  podmínky pro provozování autoškol,
b)  způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (dále jen „získání řidičského oprávnění”) a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,
c)  práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,
d)  podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen „profesní osvědčení”) a průkazu zkušebního komisaře,
e)  způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,
f)  způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
g)  požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti,
h)  vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
i)  přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení,
j)  působnost správních úřadů a státní dozor.
ČÁST DRUHÁ
PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL
Registrace k provozování autoškoly
§ 2
(1)  Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen „organizační složka státu”). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
(2)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že
a)  je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel,
b)  splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona.
(3)  Při splnění těchto podmínek má žadatel nárok na vydání registrace k provozování autoškoly.
(4)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o registraci k provozování autoškoly ve lhůtě 60 dnů.
§ 3
(1)  Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí obsahovat
a)  obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její
Nahrávám...
Nahrávám...