dnes je 3.7.2022

Input:

2021/2179, Prováděcí nařízení Komise (EU) o funkcích veřejného rozhraní systému pro výměnu informací o vnitřním trhu pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

30.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2021.2179
2021/2179, Prováděcí nařízení Komise (EU) o funkcích veřejného rozhraní systému pro výměnu informací o vnitřním trhu pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úplné znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2179.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2179

ze dne 9. prosince 2021

o funkcích veřejného rozhraní systému pro výměnu informací o vnitřním trhu pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (1), a zejména na čl. 1 odst. 14 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s čl. 1 odst. 11 směrnice (EU) 2020/1057 mohou být podnikatelé v silniční dopravě povinni zaslat příslušným orgánům členského státu, do kterého je nebo byl řidič vyslán, prohlášení o vyslání nebo jiné dokumenty za použití vícejazyčného standardního formuláře ve veřejném rozhraní systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen "systém IMI"), zřízeném článkem 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 (2).

(2) Přístup k veřejnému rozhraní systému IMI by měl být zajištěn vytvořením zabezpečeného účtu, který oprávněným uživatelům umožní spravovat prohlášení o vyslání a žádosti o dokumenty podané příslušnými orgány členského státu. Oprávnění uživatelé by měli mít možnost zaznamenávat údaje týkající se podnikatele v silniční dopravě, odpovědného zástupce pro dopravu a vyslaných řidičů. Oprávněným uživatelem je osoba jednající jménem podnikatele v silniční dopravě, která spravuje prohlášení o vyslání a reaguje na žádosti o dokumenty z hostitelského členského státu.

(3) Prohlášení o vyslání by měla být ve veřejném rozhraní předkládána za dobu nejvýše šesti měsíců.

(4) Za účelem dosažení souladu s čl. 1 odst. 12 směrnice (EU) 2020/1057 a zachování prohlášení o vyslání v aktualizované podobě by mělo být možné informace uvedené v prohlášení o vyslání upravovat.

(5) Rovněž by mělo být snadné prohlášení obnovovat, aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži kladené na podnikatele v silniční dopravě.

(6) Aby mohli podnikatelé v silniční dopravě splnit povinnost stanovenou v čl. 1 odst. 11 písm. b) bodě i) směrnice (EU) 2020/1057, mělo by prohlášení ve veřejném rozhraní systému IMI k dispozici v tištěné a elektronické podobě.

(7) V případě, že podnikatel v silniční dopravě neposkytne dokumenty podle čl. 1 odst. 11 písm. c), měl by mít možnost ve veřejném rozhraní systému IMI vidět, zda tyto dokumenty poskytl členský stát usazení na základě žádosti o pomoc hostitelského členského státu prostřednictvím systému IMI.

(8) Veřejné rozhraní systému IMI by rovněž mělo umožnit jednomu nebo více vnitrostátním orgánům přijímat v systému IMI prohlášení o vyslání a dokumenty, které na jejich žádost zaslali podnikatelé v silniční dopravě.

(9) Aby se zajistilo účinné prosazování zvláštních pravidel pro vysílání řidičů a zabránilo se nadměrné administrativní zátěži, je důležité, aby příslušné vnitrostátní orgány hostitelského členského státu koordinovaly svou činnost tak, aby podnikatelům v silniční dopravě nebyly veřejným rozhraním systému IMI z daného členského státu zasílány nadbytečné žádosti pokrývající stejnou dobu vyslání.

(10) Aby mohly vnitrostátní orgány kontrolovat dodržování pravidel pro vysílání, je zásadní, aby příslušné vnitrostátní orgány měly přístup k záznamovým listům tachografů řidiče, které obsahují kódy zemí členských států, kterými řidič projížděl.

(11) Vzhledem k tomu, že podnikatelé v silniční dopravě mají povinnost uchovávat záznamové listy tachografu, výtisky a stažené údaje v čitelné podobě pouze po dobu nejméně jednoho roku od jejich použití, mělo by veřejné rozhraní systému IMI podnikateli v silniční dopravě v souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 umožnit reagovat na žádosti o dokumenty od příslušných orgánů členského státu, v němž se vyslání uskutečnilo, pokrývající dobu nejvýše předchozích dvanácti měsíců ode dne podání žádosti (3).

(12) Aby měli podnikatelé v silniční dopravě možnost shromáždit všechny potřebné dokumenty během osmi týdnů, mělo by jim být umožněno poskytnout požadované dokumenty najednou nebo postupně ve více etapách.

(13) Podnikatel v silniční dopravě by měl být informován prostřednictvím veřejného rozhraní systému IMI v případech, kdy hostitelský členský stát požádá o pomoc členský stát usazení.

(14) Pro předcházení tomu, aby žádosti o dokumenty zůstaly otevřené po neomezeně dlouhou dobu, měl by je příslušný orgán hostitelského členského státu po dokončení posouzení, zda podnikatel v silniční dopravě dodržuje pravidla pro vysílání pracovníků, uzavřít a informovat podnikatele v silniční dopravě o výsledku žádosti. V případech, kdy příslušné orgány hostitelského členského státu žádost o dokumenty neuzavřou, měla by být tato žádost automaticky uzavřena po uplynutí 24 měsíců.

(15) Vzhledem k citlivé povaze osobních údajů sdílených prostřednictvím veřejného rozhraní systému IMI je nezbytné umožnit vymazání všech údajů uložených v tomto rozhraní a na účtech podnikatelů v silniční dopravě, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro kontrolu dodržování pravidel pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. Povinnost automatického vymazání by se měla vztahovat i na dokumenty, které podnikatel v silniční dopravě prostřednictvím veřejného rozhraní systému IMI předložil na základě žádostí o dokumenty ze strany příslušných orgánů.

(16) Pokud je pro účely tohoto nařízení nezbytné zpracovávat osobní údaje, mělo by se tak dít v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů. Na veškeré zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725

Nahrávám...
Nahrávám...