dnes je 21.6.2024

Input:

2020/204, Prováděcí nařízení Komise (EU) o podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na prvky interoperability

8.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2020.204
2020/204, Prováděcí nařízení Komise (EU) o podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na prvky interoperability

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úplné znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/204.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/204

ze dne 28. listopadu 2019

o podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na prvky interoperability a o zrušení rozhodnutí 2009/750/ES

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 11, čl. 6 odst. 9, čl. 14 odst. 3, čl. 15 odst. 6 a odst. 7 uvedené směrnice,

po konzultaci s Výborem pro elektronické mýtné,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Aby bylo možné dokončit legislativní rámec pro zajištění interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného, je nezbytné stanovit podrobné požadavky, pokud jde o povinnosti poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného (dále jen "EETS"), obsah přehledu o oblasti EETS, elektronická rozhraní a požadavky na prvky interoperability.

(2) Nemá-li se systém EETS potýkat s problémy týkajícími se výkonnosti, mělo by být od poskytovatelů EETS vyžadováno, aby sledovali své služby a spolupracovali při provádění zkoušek systému mýtného se subjekty pro výběr mýtného.

(3) Aby mohlo proběhnout ověření výpočtu použitého mýtného, měli by poskytovatelé EETS poskytnout subjektu pro výběr mýtného konkrétní údaje.

(4) Za účelem zajištění bezproblémového fungování systému EETS by měli poskytovatelé EETS poskytovat technickou podporu při identifikaci palubního zařízení.

(5) Pokud opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracování osobních údajů, měla by se provádět v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů a soukromí, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2) a popřípadě směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (3). Od poskytovatelů EETS by proto nemělo být vyžadováno, aby subjektům pro výběr mýtného poskytovali více údajů o klientech, než je nezbytné pro řádné fungování EETS.

(6) Aby byly uživatelům poskytovány náležité informace, fakturace by měla transparentním způsobem odrážet různé složky ceny služeb a mýtného.

(7) Měl by být podrobně stanoven minimální obsah přehledu o oblasti EETS, který by pro poskytovatele EETS jasně vymezoval podmínky poskytování služby v příslušné oblasti podléhající výběru mýtného.

(8) Hladké fungování EETS vyžaduje minimální úroveň harmonizace elektronických rozhraní a fungování rozhraní mezi stranami, zejména mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS.

(9) Měly by být stanoveny konkrétní požadavky na infrastrukturu, které umožní řádnou komunikaci a řádné fungování vybavení zúčastněných stran a dosažení hladkého a zabezpečeného fungování interoperability EETS a vymáhání pravidel kontroly nad dodržováním požadavků.

(10) Za účelem zajištění efektivnějšího postupu akreditace poskytovatelů EETS je zapotřebí určitá harmonizace postupu posuzování shody prvků interoperability se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití v různých oblastech EETS. Je tudíž zapotřebí stanovit takovýto postup, včetně obsahu a formátu ES prohlášení.

(11) Aby se zajistila soudržnost právního rámce a řádné fungování systému EETS, mělo by být rozhodnutí Komise 2009/750/ES (4) zrušeno s účinností od data, do nějž musí být ve všech členských státech provedena směrnice (EU) 2019/520, což je datum, kdy vstupuje v účinnost toto nařízení a akty v přenesené pravomoci, na něž uvedená směrnice odkazuje.

(12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro elektronické mýtné uvedeného v čl. 31 odst. 1 směrnice (EU) 2019/520,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví podrobné povinnosti poskytovatelů EETS, informace o minimálním obsahu přehledu o oblasti EETS, specifikace pro elektronická rozhraní mezi prvky interoperability, požadavky na tyto prvky a postup, jejž mají členské státy použít při posuzování shody prvků interoperability se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití.

Článek 2

Podrobné povinnosti poskytovatelů EETS

1. Za účelem sledování výkonnosti svých služeb mají poskytovatelé EETS zavedeny provozní postupy, které byly podrobeny auditu a které stanoví příslušná opatření, jež mají být přijata, jsou-li zjištěny problémy týkající se výkonnosti nebo porušení integrity.

2. V systémech mýtného založených na globálním družicovém navigačním systému poskytovatelé EETS sledují dostupnost lokalizačních údajů systému družicové navigace a určování polohy. Informují subjekty pro výběr mýtného o jakýchkoli potížích, které mohou mít při zjišťování údajů výkazu o mýtném v souvislosti s přijímáním družicových signálů.

3. Subjekt pro výběr mýtného si může vyžádat spolupráci ze strany poskytovatele EETS za účelem provedení neohlášených a podrobných zkoušek systému mýtného zahrnujících vozidla, která se pohybují či se nedávno pohybovala v oblasti/oblastech EETS subjektu pro výběr mýtného. Počet vozidel podrobených těmto zkouškám v průběhu roku u konkrétního poskytovatele EETS je úměrný ročnímu průměrnému objemu dopravy nebo odhadům objemu dopravy daného poskytovatele EETS v oblasti/oblastech EETS subjektu pro výběr mýtného.

4. Pokud se nedohodnou jinak, poskytne poskytovatel EETS subjektu pro výběr mýtného následující informace, které jsou zapotřebí k použití mýtného na vozidla uživatelů EETS nebo k tomu, aby mohl subjekt pro výběr mýtného ověřit výpočet mýtného použitého na vozidla uživatelů EETS poskytovateli EETS:

a) státní poznávací značka vozidla uživatele EETS včetně rozlišovací značky státu;

b) identifikační kód uživatelského účtu uživatele EETS;

c) identifikační kód palubního zařízení, pokud se v oblasti EETS používá;

d) parametry klasifikace vozidel nezbytné ke stanovení platného tarifu.

Výměna údajů je v souladu s ustanoveními přílohy I tohoto prováděcího nařízení.

5. Poskytovatelé EETS poskytují příslušné služby a technickou podporu s cílem zajistit správné nastavení palubního zařízení. Poskytovatelé EETS odpovídají za pevně stanovené parametry klasifikace vozidel uložené v palubním zařízení nebo v jejich obslužném oddělení. Proměnné parametry klasifikace vozidel, které se mohou mezi jednotlivými cestami nebo v rámci jedné cesty lišit a které mají být nastaveny zásahem ve vozidle, jsou konfigurovatelné pomocí vhodného rozhraní člověk-stroj.

6. Je-li to proveditelné, při fakturaci jednotlivých uživatelů EETS poskytovatelé EETS jednoznačně oddělují poplatky za služby poskytovatele EETS a vzniklé mýtné, a nerozhodne-li se uživatel jinak, uvádějí přinejmenším čas a místo vzniku mýtného a konkrétní skladbu mýtného u jednotlivých uživatelů.

7. Poskytovatelé EETS okamžitě informují uživatele EETS o každém stavu, kdy ve vztahu k jejich účtu není vykázáno mýtné, přičemž jim před přijetím případných donucovacích opatření umožní uvést účet do pořádku, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy.

Článek 3

Přehled o oblasti EETS

Přehled o oblasti EETS uvedený v čl. 6 odst. 2 směrnice (EU) 2019/520 obsahuje alespoň prvky uvedené v příloze II tohoto prováděcího nařízení a je v souladu s požadavky stanovenými v uvedené příloze.

Článek 4

Úlohy a rozhraní zúčastněných stran v rámci EETS

1. Subjekty pro výběr mýtného a poskytovatelé EETS zřídí společná rozhraní a zavedou komunikační protokoly v souladu s požadavky uvedenými v příloze I tohoto prováděcího nařízení. Prostřednictvím interoperabilních komunikačních kanálů poskytují poskytovatelé EETS subjektům pro výběr mýtného zabezpečené informace týkající se mýtných transakcí a kontroly/vymáhání v souladu s platnými technickými specifikacemi.

2. Poskytovatelé EETS zajistí, aby subjekty pro výběr mýtného mohly snadno a jednoznačně zjistit, zda je vozidlo pohybující se v jejich oblasti podléhající výběru mýtného, v níž je vyžadováno použití palubního zařízení, a údajně používající EETS skutečně vybaveno schváleným a řádně fungujícím palubním zařízením EETS, které poskytuje pravdivé údaje.

3. Palubní zařízení EETS musí mít rozhraní člověk-stroj, jež uživatele informuje, zda dané palubní zařízení funguje správně, a rozhraní pro ohlašování proměnných parametrů mýtného a pro zobrazení nastavení těchto parametrů.

Článek 5

Shoda se specifikacemi a vhodnost pro použití

Shoda prvků interoperability se specifikacemi a vhodnost těchto prvků pro použití se posuzuje v souladu s ustanoveními přílohy III tohoto prováděcího nařízení.

Článek 6

Zrušení

Rozhodnutí 2009/750/ES se zrušuje s účinkem ode dne 19. října 2021.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 19. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 45.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(4) Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (Úř. věst. L 268, 13.10.2009, s. 11).

PŘÍLOHA I
ROZHRANÍ EVROPSKÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Poskytovatelé evropské služby elektronického mýtného (dále jen "EETS") a subjekty pro výběr mýtného používají tato elektronická rozhraní:

1. Silniční elektronická rádiová rozhraní mezi palubním zařízením poskytovatele EETS a pevným nebo pohyblivým zařízením subjektu pro výběr mýtného. Standardizovaná silniční rozhraní mezi palubním zařízením a pevným a pohyblivým zařízením subjektu pro výběr mýtného podporují alespoň:

a) transakce zúčtování pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu (DSRC) v souladu s těmito požadavky:

i) palubní zařízení poskytovatele EETS je v souladu s EN 15509:2014 (1) a rovněž s ustanoveními ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (2), která se týkají interoperability;

ii) pevné a pohyblivé silniční zařízení subjektů pro výběr mýtného je v souladu s normou EN 15509:2014. V rámci Itálie může být pevné a pohyblivé silniční zařízení subjektů pro výběr mýtného namísto toho v souladu s ustanoveními normy ETSI ES 200674-1 V2.4.1, která se týkají interoperability;

b) transakce ověřování shody v reálném čase probíhají v souladu s normou EN ISO 12813:2015 (3);

c) posílení lokalizace (je-li použitelné) je v souladu s normou EN ISO 13141:2015 (4).

Palubní zařízení EETS musí být v souladu s bodem 1 písm. a), b) a c). Palubní zařízení EETS poskytnutá uživatelům lehkých osobních či užitkových vozidel musí být v souladu s ustanoveními uvedenými v bodě 1 písm. a), jak je uvedeno v čl. 3 odst. 6 směrnice (EU) 2019/520.

Subjekty pro výběr mýtného mohou provést jakákoli z ustanovení uvedených v bodě 1 písm. a), b) a c) a v bodě 2 ve svém pevném nebo pohyblivém silničním zařízení podle svých požadavků.

Pokud subjekt pro výběr mýtného zavede novou verzi standardu pro rozhraní mezi silničním zařízením a palubním zařízením, musí rozhraní po omezenou dobu nadále podporovat předchozí verzi standardu, aby zůstala zachována kompatibilita jeho elektronického systému pro výběr mýtného s používanými palubními zařízeními. Délku tohoto období zveřejní subjekt pro výběr mýtného ve svém přehledu o oblasti EETS, přičemž tato délka činí nejméně dva roky.

2. Elektrooptické zobrazovací systémy na pevném nebo pohyblivém silničním zařízení subjektu pro výběr mýtného coby prostředek k automatickému rozpoznávání registračních značek v systémech mýtného, kde není vyžadována instalace a používání palubního zařízení.

3. Elektronická rozhraní mezi příslušnými systémy obslužných oddělení.

Subjekty pro výběr mýtného zavedou pouze ty aspekty rozhraní, které souvisejí s technologií používanou v oblasti EETS, za niž nesou odpovědnost (globální družicový navigační systém, vyhrazené spojení krátkého dosahu a/nebo automatické rozpoznávání registračních značek).

3.1. Následující rozhraní obslužných oddělení zavedou poskytovatelé EETS i subjekty pro výběr mýtného bez ohledu na technologii používanou v dané oblasti EETS podléhající výběru mýtného:

a) výměna informací na podporu řešení výjimek mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS;

b) výměna seznamů týkajících se uživatelů EETS mezi poskytovateli EETS a subjekty pro výběr mýtného;

c) výměna důvěryhodných objektů;

d) výměna kontextových dat mýtného;

e) volitelně výměna žádostí o úhradu v závislosti na použitém obchodním modelu.

3.2. Následující rozhraní obslužných oddělení zavedou poskytovatelé EETS i subjekty pro výběr mýtného navíc pro oblasti EETS, které využívají technologii založenou na globálním družicovém navigačním systému (GNSS):

a) předkládání a ověřování platnosti výkazů o mýtném pomocí GNSS;

b) volitelně výměna oznámení o úhradě v závislosti na použitém obchodním modelu;

c) volitelně výměna fakturačních údajů v závislosti na použitém obchodním modelu.

3.3. Následující rozhraní obslužných oddělení zavedou poskytovatelé EETS i subjekty pro výběr mýtného navíc pro oblasti EETS, které využívají technologii vyhrazeného spojení krátkého dosahu (DSRC):

a) výměna fakturačních údajů;

b) volitelně výměna žádostí o úhradu na základě transakcí zúčtování pomocí (DSRC).

3.4. Následující rozhraní obslužných oddělení zavedou poskytovatelé EETS i subjekty pro výběr mýtného navíc pro oblasti EETS, které využívají technologii automatického rozpoznávání registračních značek (ANPR):

a) volitelně výměna fakturačních údajů;

b) volitelně výměna žádostí o úhradu na základě transakcí zúčtování pomocí ANPR.

Elektronická rozhraní pro systémy založené na globálním družicovém navigačním systému a vyhrazeném spojení krátkého dosahu mezi systémy obslužného oddělení subjektu pro výběr mýtného a poskytovatele EETS musí být v souladu s normou CEN/TS 16986:2016 (5) ve znění normy CEN/TS 16986:2016/AC:2017, a to nejpozději do pěti let od data použitelnosti tohoto prováděcího nařízení. Pokud subjekt pro výběr mýtného nebo poskytovatel EETS zavede novou verzi standardu, musí tato verze po omezenou dobu, která činí nejméně dva roky, nadále podporovat výměnu údajů kompatibilní s předchozí verzí standardu, aby zůstala zachována kompatibilita obslužných oddělení.

(1) Elektronický výběr poplatků – profil použití interoperability pro vyhrazená spojení krátkého dosahu (DSRC).

(2) Inteligentní dopravní systémy (ITS); Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT); Vyhrazená spojení krátkého dosahu (DSRC); Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody zařízení pro vysokorychlostní (HDR) přenos dat pracující v pásmu ISM 5,8 GHz (průmyslové, vědecké a lékařské aplikace).

(3) Elektronický výběr poplatků – komunikace ověřování shody pro autonomní systémy.

(4) Elektronický výběr poplatků – komunikace posílení lokalizace pro autonomní systémy.

(5) Elektronický výběr poplatků – profily použití interoperability pro výměnu údajů mezi poskytovatelem služeb a subjektem pro výběr mýtného.

PŘÍLOHA II
MINIMÁLNÍ OBSAH PŘEHLEDU O OBLASTI EVROPSKÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Přehled o oblasti evropské služby elektronického mýtného (EETS) obsahuje tyto informace:

1. Oddíl o procesních podmínkách, jež nesmí být diskriminační a zahrnuje alespoň:

a) politiku mýtných transakcí (včetně parametrů povolení, kontextových dat mýtného, černých listin);

b) postupy a smlouvu o úrovni služeb, včetně formátu pro předávání údajů výkazu o mýtném a fakturačních údajů, lhůt a četnosti předávání údajů výkazu o mýtném, přípustného procentního podílu chybějícího/chybného mýtného, přesnosti údajů výkazu o mýtném a úrovně provozní dostupnosti;

c) fakturační politiku;

d) platební politiku;

e) odkaz na příslušný smírčí orgán a jeho pravomoci ve vztahu ke sporům týkajícím se odměňování poskytovatelů EETS a hlavního poskytovatele služeb;

f) obchodní podmínky.

1.1. Oddíl týkající se obchodních podmínek obsahuje alespoň tyto prvky vztahující se na poskytovatele EETS:

a) veškeré použitelné pevně stanovené poplatky na základě nákladů vzniklých subjektu pro výběr mýtného při poskytování, provozu a údržbě systému splňujícího požadavky EETS. Subjekt pro výběr mýtného nesmí poskytovatelům EETS uložit pevně stanovené poplatky na základě uvedených nákladů, pokud jsou náklady na poskytování, provoz a údržbu systému splňujícího požadavky EETS zahrnuty v mýtném;

b) veškeré použitelné pevně stanovené poplatky, které mají poskytovatelé EETS uhradit na základě nákladů spojených s postupem akreditace uvedeným v čl. 2 bodě 20 směrnice (EU) 2019/520, včetně nákladů na posouzení shody prvků interoperability se specifikacemi nebo vhodnosti těchto prvků pro použití;

c) veškeré platné požadavky pro účely bankovní záruky nebo rovnocenného finančního nástroje, jež nepřesahuje průměrnou měsíční částku mýtných transakcí hrazenou poskytovatelem EETS za danou oblast podléhající výběru mýtného. Tato částka se stanoví na základě celkové částky mýtných transakcí uhrazené poskytovatelem EETS za danou oblast podléhající výběru mýtného v předchozím roce. U nových poskytovatelů EETS a nových oblastí podléhajících výběru mýtného je tato částka založena na předpokládaných průměrných měsíčních mýtných transakcích splatných poskytovatelem EETS ve fakturačním období za danou oblast podléhající výběru mýtného, a to podle počtu smluv a průměrného mýtného na smlouvu, které jsou odhadovány v obchodním plánu poskytovatele EETS pro konkrétní oblast podléhající výběru mýtného.

1.2. Obchodní podmínky zahrnují rovněž alespoň popis prvků použitých k vymezení pevně stanovené a/nebo proměnné odměny hrazené subjektem pro výběr mýtného poskytovateli EETS. Výše odměny se může lišit v závislosti na těchto prvcích:

a) výše mýtného vybraného poskytovatelem EETS jménem subjektu pro výběr mýtného;

b) počet aktivních kusů palubního zařízení poskytnutých poskytovatelem EETS, které jsou používány v oblasti EETS dotčeného subjektu pro výběr mýtného;

c) případně počet mýtných transakcí nebo jiný údaj o nákladech mobilních komunikací mezi palubním zařízením a obslužným oddělením poskytovatele EETS;

d) faktury vystavené poskytovatelem EETS uživatelům EETS za mýtné splatné v důsledku využívání oblasti EETS;

e) povaha dalších služeb zajišťovaných externě subjektem pro výběr mýtného pro poskytovatele EETS.

1.3. Přehled o oblasti rovněž zahrnuje popis konkrétních požadavků a povinností týkajících se hlavního poskytovatele služby, které se liší od požadavků a povinností poskytovatelů EETS a které odůvodňují jakékoli rozdíly v odměňování hlavního poskytovatele služby oproti poskytovatelům EETS.

2. Oddíl předem vymezující jednotlivé kroky akreditace poskytovatele EETS pro oblast EETS a orientační doba trvání postupu akreditace. Tento oddíl stanoví úplný postup posuzování shody prvků interoperability se specifikacemi a vhodnost těchto prvků pro použití. Zahrnuje seznam požadovaných certifikátů, laboratorních a terénních zkoušek spolu s jejich orientačními náklady a měřitelná kritéria nebo parametry udávající shodu se specifikacemi.

Tento oddíl obsahuje odkazy na veškeré platné mezinárodní nebo evropské normy týkající se elektronického mýtného a výjimky z jejich použití v oblasti EETS. Rovněž podrobně stanoví veškeré technické požadavky, které se týkají konkrétně oblasti EETS a nejsou zahrnuty v mezinárodních nebo evropských normách.

Tentýž přijímací postup se vztahuje na všechny poskytovatele EETS.

3. Oddíl o kontextových datech mýtného.

PŘÍLOHA III
SHODA PRVKŮ INTEROPERABILITY SE SPECIFIKACEMI A VHODNOST TĚCHTO PRVKŮ PRO POUŽITÍ

Shoda se specifikacemi

Shodu prvků interoperability (včetně silničního zařízení a rozhraní) s požadavky uvedenými v čl. 15 odst. 4 a 5 směrnice (EU) 2019/520 a se všemi příslušnými technickými specifikacemi a normami je třeba před jejich uvedením na trh doložit prostřednictvím jednoho z následujících postupů posuzování shody uzpůsobeného zvláštnostem odvětví na základě modulů uvedených v rozhodnutí č. 768/2008/ES (1):

a) interní řízení výroby popsané v oddíle I (modul A);

b) EU přezkoušení typu popsané v oddíle II (modul B), po němž následuje shoda s typem založená na interním řízení výroby popsaná v oddíle III (modul C).

I. Modul A – Interní řízení výroby

Interní řízení výroby je postupem

Nahrávám...
Nahrávám...