dnes je 1.10.2023

Input:

2022/695, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2022.695
2022/695, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úplné znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/695.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/695

ze dne 2. května 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení (ES) č. 561/2006 a (EU) č. 165/2014 a směrnice 2002/15/ES, pokud jde o předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 druhý pododstavce uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Účinné a nákladově efektivní prosazování právních předpisů Unie v oblasti silniční dopravy má zásadní význam pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu, pracovních podmínek řidičů a sociální ochrany a zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi podniky silniční dopravy.

(2) Vnitrostátní systémy hodnocení rizika zavedené členskými státy za účelem lepšího zacílení kontrol na dopravce s vysokým hodnocením rizika vycházejí z různých vnitrostátních metod výpočtu. To brání srovnatelnosti a výměně informací o bodovém hodnocení rizik v souvislosti s přeshraničním vymáháním.

(3) Ustanovení čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2006/22/ES vyžaduje, aby Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovila společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravce.

(4) Při stanovování tohoto vzorce by Komise měla zohlednit všechna porušení, která by mohla ovlivnit hodnocení rizika dopravců, což zahrnuje porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (2), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (3), vnitrostátních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES (4), a porušení uvedená v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (5).

(5) Společný vzorec by měl přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti výskytu porušení a k výsledkům kontrol, při kterých nebyla zjištěna žádná porušení, jakož i k tomu, zda dopravce používá ve všech svých vozidlech inteligentní tachograf v souladu s kapitolou II nařízení (EU) č. 165/2014.

(6) Společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika podniku by měl významně přispět k harmonizaci postupů prosazování práva v celé Unii tím, že zajistí, aby se se všemi řidiči a dopravci zacházelo stejně, pokud jde o kontroly a sankce podle platných pravidel Unie.

(7) Pokud opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracování osobních údajů, měla by se provádět v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů a soukromí, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (6) a popřípadě směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (7).

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravního podniku a požadavky na jeho uplatňování jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

(1) Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 45.

(2) Nařízení

Nahrávám...
Nahrávám...